2020 Yılı Bütçesi E cetveli

2020 bütçe E cetveli BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

2020 Yılı Bütçesi   E cetveli

2020 Bütçesi  E Cetveli 

BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No AÇIKLAMA

1. Tarımsal desteklemeler için Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin "05.4" ekonomik kodunu içeren tertiplerinde yer alan ödenekler, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu hükümleri çerçevesinde T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla ödenebilir.

2. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin 26.01.37.00-04.1.1.00-1-05.4 tertibinde yer alan ödenek, Cumhurbaşkanınca belirlenen usul ve esaslar dahilinde aracı bankalar aracılığıyla yatırımların teşviki amacıyla kullanılır.

3. Özel bütçeli idarelere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçelerinin ilgili tertiplerinden bu idarelerin nakit ihtiyaçları dikkate alınarak yapılacak Hazine yardımı tahakkukları, Hazine yardımı ödeneğinin bulunduğu kamu idarelerinin ödemelerini yapan merkez muhasebe birimlerince ödenir.

4. a) Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.41.00-04.1.1.00-1-07.2 tertibindeki ödenekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yönelik olarak Cumhurbaşkanlığının yurt içinde veya yurt dışında uygun göreceği yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin bütçelerinde mevcut veya yeni açılacak tertiplere aktarma yapmaya Cumhurbaşkanı yetkili olup, bütçelerine ödenek aktarılacak veya ödemede bulunulacak kuruluşların görevlendirme şekli ile harcama usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde sermaye giderleri, transfer giderleri ve diğer amaçlarla kullanılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği emrine gönderilen ödeneklerin kullanım, amaç, yöntem ve şartları Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yapılacak protokol ile tespit olunur. b) Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.41.00-01.2.1.00-1-08.2 tertibindeki ödenek, Cumhurbaşkanı kararıyla onaylanmış anlaşmalar gereğince verilecek krediler için kullanılır.

5. Hazine ve Maliye Bakanlığının pay sahibi olduğu şirketlerin sermaye artırımlarına Hazine payı oranında katılmak amacıyla yapılacak ödemeler, 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında Varlık Fonuna aktarılan kuruluşlara kamu adına yapılacak sermaye mahiyetindeki ödemeler Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan tertiplerden karşılanır. 212

6. 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi gereğince Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin üstlendiği politik risklerden kaynaklanan alacakları ve Cumhurbaşkanı kararları veya yürürlükte olan Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda Bankaca kullandırılacak tavizli kredilerden oluşacak gelir kayıplarına ilişkin ödemeler Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.41.00-04.1.1.12-1-05.1 ve 12.01.41.00-04.1.1.13-1-05.1 tertiplerindeki ödenekten gerçekleştirilir.

7. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde görev yapan kamu görevlileri; Dışişleri Bakanlığınca bildirilecek uluslararası kurum ve kuruluşların Türkiye’de yerleşik bulunan merkez veya temsilciliklerinde, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden (A) düzeyinde puan almaları veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmaları şartı ve ilgili Bakanın onayı ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 80 inci maddesi uyarınca belirlenen kontenjanlar dahilinde iki yıla kadar stajyer memur olarak görevlendirilebilir. Gerekirse bu süre bir katına kadar uzatılabilir. Bu şekilde görevlendirilenler, mali ve sosyal haklarını kurumlarından almaya devam ederler. Bunlara, mali ve sosyal haklar kapsamında bir ayda yapılan toplam ödeme tutarı ile 104.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutar arasındaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın kurumlarınca ayrıca her ay ödenir. Bunlar hakkında 657 sayılı Kanunun ek 34 üncü maddesinin birinci fıkrası ve 79 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları hükümleri uygulanır. Bu şekilde memuriyet mahalli dışına görevlendirilenlere ilk gidişleri ve kurumlarına dönüşleri için 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun sürekli görevle atananlara ilişkin hükümleri uyarınca kurumlarınca harcırah ödenir.

8. 7/4/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun Ek 1 inci maddesi çerçevesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı hesabına emeklilik şirketlerince yapılan ödemelerden, ilgili mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde fazla veya yersiz ödendiği tespit edilenler, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.42.00-10.9.9.70-1-05.4 tertibindeki ödeneğe gider kaydedilerek emeklilik şirketlerinin ilgili hesaplarına aktarılmak üzere emeklilik gözetim merkezine ödenir. Fazladan ödenen tutarlar için ayrıca faiz ödenmez. Bu ödenekten yapılacak harcamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

9. a) Dışişleri Bakanlığının gerçekleşmesi önceden öngörülemeyen ve hazırlık için yeterli süresi bulunmayan uluslararası toplantıların giderlerinin karşılanması amacıyla 11.00.00.02-01.1.9.00-1-05.6 tertibinde yer alan ödenek, yurtdışında açılacak yeni temsilciliklerinin kuruluş aşamasındaki ve daha önceden açılmış ancak mücbir sebeplerle tahliye edilmiş temsilciliklerinin yeniden faaliyete geçirilmesi aşamasındaki ivedi giderlerinin karşılanması amacıyla 11.01.00.04-01.1.3.00-1-05.6 tertibinde yer alan ödenek, Kıbrıs konusunda Bakanlık ve Lefkoşa Büyükelçiliğince yürütülecek çeşitli faaliyetler için 11.01.36.00-01.2.1.00-1-05.6 tertibinde yer alan ödenek ile yurtdışında yürütülecek tanıtım faaliyetleri için 11.01.43.00-01.1.3.00-1-05.6 tertibinde yer alan ödenek Dışişleri Bakanlığı bütçesine gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılarak kullanılır. Aktarılan bu tutarların harcanması, muhasebeleştirilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü üzerine Dışişleri Bakanlığınca belirlenir. 

b) Dışişleri Bakanlığınca dış politikanın gereklerine istinaden dış yardım aracı olarak az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere yapılacak kalkınma, eğitim, kültür ve bilişim alanındaki giderler ile ülkemizin siyasi tanıtım faaliyetleri için yapılacak giderler Bakanlık bütçesinin “05-Cari Transferler” ekonomik kodlu tertiplerinden karşılanır.

c) Savaş, iç karışıklık, siyasi istikrarsızlık ve yüksek terör tehdidi gibi nedenlerle güvenlik zafiyeti bulunan ülkelerde yer alan Dışişleri Bakanlığı yurt dışı teşkilatına ait dış temsilciliklerin bina ve yerleşkeleri ile bahse konu temsilciliklerde görevli personelin korunması amacıyla geçici süreyle görevlendirilen Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Birimi Personelinin Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği çerçevesindeki beslenme giderleri, belirlenecek esaslar çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

10. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin yurt dışında yürüteceği hizmetler için lüzumlu görülecek yerlerde yapılacak hizmet alımları, kiralanacak araç, gereç, makine-teçhizat, taşıt ve binalar ile bunların sözleşmelerine ilişkin giderler, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine belirlenecek esaslara göre Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanır.

11. Açıköğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumlarında açıköğretim programlarına kayıtlı öğrencilere sunulan her türlü ders materyalleri ile ölçme ve değerlendirme işlemleri karşılığı öğrencilerden tahsil edilen tutarlar, ilgili yükseköğretim kurumu döner sermaye bütçesine gelir kaydedilir, bu kapsamda yürütülen hizmetlere ilişkin giderler döner sermaye bütçesinden karşılanır.

12. 40.57.00.23-04.7.4.90-2-06.5 tertibinde yer alan ödenek, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün tüm fonksiyonları için yılı içinde ikmal edilemeyen etüt, inşaat, bakım, onarım işleri, yılı içinde kurulacak yer altı suyu kooperatifleri, yılı içinde vuku bulacak ani taşkın işleri, acil içme ve kullanma suyu işleri, ilan bedeli, fiyat farkları ve kesin hesap istihkaklarında kullanılır.

13. Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesinin 01.80.33.00-09.8.8.00-1-07.1 tertibinde yer alan ödeneği vakıf üniversitelerinin araştırma altyapısı projelerini destekleme ve geçmiş yıllarda bu kapsamda desteklenerek kurulan araştırma altyapılarının idamesi amaçlarıyla kullanmaya, bu tertipten yapılacak harcamalar ile projelerin izleme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

14. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) üyesi ülkelere teknik ve mali destek sağlamak amacıyla, ülkemiz ve diğer üye ülkelerin kamu kurum ve kuruluşları ile, İİT bünyesinde ekonomik ve ticari alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarca teklif edilen projelerden, İSEDAK sekretaryası görevini ifa eden Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2020 yılı içinde onaylananlar ile 2019 yılında onaylanmış olup 2020 yılı içinde ödemesi devam eden projelere kullandırılmak üzere Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesinin 01.80.34.00-01.2.1.01-1-07.1 ve 01.80.34.00-01.2.1.01-1-07.2 tertiplerine konulan ödenekler, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi nezdinde açılacak özel hesaba aktarılarak kullanılır. Söz konusu program ve projeler çerçevesinde oluşabilecek harcamalar, program ve projelerin yürütülmesi esnasında Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından talep edilebilecek komisyon, transfer ücreti, döviz kuru farkı ve benzeri nitelikteki harcamalar ile projelerin değerlendirilmesine ilişkin hizmet alımları bu ödeneklerden karşılanır. Bu ödeneklerden yapılacak harcamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye Strateji ve Bütçe Başkanı yetkilidir. 

15. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin 26.01.38.00-01.3.2.05-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında; kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, il özel idarelerine, belediyelere, mahalli idare birliklerine, organize sanayi bölgelerine ve teknoloji geliştirme bölgelerine CMDP için anılan her bir kurum ve kuruluş tarafından açılacak özel hesap aracılığıyla kullandırılır. Bu ödenekten verilecek hibe ve desteklerin türleri, sınırları, şartları, kapsamı, kullanımı, harcanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Sanayi ve Teknoloji Bakanı yetkilidir.

16. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin 26.01.38.00-01.6.0.00-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında başta sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi düşük olan il ve ilçelerde olmak üzere; toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif şekilde katılmasının sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal içerme, sosyal girişimcilik ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla kullandırılır. Bu ödenekten verilecek hibe ve desteklerin; türleri, sınırları, şartları, kapsamı, kullanımı, harcanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir.

17. Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesinin 01.80.34.00-01.2.2.00-1-07.2 tertibinde yer alan ödenek, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarıyla projeler yürütülmesi; Türkiye’de ya da başka ülkelerde BM ile ortak birim/merkezlerin kurulumu ve faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlarıyla hükümet katkısı karşılıkları olarak T.C. Hükümeti ile ilgili BM kuruluşu arasında anlaşma ve/veya bu çerçevede oluşturulacak proje dokümanları imzalandıktan sonra, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından anlaşmada ve/veya bu çerçevede oluşturulacak proje dokümanlarında öngörülen şekilde ve anlaşmada ve/veya bu çerçevede oluşturulacak proje dokümanlarında belirtilen hesaba aktarılarak kullanılır.

18. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bütçelerinin (07.1) ekonomik kodlarını içeren tertiplerinde yer alan ödenekler; Başkanlıkların sorumlu olduğu bölgelerde sulama sistemlerinin rehabilitasyonu ve yaygınlaştırılması, hayvancılık ve bitkisel üretim altyapısı, arazi toplulaştırma, doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi, tarla içi geliştirme hizmetleri, hassas tarım uygulamaları, kırsal kalkınma ve örgütlenme, turizm ve kültürel miras altyapısı, kurumsal ve beşeri kapasitenin artırılması, kentleşme, çevre, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, sanayi altyapısının geliştirilmesi konularına ilişkin proje ve faaliyetler ile bölgelerin gelişme potansiyelini artırmaya ve kalkınmasına katkı sağlayacak araştırmalar ve etüd projeler için ilgisine göre il özel idarelerine, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına, belediyelere, kalkınma ajanslarına, araştırma kuruluşlarına, üniversitelere ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca kullandırılır. Bu ödenekten 2019 yılında girişilen yüklenme artıkları da dahil olmak üzere yıllara sari olarak yapılacak harcamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe 215 Başkanlığının görüşü üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir. Maliyeti 10.000.000 TL’nin üzerinde olan müstakil projeler ise Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uygun olarak Yatırım Programına teklif edilir.

19. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) nezdinde sekretarya hizmetlerinin geliştirilmesi, İİT üyesi ülkeler arasında işbirliğinin artırılması ve İİT üyesi ülkelerde beşeri ve kurumsal kapasitenin iyileştirilmesi amacıyla İSEDAK Sekretarya hizmetlerini ifa eden Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlatılacak bilimsel araştırma ve geliştirme raporları, analitik çalışmalar ve benzeri dokümanlar, anket ve benzeri araştırma faaliyetleri ile düzenlenecek eğitim programları, çalışma ziyaretleri ve benzeri faaliyetler için gerçek ve tüzel kişilere yapılacak ödemeler Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesinin 01.80.34.00-01.2.1.00-1-07.1 ve 01.80.34.00-01.2.1.00-1-07.2 tertiplerine konulan ödeneklerden karşılanır. Bu ödenek tertiplerinden önceki yıllarda girişilen yüklenme artıkları da dahil olmak üzere yıllara sari olarak yapılacak harcamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye Strateji ve Bütçe Başkanı yetkilidir.

20. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin 26.01.38.00-01.3.2.04-1-07.1 tertibinde yer alan ödenekten bölgesel girişim sermayesi uygulamaları için belirlenen miktar Cumhurbaşkanının uygun göreceği kuruluşlara aktarılır. Söz konusu ödeneğin tahsisi, aktarımı, kullanımı, izlenmesi, denetlenmesi ve gerektiğinde geri dönüşüne dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından tespit olunur.

21. Strateji ve Bütçe Başkanlığı, mevcut ve yeni kurulacak araştırma altyapılarına ilişkin iş ve işlemlerinde mesleki bilgi ve deneyiminden faydalanmak üzere geçici süre ile üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları çalışanları ile kamu görevlisi olmayan diğer kişileri proje izleme ve değerlendirme, teknik konularda danışmanlık alma gibi hususlarda panelist, hakem ve izleyici olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilecek kişilere yapılacak ödeme, diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi olmaksızın 60.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere görev ve yetkileri, çalışma şartları ve süreleri ile araştırma faaliyetlerine katkısı gibi hususlar esas alınmak suretiyle belirlenir. Bu kapsamda yapılacak ödemeler ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye Strateji ve Bütçe Başkanlığı yetkilidir.

22. İlgili mevzuatı uyarınca lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilenlerin yurt dışında katıldıkları zorunlu yabancı dil kurslarının, sömestre esasına göre olması halinde bir sömestre, sömestre esasının bulunmadığı hallerde 3 aya kadar olan giderleri kurum bütçesinin ilgili tertibinden karşılanır.

23. Yurt dışı sürekli veya geçici görev yolculuğunun zorunlu kıldığı belge ve işlem giderleri, çalışma ve toplantının gerektirdiği kaydiye, aidat ve gidere katılma gibi ödemeler idare bütçelerinin ilgili tertiplerinden ödenir.

24. Özel şartlarda ve olağanüstü durumlarda, Dışişleri Bakanlığının talimatı gereği, dış ülkelerdeki memur ve Türk uyruklu hizmetlilerin aileleri ile birlikte görev yaptıkları ülkeden tahliyesinin gerektirdiği giderler ilgili kurum bütçesinden ödenir. Bu amaçla öngörülen ödenekler başka tertiplere aktarılamaz.

25. Bütçelerin diğer tertiplerinin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen sigorta giderleri dışında Devlet mallarının sigorta edilmemesi esastır.  Ancak; a) Yanıcı, patlayıcı maddeler, gemi, uçak, helikopter ve ilaç depolama yerlerinin sigorta giderleri, b) Dış ülkelerdeki Devlete ait temsilcilik binaları ile Devlete ait eşyanın ve kira ile tutulan bina için yapılan sözleşmede sigorta zorunluluğu varsa kiralık binanın, Türk mülkiyetinde olan veya kira ile tutulan yerlerde organizatör şirket tarafından sigorta zorunluluğu konulmuşsa söz konusu yerlerin sigorta giderleri, c) Dış kuruluşlarla ilgili olarak taşıt sigortası (misyon şefinin uygun gördüğü hallerde tam kasko) giderleri, ç) Belgelerine göre ayrılması mümkün olmayan sigorta ve navlun giderleri, d) Belediyelere ait itfaiye ve ambulans araçlarının kasko sigortası giderleri, e) Sondaj ve jeofizik çalışmaları kapsamında fiilen arazide veya denizde kullanılan özel amaçlı araç ve ekipmanların sigorta giderleri, bütçelerinin ilgili tertiplerinden, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait ambulansların kasko sigortası giderleri döner sermaye bütçelerinden, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde bulunan ve erbaş ve erler tarafından kullanılan teknik donanımı yüksek ve özel nitelikli askeri araçların kasko sigortası giderleri ise Kantin Yönetmeliklerinde belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kantin gelirlerinden ödenir. 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alanların emir ve zatlarına tahsis edilen taşıtların kasko sigortası giderleri taşıtın ait olduğu idare bütçesinin ilgili tertiplerinden ödenir. Ayrıca, yakın korumada kullanılan taşıtlardan, söz konusu cetvelin 1 ve 3 üncü sırasında yer alanlara hizmet edenlerin tamamı, 5 inci sırasında yer alanlara hizmet edenlerin en fazla 4 adedi ve diğerlerine hizmet edenlerin en fazla 2 adedinin kasko sigortası giderleri taşıtın ait olduğu idare bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. Aynı Kanuna ekli (2) sayılı cetvelin 3 ve 6 ncı sırasında yer alanlar, 8 inci sırasında yer alan Genelkurmay 2 nci Başkanı, 10 uncu sırasında yer alan Ordu ve Donanma Komutanlıkları ile 12 nci sırasında yer alanların makamlarına tahsis edilen araçların kasko giderleri ise taşıtın ait olduğu idare bütçesinin ilgili tertiplerinden ödenir.

26. İlgili kanunlarda değişiklik yapılıncaya kadar, 657 sayılı Kanun ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olup yurt dışı kadrolara sürekli görevle atanan personel tarafından, temsil yönü ve nitelikleri itibarıyla ilgili bakanlığın teklifi üzerine kiralanan konutların mefruşat, elektrik, su, gaz, telefon, garaj ve genel giderleri (zorunlu nedenlerle möbleli kiralama yapılması durumunda mobilya bedelinin kira bedelinden ayrı olarak gösterilip gösterilmediğine bakılmaksızın ödenen kira bedelinin ayrıca yüzde 20’si) hariç tutulmak suretiyle bulunan kira bedelinin, memurun emsal katsayılarına göre belirlenen net ödemelerinin yüzde 25’ini aşması halinde aşan kısmın Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygun görülecek tutarları bütçelerin ilgili tertiplerinden ödenir.

27. a) Kurumların üst yönetim görevlileri, ilgili mevzuatına göre mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınanlar (özel kanunları uyarınca bu mesleklere ait kadrolarına atananlar dahil) ve 5018 sayılı Kanuna göre atanan iç denetçilerden normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yabancı dil kursuna katılmaları ilgili veya bağlı bulunulan bakanın onayıyla uygun görülenlerin yurt içinde yerli 217 veya yabancı dernek, vakıf veya kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilenler ile üniversitelerin açmış olduğu dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin, b) Mesleki eğitim ve uzmanlık programlarına devam için ön koşul olan yabancı dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin, c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurtdışı kadrolarına görevlendirilmek maksadıyla, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek dillerde 100 kişiyi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının yurtdışı kadrolarına görevlendirilmek maksadıyla İçişleri Bakanlığınca belirlenecek dillerde 20 kişiyi geçmemek üzere yabancı dil kurslarına gönderilecekler için ödenecek ders ücretlerinin, yüzde 50’si gelir vergisi tevkifatı yapılmaksızın kurum bütçesinin ilgili tertibinden personel başına aylık 447 TL’yi geçmemek üzere ödenir. Bu kapsamda, daha önceki yıllardaki kurs süreleri de dahil olmak üzere en çok dokuz aya kadar ödeme yapılabilir. Kurumlarca hizmet satın alımı suretiyle yürütülen yabancı dil kurslarından yararlanacakların kapsamı, yararlanma süresi ve ücretleri hakkında da aynı esaslar uygulanır.

28. Askeri hava trafik kontrol hizmetlerinde görevli personelin ilgili mevzuatı gereğince zorunlu olan yabancı dil seviyelerinin ölçülebilmesine yönelik olarak akredite edilmiş sınava ilişkin giriş ücretleri Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden ödenir.

29. a) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen bilimsel nitelikli toplantılara katılmaları kurumlarınca gerekli görülenlerin katılma giderleri ve ilgili bakan veya yetki verdiği makamın onayıyla isim ve unvanları belirlenen kurum personelinin unvanı ve gördüğü hizmet ile doğrudan ilgisi bulunan kurslara katılmasına ilişkin kurs giderleri, kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. b) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının eğitim ihtiyaçları nedeniyle uluslararası kuruluşlardan temin edilen eğiticiler ile ihtisas sahibi yabancı eğiticilere ödenecek ücret, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kurum bütçesinden karşılanır.

30. 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 98 ve 99 uncu maddelerine göre işletilen tesisler ve eğitim merkezleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı olarak aynı mahiyette işletilen tesisler ve eğitim merkezleri, 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi kapsamında devredilen GATA Ankara Eğitim Hastanesi, Ankara Mevki Asker Hastanesi, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi misafirhaneleri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı sosyal tesisleri ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ait polisevleri, eğitim ve kongre merkezleri ile moral eğitim merkezlerinin elektrik, su ve yakacak giderleri; Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bulunan Gazi Uyum Evi ve Refakatçi Misafirhanesinin (kafeterya ve kreş bölümü hariç) elektrik, su, yakacak, demirbaş, temizlik malzemesi, menkul/gayrimenkul bakım ve onarım giderleri ve mülteci misafirhanelerinin işletilmesiyle ilgili her türlü giderler ile mültecilerin geçici konaklama ve iaşe giderleri, kurum bütçesinin ilgili tertiplerinden ödenir. Ayrıca, yukarıda sayılan tesislerin bu cetvelin 31 inci sırasının (d) bendinde yer alan tutarın üçte ikisini aşan gayrimenkul onarım giderleri bütçeden karşılanabilir. 

31. Aşağıda yer alan her bir alım için ihtiyacın nereden ve hangi usulle temin edileceğine bakılmaksızın vergiler dahil olmak üzere; a) Menkul mal alımlarında 25.000 Türk Lirasını, b) Gayrimaddi hak alımlarında 20.000 Türk Lirasını, c) Menkul malların bakım ve onarımlarında 25.000 Türk Lirasını, d) Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında 55.000 Türk Lirasını, aşan tutarlar “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertiplerinden ödenemez. “(06) Sermaye Giderleri”ne ilişkin olarak yukarıdaki limitlerin uygulanmasında toplam proje ödeneği esas alınır. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertiplerine analitik bütçe sınıflandırmasına uygun olarak tahsis edilen ödeneklerle yapılacak askeri amaçlı alımlarda yukarıda belirtilen limitler uygulanmaz.

32. Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca, zorunlu ihtiyaç hallerinde ve ancak Cumhurbaşkanlığının izni ile konut satın alınabilir. 33. 15/2/1956 tarihli ve 6660 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince yurt içi ve yurt dışında yetiştirileceklerin ders araç ve enstrüman giderleri, bunlara ilişkin öğretmen, uzman ve yabancı uzman ücretleri, sanatları ile ilgili olarak kendilerine yaptırılacak konser, resital ve sergi giderleri ile yapacakları sanat gösterilerinde kendilerine refakat edecek sanatkarlara ödenecek ücret, refakatindekilerle birlikte gidecekleri temsil, konser, müze, galeri ve sergiler için ödenecek giriş ücretleri, ödül mahiyetinde yetiştiricilerine ve kendilerine verilecek hediyeler, sanatları ile ilgili olarak yapacakları gezilerde kendilerine ve refakatindekilere ödenecek yolluk ve giderler, kanunları uyarınca yurt içinde yetiştirilecek çocuklarla bunların refakatindekilere Harcırah Kanunu hükümleri gereğince ödenecek yolluk ve (2000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden ödenecek aylıkları, yurt dışında yetiştirilecek öğrencilerle refakatindekilere, gerek harcırah gerekse aylık ödemeleri için, tahsilde bulunacakları ülkelerdeki Türk öğrencilerine tatbik olunan öğrenci baremi ve harcırahları Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.

34. Türk kültür varlığını koruma, tanıtma ve yaymaya ilişkin giderler ile dış ülkelerde siyasi tanıtmaya ilişkin giderler, kurum bütçelerinin ilgili tertiplerinden ödenir.

35. a) Dışişleri Bakanlığı bütçesinin yardım ve ödünç verme faaliyeti ile ilgili olarak, Dışişleri Bakanlığınca yabancı ülkelerde güç duruma düştükleri sabit olup da yurda dönmeleri gerekeceklerden iade edebileceklere ülkeye dönüşlerinde geri alınmak üzere, iade edemeyecek durumda oldukları görülenlere memlekete dönüş ve yolda yiyecek giderleri için verilen paralar (iade edebileceklere verilen paralar, borçluların yurda dönüşlerinde 6183 sayılı Kanuna göre takip edilir.), b) Ülkemizi tanıtma amacıyla yetkili makamlarca dış ülkelere geçici olarak gönderilenlerden güç durumda oldukları anlaşılanların ani ve ciddi müdahaleyi gerektiren tedavi ve cenaze giderleri, muhtaç durumdaki vatandaşlarla işçilerin haklarını korumak için yapılacak hukuki 219 ve teknik danışma ve avukat ücretleri ile bulundukları ülkedeki siyasal ve sosyal şartlar içinde muhtaç duruma düşen Türklere, Dışişleri Bakanlığının talimatı uyarınca yapılacak her türlü iaşe, ibate, giyim eşyası ve tedavi giderleri (Muhtaç ve güç duruma düştükleri sabit olanların tedavi ve cenaze giderleri de gerekli takibat icrasından sonra ancak 5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde terkin olunabilir. Ödünç olarak verilen paralar tahsil zamanındaki resmi döviz kuru üzerinden tahsil edilir.), Dışişleri Bakanlığının ilgili tertiplerinden ödenir.

36. 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 14/7/2009 tarihli ve 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, üzerinde resmi görevi bulunmayanlardan ders ücreti karşılığında yapılacak görevlendirmeler, Cumhurbaşkanlığınca yapılacak yıllık saat vizesi ile sınırlı olarak gerçekleştirilebilir. İdareler, yıllık saat vizesini ve ilgili tertiplerde yer alan ödeneği aşacak şekilde görevlendirme yapamaz.

37. NATO projesi ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı kararı ile tespit edilecek sayıda personelin sözleşme ücretleri ile geçici olarak çalıştırılacak sözleşmeli teknik personelin ücretleri ve sözleşmeler gereğince yapılacak her türlü ödemeler, (karşılığı NATO’dan geldiği sürece) kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.

38. Er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerinden hava değişimi alanlarla muayeneye sevk edilenlere ve gerektiğinde tekrar memleketine gönderilenlere, celp ve terhis yapılanlara (terhis mahiyetinde izne gönderilenler dahil), kurye, kurs ve geçici görev ile görevlendirilenlere yerel rayice göre verilecek konaklama ücretleri ve Erat Sevkiyat Yönetmeliği esaslarına göre verilecek nakil ücretleri, askeri ceza ve tutukevlerinden perakende olarak tahliye edilen er ve erbaşların kıtalarına sevk edilmesine ilişkin vasıta ücretleri, erbaş ve erlerin Kabul Toplanma Merkezleri vasıtasıyla sevkinden kaynaklanan taşıma giderleri, kıta intikalleri ve buna ilişkin konaklama, barındırma ve nakil giderleri, kaçak eşya ve hayvanların taşıma, bakım ve koruma giderleri, para taşıma giderleri, geçiş ücretleri, yoksul, hasta, cüzzamlı ve akıl hastalarının yol paraları ve şehir içi otobüs ücretleri kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.

39. a) Somali Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin “05.6” ekonomik koduna tahsis edilen ödeneğin kullanılmasına yönelik usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü üzerine Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir. b) Somali Polis Özel Harekat Personelinin eğitilmesi faaliyetleri kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin “05.6” ekonomik koduna tahsis edilen ödeneğin kullanılmasına yönelik usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü üzerine İçişleri Bakanlığınca belirlenir.

40. Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına giren işleri için vize almaksızın ve bir ayı aşmayacak şekilde, çalıştıracakları kişilere ödeme yapabilirler. Bu şekilde çalıştırılanlardan kendi yükümlülükleri nedeniyle bir sosyal güvenlik kurumuna prim ödemeye devam etmesi gerekenler hakkında, bu çalışmalarından dolayı 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş 220 Kanunu hükümleri ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanmaz. Bunlardan, kendi yükümlülükleri nedeniyle bir sosyal güvenlik kurumuna prim ödemeye devam etmesi gerekmeyenler hakkında ise, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetlerde istihdam edileceklere ilişkin hükümleri uygulanır ve bunlara fiilen çalıştıkları her gün için ödenecek ücretin bir günlük brüt tutarı, işçiler için belirlenen bir günlük brüt asgari ücret tutarını geçemez. Bir mali yıl içinde aynı kişiye aynı kurum bütçesinin (döner sermaye ve fon bütçesi dahil) farklı tertiplerinden olsa dahi en fazla üç ay (14/6/1935 tarihli ve 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanunu gereğince arazide yapılan etüt ve sondaj faaliyetleri için en fazla dört ay) için ödeme yapılabilir. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının yurt dışında görevli birliklerinde insani amaçla çalıştırılan ve azami sayıları ile ücretleri, ödenekleri çerçevesinde ayrıca Cumhurbaşkanınca belirlenecek yerel personel için süre kaydı aranmaz.

41. Dışişleri Bakanlığınca uluslararası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerle ilgili olarak ülkemizin bilim kurumları veya dış ülkeler bilim kurumları ve tanınmış bilim adamları tarafından Türkçe veya yabancı dillerde doğrudan doğruya veya işbirliği halinde yapılacak yayınlara katılma giderleri ile yabancı Devlet başkanları ve beraberindeki heyetlerin ülkemizi ziyaretleri sırasında oluşacak konaklama, ulaştırma ve organizasyon giderleri Bakanlığın ilgili tertiplerinden ödenir.

42. 14/7/2004 tarihli ve 5217 sayılı Kanun gereğince bütçeye gelir kaydedilecek tutarların tahsiline ilişkin usul ve esaslarla, ilgili kurum bütçelerine konulacak ödeneklerin kullanımı ve muhasebeleştirilmesine ilişkin usul ve esasları gerektiğinde ilgili bakanlarla birlikte belirlemeye ve diğer her türlü işlemi yapmaya Hazine ve Maliye Bakanı yetkilidir. Gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar gelirlerin tahsili ve giderlerin yapılması mevcut usul ve esaslara göre (5217 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla) yürütülebilir. 43. 5018 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi uyarınca kurulan İç Denetim Koordinasyon Kurulunun her türlü gideri, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertiplerinden karşılanır. İdare bütçelerinde iç denetim hizmetleri için tefrik edilen ödeneklerin harcama yetkisi, İç Denetim Birimi Başkanlığı kurulan idarelerde iç denetim birimi başkanı tarafından kullanılır.

44. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinin “03.4.2.01-Beyiye Aidatları” ile “03.4.2.04-Mahkeme Harç ve Giderleri” ekonomik kodlarından yapılması gereken giderler, ödenek gönderme belgesi aranmaksızın muhasebe yetkilileri tarafından ödenir ve gerekli ödenek ilgili kurum tarafından Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesinin “01.80.32.00-01.1.2.66-1-09.9 Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği” tertibinden talep edilir.

45. Adalet Bakanlığı bütçesine, yargılamaya ilişkin tebligatların yapılması için konulan “03.5.2.01 - Posta ve Telgraf Giderleri” ödeneğinin yetmemesi halinde, münhasıran bu gider için kullanılmak üzere 2019 yılı yargı para cezaları gelir gerçekleşmesinin yüzde 50’sini geçmemek üzere ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

46. 9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanun ile 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Kanun uyarınca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna aktarılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.32.00-01.6.0.08-1-05.8 tertibinde tefrik edilen ödeneğin; Milli 221 Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtılacak ders kitapları için 823.000.000 Türk Lirası, taşımalı ilköğretim ve ortaöğretim kapsamındaki öğrencilerin öğle yemeği için 1.015.000.000 Türk Lirası ve Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrencilerin Okullara ve Kurumlara Erişiminin Sağlanması İçin Ücretsiz Taşınması Projesi kapsamında 785.000.000 Türk Lirası olmak üzere toplam 2.623.000.000 Türk Lirasına kadar olan kısmını, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine aktarmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu ödenekleri söz konusu giderlerin karşılanması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı adına açılan özel hesaplara aktarmaya ve ücretsiz kitap uygulaması için açılan özel hesaba aktarılan tutardan yüklenme tutarının yüzde 30’una kadar olan kısmını sözleşme tarihinde, geri kalanını ise işin bitim tarihinde kullandırmaya Milli Eğitim Bakanı yetkilidir.

47. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 32 nci maddesinin (a) bendi kapsamında elde edilen özel gelirler karşılığı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde tertiplenen ve yıl içerisinde devren ödenek kaydedilen tutarlar söz konusu maddenin (b) bendinde sayılan hizmet ve faaliyetler için kullanılır. Milli Eğitim Bakanlığının talebi üzerine, bu ödeneklerden kullanılmayan tutarlar 2020 Yılı Yatırım Programıyla ilişkilendirilmek suretiyle Bakanlık bütçesinin (06) ve (07) ekonomik kodlarını içeren diğer tertiplerine aktarılabilir.

48. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce sahnelenen eserlere ait telif ücretleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili tertiplerinden ödenir.

49. “Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Sürdürülmesi" kapsamında; diş fırçası ve diş macununun alımı için Sağlık Bakanlığı bütçesinin 15.01.50.00-07.4.0.00-1-03.2 tertibi ile döner sermaye bütçesine, bu amaçla konulan ödeneklerin harcanmasına, diş fırçası ve diş macununun bedeli karşılığında veya bedelsiz olarak dağıtımına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir.

50. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinden özel kanunları gereğince mahalli idarelere aktarılması gereken ödenekler hakkında 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uygulanmaz.

51. Gençlik ve Spor Bakanlığının yılı yatırım programlarına ek yatırım cetvellerinde inşaat ve büyük onarım projeleri arasında yer alan ve Bakan onayı ile il müdürlüklerince yaptırılması uygun görülen işlerin karşılıkları, münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere Bakanlık bütçesinin ilgili yatırım tertibindeki ödenekten il müdürlüklerine 5018 sayılı Kanunun ön ödemeye ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere hakediş karşılığı hesaplanan tutar üzerinden tahakkuk işlemi suretiyle ödenebilir.

52. Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesinin 01.80.32.00-01.1.2.65-1-09.9 tertibinde yer alan ödenekten, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin ilama bağlı borçlarını karşılamak amacıyla gerektiğinde kuruluş bütçelerinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine aktarma yapmaya ve bu tertipte yer alan ödeneğin bir katına kadar ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. 222

53. Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesinin 01.80.32.00-01.1.2.66-1-09.9 tertibinde yer alan ödenekten, mahkeme harç ve giderleri, belirli satış aidatı ile oranı kanunla saptanmış ödenti ve ikramiyeleri karşılamak amacıyla genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine aktarma yapmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

54. 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 221 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi gereğince Ticaret Bakanlığı bütçesinden Ankara Gümrük Muhasebe Birimi hesabına aktarılacak tutarlar, Bakanlık bütçesinin “01” ekonomik kodunu içeren tertiplere gider kaydedilir.

55. Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 01.01.00.00-01.1.3.02-1-03.4 tertibinde yer alan Barışı Destekleme ve Koruma Harekatları ödeneğinin harcanmasına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığınca tespit edilir.

56. İmalat suretiyle edinilecek veya imal ettirilecek deniz taşıtlarından üretim süreci birden fazla yılı kapsayanların bedelleri, (T) işaretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaksızın ilgili idare bütçelerinin 06.1.4.41 ekonomik kodundan ödenir.

57. 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanununun 6 ncı maddesinin son fıkrası uyarınca öngörülen ödeneği, hizmet gelirlerinin yıl içi gerçekleşme tutarına göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek eklemek suretiyle tamamlamaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

58. Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin 29.01.37.00-08.1.0.00-1-05.6 tertibinde yer alan ödenek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yapımı devam eden spor tesislerinin tamamlanması ile sporun teşvik ve desteklenmesi amacıyla protokoller çerçevesinde kullanılmak üzere ilgili hesaba aktarılarak kullanılır.

59. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin Kamu İşverenleri Sendikalarına ödemeleri gereken 2020 yılına ait üyelik aidatları, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan tertipten ödenir. Yapılacak ödemeler, tertibinde yer alan ödenek tutarıyla sınırlı olup, bu tertibe bütçenin diğer tertiplerinden hiçbir şekilde aktarma yapılamaz.

60. 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun hükümlerine göre onaylanan sağlık ve tıp alanında işbirliğine dair ikili ve çok taraflı anlaşmalar gereğince yapılan tedavi giderleri, Sağlık Bakanlığı bütçesinin 15.01.00.62-07.3.1.02-1-03.9 tertibinden karşılanır.

61. 24.01.33.00-10.2.0.00-1-05.2 tertibinde yer alan ödenek; Türkiye’de ikamet eden ve hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve desteklenmesi ile biyo-psiko sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekânlarda gerekli olan bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılmasını amaçlayan Yaşlı Destek Programı (YADES) için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Büyükşehir Belediyelerinin program amaçlarına uygun olarak hazırlayacakları projeler için kullandırılır. YADES Programı kapsamında valilikler tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teklif edilen ve anılan Bakanlık tarafından uygun bulunan projelerden, valinin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilmesi uygun görülenlerin bedelleri, münhasıran proje 223 ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere söz konusu ödenekten ilde valilik adına açılacak özel bir hesaba aktarılır ve proje amaçlarına uygun olarak vali tarafından büyükşehir belediyelerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kullandırılır.

62. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 40.57.34.00-06.1.0.00-2-07.1 tertibinde yer alan ödenek; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında yapılan protokoller çerçevesinde, Ilısu ve Yusufeli Barajı ve HES Projeleri Yeniden Yerleşim Projesi kapsamında yaptırılacak konutlar, kamu idare binaları, diğer alt ve üst yapıların finansmanını sağlamak amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığına aktarılmak suretiyle kullanılır. GAP (Ilısu Barajı ve HES) kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılacak “Eğitim İşbirliği Protokolü” çerçevesinde gerçekleştirilecek eğitim hizmetlerine ilişkin giderler 40.57.00.61-04.7.4.00-2-06.9 tertibinde yer alan ödenekten karşılanır. 63. 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince genel bütçe geliri kaydedilecek tutarlar karşılığı anılan Kanunun 18 inci ve 24 üncü maddeleri gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesinde öngörülen ödeneği aşan yıl içi gelir gerçekleşme tutarlarını söz konusu Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

64. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına ait hesaplardan 15.000.0000 TL tutarında kaynak, Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin Açıköğretim Fakültesine ait hesaplardan 50.000.000 TL tutarında kaynak, İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin Açıköğretim Fakültesine ait hesaplardan 10.000.000 TL tutarında kaynak ve Atatürk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin Açıköğretim Fakültesine ait hesaplardan 15.000.000 TL tutarında kaynak, Nisan ve Ekim ayı sonuna kadar iki eşit taksitte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı muhasebe birimi hesabına aktarılır. Aktarılan bu tutar, Başkanlık bütçesinin (B) işaretli cetveline öz gelir, (A) işaretli cetveline ödenek kaydedilir. Bu gelirler ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında elde edilen gelirler, söz konusu madde hükümlerine göre (Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki yükseköğretim kurumları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde öğrenim gören öğrenci ve öğretim elemanlarının değişim programları kapsamında desteklenmesi de dahil olmak üzere) kullanılır. Buna ilave olarak söz konusu gelirler; a) Yükseköğretim Kurulu tarafından, merkezi istatistik veri tabanının kurulması, web tabanlı yabancı dil projesi gibi bilişim projelerinin yürütülmesi ile öğrenci ve öğretim elemanı veri tabanlarının ve bilişim üst yapısının (YÖKSİS) kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik giderlerin karşılanması, b) Yükseköğretim üst kuruluşlarının fiziki kapasitesinin güçlendirilmesi kapsamında her türlü mal ve hizmet alımı ile yapım işleri, c) Yükseköğretim Kurulu tarafından ya da Yükseköğretim Kurulunun koordinasyonu ile ulusal veya uluslararası kongre, konferans gibi bilimsel organizasyonların gerçekleştirilmesi ve ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılara Yükseköğretim Kurulunu temsilen yükseköğretim üst kuruluşları ve öğretim elemanlarının katılımına ilişkin ilgili mevzuatı uyarınca ödenmesi gereken giderlerin karşılanması, 224 ç) Türkiye’de akademik derece ve diploma almak ve/veya değişim programları kapsamında gelmek isteyen öğrencilere yönelik bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri ile web tabanlı ortak başvuru sistemi kurulması, d) Yükseköğretim Kurulunun işbirliği protokolü ve/veya mutabakat zabtı imzaladığı ülkelerden gelecek olan yabancı uyruklu öğrencilerin lisans ve lisansüstü öğrenim ücretinin karşılanması ve/veya bu kapsamdaki lisans öğrencilerine, 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanununa göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının iki katını, lisansüstü öğrenim gören öğrencilere de aynı Kanun uyarınca lisansüstü öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının iki katını aşmamak üzere burs verilmesi ayrıca Türkçe dil eğitimi giderlerinin, 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrasına göre ilgililerin adına tahakkuk eden genel sağlık sigortası primlerinin, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda barınmaları şartıyla yurt ücretlerinin ödenmesi, e) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek Devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen öğrenciler ile ülkemizin bilimsel düzeyinin gelişimine yönelik olmak üzere Devlet üniversitelerinde bulunan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek öncelikli alanlarda yapılan doktora programlarındaki öğrencilere 5102 sayılı Kanuna tabi olmaksızın burs verilmesi, f) Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş öncelikli alanlarda Devlet üniversitelerinin araştırma görevlisi kadrosunda bulunan doktora öğrencilerine, doktora tezi aşamasında ihtiyaç duyulması halinde en fazla bir yıla kadar, mecburi hizmet yükümlülüğüne ilişkin hükümler uygulanmaksızın, aylık 4.740 TL’yi geçmemek üzere gittikleri ülkeye göre Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek tutarda yurt dışında araştırma bursu verilmesi, g) Devlet üniversitelerindeki öğretim elemanlarının dil yeterliliklerinin artırılmasına yönelik en az iki ay ve en fazla altı aya kadar yurt dışında katıldıkları yabancı dil kursu giderlerinin desteklenmesi amacıyla her bir öğretim elemanına aylık 3.700 TL'yi geçmemek üzere Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek tutarda burs ödenmesi, h) Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek yurt dışındaki ülke ve yükseköğretim kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı, Türkoloji ve Türk Dili programlarında öğrenim gören, bulunduğu ülkenin vatandaşı olan lisans öğrencilerine burs verilmesi, amacıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından veya ilgili yükseköğretim kurumuna kaynak aktarmak suretiyle kullanılabilir. Öğretim üyesi ve araştırmacı yetiştirilmesi kapsamında 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre yurtdışına öğretim elemanı gönderilmesine ilişkin olarak sağlanacak destek tutarı söz konusu gelirlerin yüzde 10’unu, (c) bendi kapsamında yapılacak harcamalar ise yine bu gelirlerin yüzde 5’ini geçemez. (d) bendi kapsamında burslardan yararlanacak öğrenci sayısı 200 kişiyi, (f) ve (g) bentlerinden yararlanacak öğretim elemanı sayısı her bir bent kapsamında 200 kişiyi, (h) bendi kapsamında burslardan yararlanacak öğrenci sayısı 150 kişiyi geçemez. (f) ve (g) bentleri kapsamında gidenlere 6245 sayılı Kanun uyarınca harcırah ödenmez, ancak (f) bendi kapsamında gidenlerin sadece gidiş ve dönüşlerinde yol masrafları karşılanabilir. (d), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. (f) bendi kapsamında gönderilenlerden mücbir sebepler hariç olmak üzere; yurtiçindeki üniversitesine dönmeyenler, döndükten sonra doktorasını 225 tamamlayamayanlar ile doktora süresinin bitiminden önce herhangi bir sebeple üniversitesi ile ilişiği kesilenler, yurtiçi aylıkları hariç olmak üzere anılan bent kapsamında yapılan tüm masrafların iki katı tutarında borçlandırılır.

65. 15/7/2018 tarihli ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kalkınma ajansları tarafından desteklenmeye hak kazanan projelerine tahsis edilen kaynaklar, proje yürütücüsü idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin açılacak özel hesaplarda izlenir. Söz konusu projelerde kullanılmak üzere merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince taahhüt edilecek eş finansman tutarı, bütçe ve bütçe dışı imkanlardan karşılanır. Bütçe dışı imkânlarla karşılanamayan eş finansman tutarını, bu amaçla idarelerin bütçelerinde (06) ve (07) ekonomik kodlarını içeren tertiplerde yer alan ödeneklerden tahakkuka bağlamak suretiyle söz konusu projeler için açılan özel hesaplara ödemeye proje yürütücüsü idareler yetkilidir. Kalkınma ajansı ve yararlanıcı kamu idaresi tarafından projeye tahsis edilen kaynakların kullanımı, proje kapsamında ve proje süresiyle sınırlı olmak üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri çerçevesinde personel çalıştırılması ve özel hesabın işleyişi ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tespit edilir.

66. Türkiye-Avrupa Birliği mali iş birliği kapsamında sağlanacak mali imkânların karşılığı olarak ilgili idare bütçelerinde (05), (06) ve (07) ekonomik kodlarını içeren tertiplerde yer alan tutarlar Ulusal Yetkilendirme Görevlisi tarafından talep edilince harcama yetkililerince Ulusal Fona aktarılır. Ancak proje sözleşme bütçesinde yer almamakla birlikte projenin amacına ulaşması için gerekli olan ve sözleşme bütçesinin yüzde 15’ini aşmayan tutarlar ile Türkiye-Avrupa Birliği mali işbirliği kapsamındaki program ve projeler için Avrupa Komisyonunun finansman kararını durdurması, geri çekmesi veya projelerin uygun harcama dönemi dışına sarkması durumunda, sözleşmelerin tamamlanması için gerekli olan tutarlar için ihtiyaç duyulacak ilave finansman, proje yararlanıcısının talebi ve ilgili sözleşme makamının onayı üzerine harcama yetkilisinin Ulusal Fona bu amaçla aktaracağı tutarlardan karşılanır.

67. Avrupa Birliği Başkanlığının “Avrupa Birliği İletişim Stratejisi” çerçevesinde, gerçekleşmesi önceden öngörülemeyen ve hazırlık için yeterli süresi bulunmayan faaliyetlerine ilişkin giderlerinin karşılanması amacıyla 11.75.30.00-01.1.9.00-1-03.6 tertibinde yer alan ödenekten Başkan tarafından belirlenecek olan tutar Avrupa Birliği Başkanlığı bütçesine gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılarak kullanılır. Özel hesaba aktarılan tutarların harcanması ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü üzerine Dışişleri Bakanlığınca belirlenir.

68. Türkiye-Avrupa Birliği mali işbirliği kapsamında Avrupa Birliği fonları ile sınır ötesi işbirliği programı veya Türkiye’deki Mülteciler İçin Avrupa Birliği Mali Yardım Programı yürüten kamu kurum ve kuruluşları, Avrupa Birliği tarafından taahhüt edilen fonların transferinin geciktiği veya program kuralları gereği onay işlemlerinin beklendiği durumlarda, Avrupa Birliği kaynaklarından fon akışı sağlanana kadar bütçelerine bu amaçla tahsis edilen ödeneklerden Program kapsamında açılmış olan kurum hesaplarına aktarım yapabilir. Bu şekilde ulusal kaynaktan yapılan aktarımlara karşılık gelen tutar, Avrupa Komisyonu tarafından proje ya da program yürüten kamu kurum ve kuruluşlarının hesabına aktarıldığı yıl genel bütçeye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilecek tutar ulusal kaynaktan aktarımın yapıldığı güne ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen efektif döviz alış kuru dikkate alınarak belirlenecek Avro cinsi 226 tutarın, genel bütçeye gelir kaydedilecek güne ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen efektif döviz satış kuru ile değerlendirmesi suretiyle tespit olunur.

69. Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 01.01.00.00-10.9.9.61-1-05.2 tertibinde yer alan ödeneğin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığınca tespit edilir.

70. 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine istinaden yapılan düzenlemeler gereğince, Devletçe karşılanacak öğrenci katkı payları, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde bu amaçla öngörülen ödeneklerden tahakkuka bağlanmak suretiyle yükseköğretim kurumları muhasebe birimi hesabına ödenir. Ödenen bu tutarlar, yükseköğretim kurumları bütçelerine öz gelir kaydedilerek, öğrenci katkı payı gelirlerine ilişkin esaslara göre kullanılır. Bu kapsamda, ödemeye ilişkin esasları belirlemeye, uygulamaya ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

71. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının, eğitim, kültürel hareketlilik ve mezun programları kapsamında yapacağı harcamalar, Başkanlık bütçesinin “05” ekonomik kodunda yer alan ödeneklerden karşılanır.

72. Adalet Bakanlığı bütçesinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde ülkemiz aleyhine açılan ve tazminata hükmedilen davalara ilişkin 08.01.37.00-01.1.3.00-1-03.4 tertibinde öngörülen ödenek ile 9/1/2013 tarihli ve 6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanunla kurulan İnsan Hakları Tazminat Komisyonunca hükmedilen tazminatlara ilişkin 08.01.37.00-01.1.3.04-1-03.4 tertibinde öngörülen ödeneğin yetmemesi halinde münhasıran bu giderler için kullanılmak üzere bu tertiplerde yer alan ödeneğin bir katına kadar ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

73. Yükseköğretim kurumları bütçelerinin “07.3.1- Genel hastane hizmetleri” fonksiyonu ile 07.2.3- Ağız ve diş sağlığı hizmetleri” fonksiyonu altında ve “05.2.9.20- Üniversite döner sermaye bütçelerine” ekonomik kodunda tefrik edilen ödenekler, tahakkuka bağlanmak suretiyle ilgisine göre tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi döner sermaye birimi ile diş hekimliği fakültesi döner sermaye birimi hesaplarına ödenir. Ödenen bu tutarlar, döner sermaye biriminin gelir hesaplarına kaydedilir. Söz konusu tutarlar, 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca ödenecek hazine payı ile 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca ayrılacak payların ve yapılacak ek ödemelerin hesabında dikkate alınmaz. Söz konusu tertiplere kamu idarelerince ödenek aktarılamaz, ödenek kaydı yapılamaz. 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 9 uncu maddesi gereğince Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarıyla birlikte kullanım protokolü imzalayan yükseköğretim kurumlarının bütçelerinde bu amaçla ödenek öngörülmüş olsa dahi ödeme yapılamaz.

74. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA) IV. Bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ile IPA II dönemi İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar kapsamlarında proje fonlamalarının tek elden ve daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla yatırım programına alınan “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı Ulusal Katkı Rezervi Projesi” ve “İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programına Destek Projesi”nde üniversiteler, sivil 227 toplum kuruluşları, kalkınma ajansları ve belediyeler için gerekli olan ulusal katkı payları 24.01.36.00-10.9.9.00-1-07.1 tertibinde yer alan ödenekten kullanılır. 75. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.32.00-01.3.9.00-1-05.2 tertibinde yer alan ödeneği Türk savunma sanayiinin geliştirilmesi amacıyla Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na kaynak aktarmak suretiyle kullanmaya Hazine ve Maliye Bakanı yetkilidir.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2019, 12:54
YORUM EKLE