Müşteki ve onun tanığının ifadesiyle disiplin cezası verilemez

Memurun amiri hakkında kullandığı ifadehakkında şikayetçi ve şikayetçinin gösterdiği bir tanıktan başka kimsenin bu yönde beyanı olmadığı, ayrıca şikayetçi durumunda olan kişinin bu şikayetini kendisi hakkında yapılan disiplin soruşturmasında dile getirdiği, tanığın da şikayetçinin öğrencisi konumunda olan bir vatandaş olduğu göz önüne alındığında, dava konusu hakaret fiilinin şüpheden uzak, net ve objektif bir şekilde ortaya konulamadığı sonucuna varıldığından, davacı hakkında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/3027 E. , 2021/3273 K.


"İçtihat Metni"

Polis memurunun yetkisiz GBT sorgulaması suç mu? Polis memurunun yetkisiz GBT sorgulaması suç mu?

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/3027
Karar No : 2021/3273

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Başkanlığı
VEKİLİ : I.Hukuk Müşaviri …
KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Davacının, Elazığ İli, Merkez, … Camii İmam-Hatibi olarak görev yaptığı dönemdeki eylemi nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-(e) maddesi uyarınca 1/15 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin … tarih ve … sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı işleminin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince, Danıştay Beşinci Dairesinin 25/10/2016 tarih ve E:2016/10071, K:2016/5026 sayılı bozma kararına uyulmak suretiyle verilen 12/11/2020 tarih ve E:2020/1277, K:2020/850 sayılı kararla; davacının, il müftüsü hakkında "O... dölü" ifadesini kullandığı hususu hakkında şikayetçi ve şikayetçinin gösterdiği bir tanıktan başka kimsenin bu yönde beyanı olmadığı, ayrıca şikayetçi durumunda olan aynı cami müezzin-kayyımı ...'nin bu şikayetini kendisi hakkında yapılan disiplin soruşturmasında dile getirdiği, tanığın da ...'nin öğrencisi konumunda olan bir vatandaş olduğu göz önüne alındığında, dava konusu hakaret fiilinin şüpheden uzak, net ve objektif bir şekilde ortaya konulamadığı sonucuna varıldığından, davacı hakkında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Dava konusu işlemin mevzuat hükümlerine uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince; Danıştay Başkanlık Kurulu'nun 18/12/2020 tarih ve 2020/62 sayılı "Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İş Bölümü Kararı" üzerine Danıştay Beşinci Dairesince gönderilen dosyada, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında , Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 31/05/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Editör: TE Bilisim