Disiplin Cezası Atama İşlemi İçin Haklı Sebep Olur mu?

Disiplin cezası alması yapılan atama işlemi için haklı sebep olur mu? Disiplin cezasının atama işlemine etkisi

Disiplin Cezası Atama İşlemi İçin Haklı Sebep Olur mu?

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapmakta olan personele, konusu suç teşkil eden hakaret içerikli mesajlar paylaştığı gerekçesiyle uyarma cezası verilmiş ve akabinde söz konusu personel Ankara Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlüğüne veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak atanmıştır.  Atamanın iptaline ilişkin Ankara İdare Mahkemesinde açılan dava sonucunda mahkeme işlemde bir hukuka aykırılık görülmediği, ihtiyaç ve idari zaruretler üzerine atamanın yapılabileceği gerekçesiyle dava reddetmiş olup; bu karar üzerine ise tarafımızca istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 11.01.2018 tarih, 2017/2051 E. ve 2018/33 K sayılı kararında; kamu kurum ve kuruluşlarına personelin sınıf, görev ve görev yerlerinin değiştirilmesi konusunda tanınan takdir yetkisinin mutlak nitelikte olmadığı ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlandırılabileceği bu nedenle dava konusu olayda davalı idarenin gösterdiği “alınan disiplin cezasının personelde yıpranma yarattığı ve atamanın kamu yararına olduğu” gerekçelerinin somut bilgi ve belgelere dayandırılması gerektiği, tek başına haklı bir sebep oluşturmadığı gerekçesi ile istinaf başvurusunun kabulü ile dava konusu işlemin iptaline kesin olarak karar verilmiştir.

T.C.

ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

1. İDARİ DAVA DAİRESİ

ESAS NO : 2017/2051

KARAR NO : 2018/33....

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesince, 2577 sayılı Yasanın değişik 45. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü :

Dava, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan davacı tarafından, Ankara ili, Yenimahalle ilçe Nüfus Müdürlüğü emrine veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak atanmasına ilişkin 23.11.2015 tarihli ve 49586582-903.02.01 sayılı işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 71. maddesinde, memurların meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atanabilecekleri belirtilmiş, 76. maddesinin 1. fıkrasında ise, "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmüne yer verilmiştir.

İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliğinin "istisnai durumlar" başlıklı 18. maddesinde, "(1) (Değişik fıkra:RG-19/1/2015-29241) Hizmet gerekleri, ihtiyaç, idari zaruretler, sıkıyönetim, olağanüstü hal ve idari yargı kararları uygulaması, valiler ile birim amirlerinin gerekçeli teklifleri veya mülkiye müfettişlerince yapılacak değerlendirme üzerine Bakanlık; valiliklerde her kademede görevli memurları diğer iller emrine veya merkez teşkilatına, merkez teşkilatında görevli her kademedeki memurları diğer birimlere veya iller teşkilatı emrine naklen atayabilir.

..." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına, personelinin sınıf, görev ve görev yerlerinin değiştirilmesi konusunda takdir yetkisi tanındığı açık olmakla birlikte, bu takdir yetkisi mutlak ve istenildiği şekilde kullanılabilecek bir yetki olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır. Bu itibarla, takdir yetkisini kullanarak atama işlemi yapan idarelerin, işlemlerinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olduğunu hukuken geçerli somut bilgi ve belgelerle kanıtlamaları gerekmektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden, Genel Müdürlük Makamının 12.11.2015 tarihli onayı ile davacı hakkında, sanal ortamdaki paylaşım ve sohbet sayfasında, konusu suç teşkil edecek hakaret içerikli mesajlar paylaşması ve yorum yapması nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen "ödev, sorumluluk ve yasaklara aykırı davranmak" kapsamındaki fiillerinin incelenmesi için disiplin soruşturması başlatıldığı,

23.11.2015 tarihli dava konusu işlemle, 657 sayılı Yasanın 67. ve 76. maddeleri ile içişleri Bakanlığı Personeli Ver Değiştirme ve Atama Yönetmeliğinin 18. maddesi uyarınca aynı unvanla İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden, Ankara ili, Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlüğü emrine atamasının yapıldığı, işlem tesisinden sonra sonuçlanan 02.12.2015 tarihli Disiplin Raporunda, görevlendirme emri ekinde alınan 1 Kasım 2015 tarihinde, saat 23:26’da paylaşılan "Benim gözümde namuzsuz, şerefsiz, utanmazsınız, kendini bilmez densiz" gibi ifadelerin davacıya ait olduğunun adı geçenin ifadesinden de anlaşıldığı, bilgi ve belgelerle ifadeler birlikte değerlendirildiğinde, anılan tarihteki paylaşım ve sohbet sayfasındaki diyalogların, siyasi bir gaye taşımadığı, arkadaş ortamında yapılan sohbet ve yorumlardan ibaret olduğu, ancak kullanılan ifadelerin genel ahlak kurallarına ve memur ciddiyetine uygun olmadığı kanaatine varıldığı belirtilerek, kınama cezasının önerildiği,

22.12.2 tarihli işlemle, hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda düzenlenen Disiplin Raporu ve eklerinin incelemesi neticesinde, Kadro Şubesinde görev yaptığı dönemde, 01.11.2015 tarihinde, kendisine ait internet sitesinden konusu suç teşkil edebilecek hakaret içerikli mesajlar atarak Devlet memurları için belirtilen ödev, sorumluluk ve yasaklara aykırı davrandığından bahisle bir alt ceza uygulanarak uyarma cezasıyla cezalandırıldığı, davalı idaresinin savunmasında, davacı hakkında yapılan soruşturma sonucunda almış olduğu disiplin cezası göz önüne alındığında, gerek davacının daha çok yıpranmasının engellenmesi, gerekse Kamu yaran ve hizmet gerekleri çerçevesinde atama işleminin tesis edildiğinin belirtildiği anlaşılmaktadır.

Disiplin cezaları, kamu hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi bakımından kamu görevlilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları İfa etmemeleri veya mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanan yaptırımlar olup, memurların özlük hakları üzerinde doğrudan ve önemli sonuçlar doğurmaları sebebiyle sübjektif ve bireysel etkileri bulunduğu gibi, kamu görevinin gereği gibi sürdürülmesi ve kamu düzeninin sağlanması bakımından objektif ve kamusal öneme sahiptirler.

Olayda, disiplin cezasına konu eylemleri nedeniyle davacı hakkında ayrıca dava konusu atama işleminin tesis edildiği görülmekte olup, dava dosyasındaki bilgi ve belgeler ve Disiplin Raporu bir bütün olarak değerlendirildiğinde, davacının disiplin cezasına konu olaylar nedeniyle görev yaptığı içişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde yıpranmadığı, dolayısıyla buradaki görevinden alınmasının zorunlu olmadığı sonucuna ulaşıldığı, ayrıca davacının disiplin cezasını gerektiren fiilleri dışında, kamu hizmetini aksattığı, görevinde başarısız olduğu yolunda somut bilgi ve belgenin bulunmaması, dolayısıyla disiplin cezasını gerektiren eylemlerinin atanmasını gerektirecek nitelikte olmaması karşısında, Ankara ili, Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlüğü emrine aynı unvanla atanması yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.


Açıklanan nedenlerle, davacının istinaf başvurusunun KABULÜNE, Ankara 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 11/05/2017 tarih ve E: 2016/265, K: 20147/1212 sayılı kararın KALDIRILMASINA...
 

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2019, 13:43
YORUM EKLE