Arşiv hizmetleri kapsamında kurum belge yönetici ve arşiv personeli görevlendirilmesi

Arşiv hizmetleri kapsamında kurum belge yönetici ve arşiv personeli görevlendirilmesi

Arşiv hizmetleri kapsamında kurum belge yönetici ve arşiv personeli görevlendirilmesi

Arşiv hizmetleri kapsamında kurum belge yönetici ve arşiv personeli görevlendirilmesi 

18 Ekim 2019 tarihli resmi gazete yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.İlgili yönetmeliğin kapsam maddesinde Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğinin 11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin kapsam başlıklı 2. maddesinde yer alan kurumları kapsadığı hükmüne yer verilmiştir.

İgili kararnamenin kapsam maddesinde yer alan kurumlar aşağıda gösterilmiştir.

"Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç olmak üzere 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan kamu idarelerini, Genelkurmay Başkanlığını, Kuvvet Komutanlıklarını, mahalli idareler (köyler hariç) ve bunların bağlı kuruluşlarını, kamu tüzel kişiliğini haiz diğer kurum, kuruluş, enstitü, teşebbüs, teşekkül, birlik, fon gibi adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını, vergi muafiyeti tanınan vakıfları ve kamu yararına çalışan dernekleri kapsar. " hükmüne yer verilmiştir.

İlgili yönetmeliğin 6 maddesinde ise  kurumlarda Kurum Belge Yöneticileri ile her birim için "Birim Belge Yöneticilerinin görevlendirilmesi gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır.Buna göre yukarıda sayılan kurumlar ilgili yömnetmeliğe göre gerekli görevledirmeleri yapmak zorundadırlar.

Belge yöneticileri ve arşiv personeli

MADDE 6- (1) Yükümlüler, kurumlannın belge yönetimi ve arşiv hizmetlerini yürütmekle sorumlu olacak "Kurum Belge Yöneticileri" ile her birim için "Birim Belge Yöneticilerini belirler. İhtiyaç halinde alt birimler için de "Belge Yöneticisi" belirlenebilir.

(2) Belge yönetimi ve arşiv hizmetlerinin, bu Yönetmelik hükümleri ile arşivcilik metot ve tekniklerine uygun olarak yürütülebilmesi için yeterli nitelik ve sayıda personel görevlendirilir.

(3) Belge yönetimi ile arşiv hizmetlerinin yürütülmesinde görev alacak personelde mesleki eğitim almış olanlara öncelik verilir.

(4) Yükümlüler, belge yönetimi ve arşiv hizmetlerinde görev alacak personelin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik tedbirler alır.

YORUM EKLE