Deprem bölgesinde görev yapan doktorların devlet hizmeti yükümlülüğü hakkında karar yayımlandı

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu,  ödeme emrinin iptali istemiyle düzeltme ve şikayet yoluna gidilemeyeceği yönünde karar verdi.

T.C.

D A N I Ş T A Y

VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2020/236

Karar No : 2021/1278

EDEN (DAVALI) : Gelir İdaresi Başkanlığı KARŞI TARAF (DAVACI) : .

VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU : İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. Vergi Dava Dairesinin 08/10/2019 tarih ve E:2019/2507, K:2019/3255 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem: Davacı adına ... Kalıpçılık ve Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketine ait kamu borcunun tahsili amacıyla kanuni temsilci sıfatıyla düzenlenen 25/02/2015 tarih ve 1 ve 3 takip numaralı ödeme emirlerine karşı yapılan düzeltme ve şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır.

İstanbul 7. Vergi Mahkemesinin 20/10/2016 tarih ve E:2015/1902, K:2016/2031 sayılı kararı:

Mahkeme, işin esasını inceleyerek davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar vermiştir.

Davalının istinaf istemini inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. Vergi Dava Dairesinin 24/03/2017 tarih ve E:2017/155, K:2017/1517 sayılı kararı:

Vergi Dava Dairesi, istinaf istemine konu vergi mahkemesi kararının kaldırılmasını gerektiren nedenlerin bulunmadığı gerekçesiyle istemi reddetmiştir.

Davalının temyiz istemini inceleyen Danıştay Dördüncü Dairesinin 14/02/2019 tarih ve E:2017/1530, K:2019/1144 sayılı kararı:

Ödeme emri, kamu alacağı niteliğini kazanmış vergi ve cezaların tahsili amacıyla vergi dairelerinin tahsilat aşamasında yaptıkları işlemlerdendir. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre tesis edilen bu işleme karşı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile getirilen bir düzenleme olan düzeltme ve şikayet yolunun kullanılmasına hukuki olanak bulunmadığından, davacı tarafından düzeltme ve şikayet başvurusu kapsamında ileri sürülen iddialar, ancak ödeme emrine karşı süresi içerisinde açılan davalarda incelenerek değerlendirilebilecektir.

Bu nedenle, uyuşmazlığı 213 sayılı Kanun'da yer alan düzeltme ve şikayet müessesesine ilişkin hükümler çerçevesinde değerlendirerek çözümleyen Vergi Mahkemesi kararına yönelik istinaf isteminin reddine ilişkin temyize konu Vergi Dava Dairesi kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Daire, bu gerekçeyle kararı bozmuştur.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. Vergi Dava Dairesinin 08/10/2019 tarih ve E:2019/2507, K:2019/3255 sayılı ısrar kararı:

Vergi Dava Dairesi, ilk kararında yer alan aynı hukuksal nedenler ve gerekçeyle ısrar etmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacının eski kanuni temsilcisi olduğu şirketin ödenmeyen vergi borçlarının tahsili amacıyla davacı adına usulüne uygun olarak ödeme emri düzenlenip tebliğ edildiği, ödeme emri içeriği vergi borçlarından davacının kanuni temsilcisi olduğu dönem itibarıyla sorumlu olduğu belirtilerek temyize konu kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ BAHAR DOĞA YILDIZ'IN DÜŞÜNCESİ: Temyizen incelenen ısrar kararının, Danıştay Dördüncü Dairesinin kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçe uyarınca bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Danıştay Dördüncü Dairesinin yukarıda yer verilen kararının dayandığı aynı hukuksal nedenler ve gerekçeyle ısrar kararının bozulması gerekmektedir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

Davalının temyiz isteminin KABULÜNE,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. Vergi Dava Dairesinin 08/10/2019 tarih ve E:2019/2507, K:2019/3255 sayılı ısrar kararının BOZULMASINA,

Yeniden verilecek kararda karşılanacağından, yargılama giderleri hakkında hüküm kurulmasına gerek bulunmadığına,

13/10/2021 tarihinde oyçokluğuyla kesin olarak karar verildi.

KARŞI OY

Temyiz isteminin ısrar hükmü yönünden reddi ile vergi dava dairesi kararının, davanın kabulüne ilişkin hüküm fıkrasına yöneltilen istinaf isteminin reddine ilişkin hüküm fıkrasının hukuka uygunluğu yönünden temyiz incelemesi yapılmak üzere dosyanın Danıştay Dördüncü Dairesine gönderilmesi gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.