Geçici Görevde Konaklama ve Yemekleri Kurumlarınca Karşılanan Memurun Gündeliği 

Kamu kurumlarınca düzenlenen bazı kurslarda memurların kurumlara ait sosyal tesislerde eğitim görmekte ve bu tesislerde konaklama ve yemek masrafı ödemeden kursları sona ermektedir.Bu şekilde yapılan kurslarda kurumlar memurların geçici görev yolluk ödemelerinde memurlara tam yevmiye yerine 1/3 oranında gündelik ödemektedirler.Bu şekilde yapılan kurslarda memurların yeme ve içme masrafları kurumlarınca karşılanmış olsa bile memurlara tam yevmiye verilmesi gerektiği hakkında sayıştay daire kararı yazımız ekindedir.

Dairesi : 5 (İlam No : 700) Dosya No : 29715 Tutanak No : 30487 Tutanak Tarihi : 25.11.2008 

İlk atamada memura harcırah ödenir mi? İlk atamada memura harcırah ödenir mi?


1-700 sayılı ilamın 1.maddesiyle, 07-13 Haziran 2004 tarihleri arasında Bergama’daki 68.Uluslararası Bergama Kermesine katılan 30 kişilik Belediye Halk Oyunları Ekibine Bergama’da ikamet ettikleri günler için yersiz harcırah ödendiği gerekçesi ile 3.120.000.000-liraya tazmin hükmü verilmiştir. 
… belediye personeli olmayan fakat belediyelerine ait Meslek Edindirme Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerin oluşturduğu amatör halk oyunları ekibinin fahri olarak görevlendirildiğini ve bu ekibin Gaziantep Büyükşehir Belediyesini temsilen “Bergama Etkinlikleri”ne katıldığını,  
Memur veya hizmetli olmayanların harcırahı başlıklı 8.maddesinin birinci fıkrasında da; Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile  görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4 ncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunacağı, muvakkat vazife harcırahı olarak başlıklı 14 maddesinin 1.fıkrasında ise; Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere geçici görev yolluğu olarak yevmiye ve yol masrafı ödeneceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır. 


Harcırah Kanununda yurt içinde geçici görevle görevlendirilen kişilerin yemeleri ve yatmaları kurumlarca sağlanması durumunda bu kişilere gündelik ödenmesini kısıtlayan yada bunlara ödenecek gündelik tutarlarında indirim öngören bir hüküm yer almamaktadır. 6245 sayılı Harcırah Kanununun 11.12.1981 tarih ve 2562 sayılı Kanunun 15’inci maddesi ile değişik 37’nci maddesinin, mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan okul veya kurslara katılan memur ve hizmetlilerin kurs süresince yeme ve yatmalarının sağlanması halinde gündeliklerinde belli oranda indirim yapılmasını öngören 2’nci fıkrası 14.01.1988 tarih ve 311 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15’inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 


Dolayısıyla kanun koyucu anılan hükmü yürürlükten kaldırmakla mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilen memur ve hizmetlilerin yemeleri ve yatmaları kurumlarca sağlansa bile günlüklerinin tam ödenmesini amaçlamıştır. 
Bu nedenle 07-13 Haziran 2004 tarihleri arasında Bergama’daki 68.Uluslararası Bergama Kermesine katılan Belediye Halk Oyunları Ekibine Bergama’da ikamet ettikleri günler için gündelik ödenmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Editör: TE Bilisim