Aynı IP'den doküman indirme, birbirini takip eden seri numarası taşıyan temin mektubu verme iddialarında somut bilgi verilmesi gerektiği

Aynı IP'den doküman indirme, birbirini takip eden seri numarası taşıyan temin mektubu verme iddialarında somut bilgi verilmesi gerektiği

Aynı IP'den doküman indirme, birbirini takip eden seri numarası taşıyan temin mektubu verme iddialarında somut bilgi verilmesi gerektiği

Aynı IP'den doküman indirme, birbirini takip eden seri numarası taşıyan temin mektubu verme iddialarında somut bilgi verilmesi gerektiği

İhaleye katılan bazı isteklilerin aynı IP üzerinden doküman indirdiği, birlikte hareket ettiği, teminat mektuplarının aynı bankadan aynı kişiler tarafından alındığı ve birbirini takip eden serilere sahip olduğu  iddiasıyla yapılan itirazen şikayet başvurusu, iddiaların soyut ve genel olması sebebiyle reddedilmiştir.

Toplantı No: 2021/001

Gündem No: 65

Karar Tarihi: 06.01.2021

Karar No: 2021/UY.I-54

BAŞVURU SAHİBİ:

Demir İnş. Altyapı San. ve Tic. Ltd. Şti.

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Arsuz Belediye Başkanlığı  

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/588771 İhale Kayıt Numaralı “Yol  Yapım” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Arsuz Belediye Başkanlığı tarafından 25.11.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Yol Yapım” ihalesine ilişkin olarak Demir İnş. Altyapı San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 10.12.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.12.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.12.2020 tarih ve 57778 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/2073 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

....

4) İhaleye katılan bazı isteklilerin aynı IP üzerinden doküman indirdiği, birlikte hareket ettiği, teminat mektuplarının aynı bankadan aynı kişiler tarafından alındığı ve birbirini takip eden serilere sahip olduğu iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

....

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.…

d) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller…” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde “Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde birinci fıkrasının (ı) bendinde “Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediği, yönlerinden sırasıyla incelenir.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında “Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusu incelendiğinde, söz konusu iddiaya ilişkin ihaleye katılan bazı isteklilerin aynı IP üzerinden doküman indirdiği, birlikte hareket ettiği, teminat mektuplarının aynı bankadan aynı kişiler tarafından alındığı ve birbirini takip eden serilere sahip olduğu gibi genel nitelikli iddiaların olduğu, söz konusu hususlar bakımından istekli adına yer verilmeden tüm isteklilerin belgelerinin yeniden incelenmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.  

Herhangi bir belge adı veya yeterlik kriteri açıkça belirtilmeksizin yalnızca soru mahiyeti taşıyan ya da sunulması gereken belgelerin yeniden incelenmesi ve/veya değerlendirilmesi talebini veya genel nitelikli hukuka aykırılık ifadelerini içeren başvurular ile tüm belgelerin yeniden incelenmesi ve/veya değerlendirilmesi talebini içeren başvurularda;

Kurum tarafından ihale sürecindeki işlem ve eylemlere ilişkin yapılacak inceleme başvuru sahibinin iddia konusu ettiği hususlara ve idarenin bu yöndeki beyanlarına hasredilmiş olup, uyuşmazlıklarda idari denetim yetkisi bu yönde bulunan Kurumun ihale komisyonlarının yerine geçip, resen inceleme sonucunu doğuracak şekilde işlemleri baştan sona yeniden inceleme yetkisinin bulunmadığı anlaşıldığından, ihale komisyonunun görev ve yetkisi dahilinde incelediği hususların Kurum tarafından yeniden incelenmesi/ değerlendirilmesi talebini içeren söz konusu başvuruların, 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına uygun bir başvuru olarak nitelendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.  

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusunda yer verdiği söz konusu iddiasında ihale katılan bazı istekliler ifadelerine yer verildiğinden genel nitelikli hukuka aykırılık iddiası niteliğinde olduğu, bahsedilen genel nitelikli hukuka aykırılık ifadeleri içeren iddiasının hukuki çerçevesinin belirlenememesi sebebiyle itirazen şikâyet başvurusunun 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuata uygun olmadığı, Kurumun ihale komisyonu yerine geçerek re’sen bir inceleme yapamayacağı ve Kurum’un ihale komisyonu yerine geçip re’sen inceleme sonucunu doğuracak şekilde işlemleri baştan sona yeniden inceleme görev ve yetkisinin bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

...

YORUM EKLE