Örnek yurtdışı geçici görev harcırahı yolluğu  hesaplama 

Harcırah için avans verilmiş ise; Yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarının, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen Efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Harcırah için avans verilmemiş ise; Yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarının, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen Döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Müstehak olunan harcırah miktarının avans miktarından (yabancı para cinsinden) fazla olması halinde; fazla olan kısım için beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen Döviz satış kuru esas alınacaktır.

Yurtdışı Gündeliklere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının 4. maddesine göre; Yurtdışına veya sürekli görevle yurtdışında iken başka ülkelere geçici görevle gönderilenlere, Türkiye’den veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, Karara ekli cetveldeki miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanır.

Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar’ın 5 inci maddesi; Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince..görevlendirme süresince;

a) Genel Müdür ve daha üst makam yöneticileri ileek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen görevde bulunan yöneticilerin,

b) Ek gostergesi 8.000 ve daha yüksek olanlarla birlikte aynı yurtdışı toplantısına katılan ilgili kurum personelinin,

c) Zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, ilgili Bakanın onayı alınmak şartıyla (a) ve (b) bentleri kapsamı dışında kalan diğer personelin,

Konaklama bedelinin ilgilinin gündeliklerinin %40 aşan kısmının TAMAMI ödenebilir.

Ancak, bu madde kapsamında yıl içinde yapılan görevlendirmele sonucunda, bu Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tutarları aşan konaklama bedeli için idare bütçesinden yapılacak yıllık harcama tutarının toplamı ilgili idare bütçesinin, yurt dışı geçici görev yolluğu kesintili başlangıç ödeneğinin %30 unu aşamaz.

Örnek : 1 inci derecede bir öğretmenin yol hariç 9 gün süre ile Azerbaycan da gönderilmiştir. Bu öğretmen 9 gün süre ile otelde kalmış ve konaklama ücreti olarak günlük 95 ABD Doları ödemiştir.

Yol ücreti (Gidiş-Dönüş)                        

2024 yılı Yurt Dışı yollukları belli oldu 2024 yılı Yurt Dışı yollukları belli oldu

ANTALYA-ANKARA – Terminal (Havaş)  

Terminal (Havaş) – Havaalanı (Otobüs) =(8*2)16,00 TL

 Ankara – Azerbaycan(Gündelik) = 95 x 1,5  =142,50 ABD Doları (% 50 Artırımlı Gündelik) İlk on gün için

Havaalanı (Azerbaycan) – Görev Yeri   = 10 $ (Taksi )

Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar’ın 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasında, bu karar hükümlerine göre yurtdışına gönderilenlere, Türkiye’den her çıkışlarında seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için ödenecek gündeliklerin ekli cetveldeki miktarların %50 artırılması suretiyle hesaplanacağı, 2 nci fıkrasında da aynı süre ile sınırlı olmak kaydıyla yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin %40’ına kadar ödeme yapılamayacağı, %40‘ı aşması halinde aşan kısmın %70‘inin ödeneceği belirtildiğinden;

Yurt Dışı Konaklama Gideri Nasıl Hesaplanır

95 x 1,5      = 142,50 $

142,50 x % 40    =  57 $

142,50-57= 85,50 $

 (Otel ücretinin Gündeliğin %40’ını aşan kısımı)

85,50x % 70         = 59,85 $

 (Aşan Kısmın %70 i olan Günlük fark)

59,85x 9= 538,65 $

 (Ayrıca ödenecek 9 günlük otel ücreti) (10 günden fazla ödeme yapılamaz.)

Editör: TE Bilisim