Nafaka sebebiyle icraya verilen memura disiplin cezası verilir mi?

Nafaka sebebiyle icraya verilen memura disiplin cezası verilir mi?

Nafaka sebebiyle icraya verilen memura disiplin cezası verilir mi?

Nafaka sebebiyle icraya verilen memura disiplin cezası verilir mi?

Nafaka borcunu ödemediği için hakkında icra  takibi yapılan memura, görev yaptığı idare tarafından borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getirdiğinden bahisle disiplin cezası verilemeceği yönündeki ilk derece mahkemesinin kararı, Danıştay 5. Dairesi tarafından onandı.

Danıştay 5. Daire Başkanlığı 2016/27645 E. , 2019/4023 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2016/27645
Karar No : 2019/4023

TEMYİZ EDEN (DAVALI) :
VEKİLİ :
KARŞI TARAF (DAVACI) :
İSTEMİN KONUSU : .... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem : ... İl Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü emrinde görevli polis memuru olan davacı tarafından, borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getirdiğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 6/C-2 maddesi gereğince "10 ay uzun süreli durdurma" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 21/10/2014 tarih ve 2597 sayılı ... Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu kararının iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararında; davacının borçlanıp ödememe kastının bulunmadığı, cezaya konu icra takibinin boşanma davası neticesinde hükmedilen tazminat ödemesinden kaynaklandığı, eyleminin borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getirme fiili kapsamında değerlendirilmesine imkan bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçeyle dava konusu işlem hukuka aykırı bulunarak iptaline karar verilmiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davalı idare tarafından, davacının daha önceden de borçlanıp ödemediğinden bahisle soruşturma geçirdiği, ilgili eylemin soruşturma kapsamında ispatlandığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Savunma verilmemiştir.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ...'NIN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalının temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki .... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının ONANMASINA,
3. 2577 sayılı Kanun'un (geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE