Aile hekiminin sözleşmesini fesih için disiplin cezası alması zorunlu mu?

Aile hekiminin sözleşmesini fesih için disiplin cezası alması zorunlu mu?

Aile hekiminin sözleşmesini fesih için disiplin cezası alması zorunlu mu?

Aile hekiminin sözleşmesini fesih için disiplin cezası alması zorunlu mu?

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nin 13-1/h maddesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinde yer alan fiil ve hâllerin işlendiğinin tespit edilmesinin fesih için yeterli sebep sayıldığı, başka bir deyişle fiilin tespitinin yeterli görüldüğü, ayrıca bu fiilden disiplin cezası alınması gerektiğine dair bir koşul düzenlenmediği anlaşıldığından dava konusu aile hekimliği sözleşmesinin feshi işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2019/282 E. , 2020/2076 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2019/282
Karar No : 2020/2076

TEMYİZ EDEN (DAVACI): ...
VEKİLİ : Av. ...
KARŞI TARAF (DAVALI): ...Valiliği
VEKİLİ : Av. ...
İSTEMİN KONUSU : ...Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen ...günlü, E:..., K:...sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.


YARGILAMA SÜRECİ :


Dava Konusu İstem : Dava; ...ili, ...ilçesi, ...Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan davacının, aynı Aile Sağlık Merkezinde birlikte görev yaptığı birden fazla kişiye sözlü ve fiziksel cinsel taciz ile yıldırma (mobbing) eyleminde bulunarak 657 sayılı Kanunun 125/E-g maddesinde düzenlenen "Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" fiilini işlediği gerekçesiyle Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 13-1/h uyarınca Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesinin feshine ilişkin 04/04/2017 günlü, 2760 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; dosya kapsamında bulunan müşteki, tanık beyanları, mesaj içeriklerinden davacının birden fazla çalışana ve meslektaşına karşı çalışma arkadaşlığı ile oluşan samimiyeti aşan sözlü ifadelerinin bulunduğu, bu ifadelerini genelde dolaylı ve ima şeklinde yaptığı, söz ve tavırlarını bu şekilde masum göstermeye çalıştığı, müşteki ifadeleriyle bütünüyle değerlendirildiğinde davacının çalışma arkadaşlarına karşı cinsel taciz olarak nitelendirilebilecek davranışları alışkanlık haline getirdiği, müştekilerin birden fazla olduğu ve bazılarının evli kadınlar olduğu dikkate alındığında atılı olan suçlamaların davacının iddia ettiği gibi kişisel rahatsızlıklardan dolayı yapılan iftiralar olarak değerlendirilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu; buna bağlı olarak davacının eylemlerinin 657 sayılı Kanun'un 125/E-g maddesinde düzenlenen "Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" fiilini oluşturduğu kanaatine varıldığı; diğer yandan her ne kadar ...Halk Sağlığı Müdürlüğünün 13/02/2017 tarihli soruşturma raporunda teklif edilen "Devlet Memurluğundan Çıkarma" cezası Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlık Kurumu Yüksek Disiplin Kurulu'nun 06/07/2017 tarih ve ... sayılı kararı ile teklif edilen ceza ile isnat edilen fiil arasında denge olmadığı ve orantılılık ilkesi gereğince uygun olmayacağı gerekçesi ile ret edilmişse de, Yüksek Disiplin Kurulu kararında atılı olan fiillerin sübuta erip ermediği yönünde bir değerlendirme bulunmadığı gibi, disiplin cezasının davacının memurluk hukukuna ilişkin olduğu, davanın konusunun ise aile hekimliği sözleşmesine feshine ilişkin olduğu; yukarıda alıntılanan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nin 13-1/h maddesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinde yer alan fiil ve hâllerin işlendiğinin tespit edilmesinin fesih için yeterli sebep sayıldığı, başka bir deyişle fiilin tespitinin yeterli görüldüğü, ayrıca bu fiilden disiplin cezası alınması gerektiğine dair bir koşul düzenlenmediği anlaşıldığından dava konusu aile hekimliği sözleşmesinin feshi işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.
Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti : ...Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin temyize konu kararıyla; İdare Mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun olduğu ve kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı belirtilerek, davacının istinaf başvurusu reddedilmiştir.


TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, 13/02/2017 tarihli soruşturma raporunda teklif edilen "Devlet Memurluğundan Çıkarma" cezasının iptali istemiyle yaptığı itiraz sonucunda, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 06/07/2017 günlü, ... sayılı kararı ile teklif edilen cezanın iptal edildiği, memuriyetten çıkarılma cezasının uygulanmadığı durumda evleviyetle sözleşme feshinin uygulanamayacağının açık olduğu, 657 sayılı Kanun'un 125/E-g maddesinde düzenlenen "Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak fiilinin işlendiğine dair somut delil olmadığı, sadece müştekilerin beyanları dikkate alınarak varsayıma dayalı olarak ceza tayin edilmesinin hukuka aykırılık teşkil ettiği, anılan fiillerin şüpheye yer vermeyecek şekilde tespiti halinde 657 sayılı Kanun'un 125/E maddesinin uygulanması gerektiği,


657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde Devlet memurluğuna engel durumların sayma yoluyla hükme bağlandığı, dava konusu işlemin anılan kapsamda yer almadığı; ... Asliye Ceza Mahkemesinin ... esas sayılı dosyasında anılan Mahkemece isnatların altı aylık şikayet süresi içinde yapılmadığından bahisle kamu davasının düşürülmesine karar verildiği,
Dava konusu işlemin hukuki belirlilik ve hukuki istikrar ilkesine aykırı olduğu,


Cumhuriyet Savcılığınca Hemşire ...'nin ifadelerine ve şikayetine itibar edilmeyerek kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği, Dr. ... ile ilgili taciz olarak nitelendirilebilecek bir fiilinin olmadığı, anılan kişi ile ilgili tek bir mesajın taciz olarak kabul edilmesinin önyargılı ve hakkaniyete aykırı olduğu; şikayetçi ...'un şikayetine konu ettiği fiillerin gerçek durumu yansıtmadığının dava dilekçesi eki ile sunduğu delillerden açıkça anlaşıldığı, E.P.ile daha önce duygusal yakınlaşma olduğunun tanık Z.K. tarafındanda ifade edildiği; şikayetçi ...'nin kendisini köydeki evine davet ettiği, kendisine karşı fiziksel ya da sözlü bir tacizinin olmadığı; kendisine dair eş zamanlı ve benzer ifadelerle şikayet yoluna başvurmasının amacının eczacı C.A.A. ile ortaya çıkan husumet olduğu

Şikayetçilerin soyut beyanı dışında anılan fiillerin işlendiğine dair maddi ve hukuki delil bulunmadığı 15 yıllık meslek hayatında hiçbir adli ve idari ceza almadığı, sicil notlarının her zaman iyi ve çok iyi olduğu, bu anlamda kendisine bir alt cezanın verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Davacıya isnat edilen fiillerin görevi ile ilgili olduğu, evli olan doktor ....'ye mesaj atmanın masum ve iyiniyetli olmadığı, şikayetçilerin ifadeleri ve mesajlarla sabit olan eyleme uyan dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu yolundadır.


DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 17/2. maddesi uyarınca, davacının temyiz aşamasında duruşma yapılması yolundaki istemi yerinde görülmeyerek; Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge İdare Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. ...Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen ...günlü, E:..., K:...sayılı kararın ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanun'un 7035 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ...Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 02/07/2020 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

YORUM EKLE