Özel okulda görevli sözleşmeli öğretmene memuriyetten çıkarma cezası uygulanır mı? Özel okulda görevli sözleşmeli öğretmene memuriyetten çıkarma cezası uygulanır mı?

Mesai arkadaşlarından daha fazla veri girişi yapan memura görevi yerine getirmemekten ceza verilmesi

Memurun disiplin soruşturması geçirdiği dönem içinde tutulan tutanakların kişinin çalışmadığı yönünde olmasına rağmen, ilk cezaya dayanak olarak düzenlenen tutanak tarihi itibarıyla mahkememize gönderilen iş cetvelinin incelenmesinden, ilgiliin çalışan diğer personelden daha fazla veri girişi yaptığı, bu durumda davacının durumunun "verilen görev ve emirleri kasten yapmamak" fiili ile örtüşmediği  hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/3280 E. , 2021/3274 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/3280
Karar No : 2021/3274

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLİ : Av. …
KARŞI TARAF (DAVACI) : …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem:Manisa ili Turgutlu İlçe Adliyesi … Merkezinde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan davacının, Denizli … Şefliği emrinde çalıştığı dönemde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/D-(n) maddesi uyarınca 2 yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulunun … tarih ve … sayılı işleminin iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince, Danıştay Beşinci Dairesinin 12/10/2016 tarih ve E:2016/9716, K:2016/4464 sayılı bozma kararına uyulmak suretiyle verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararla; uyuşmazlıkta, davacının verilen görev ve emirleri kasten yapmadığı ileri sürülerek kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılması teklifi üzerine Bakanlıkça davacıya atfedilen eylemlerin soyut nitelikte olduğu, 657 sayılı Kanunun 125. maddesinin D-n alt bendi kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilerek davacının durumunun uyarma, kınama veya aylıktan kesme cezası gerektirip gerektirmediğinin atamaya yetkili amirlerce yeniden değerlendirilmesi gerektiği görüşüyle reddedildiği, ilk disiplin soruşturması devam ederken davacı ile arasında husumet bulunan adli sicil şefinin davacı hakkında tutanaklar düzenlemeye devam ettiği, bu esnada davacının önce görevden uzaklaştırıldığı, akabinde başka bir ile atamasının yapıldığı, bu kez 11-12-26/05/2009 tarihli tutanaklar dayanak alınarak Bakanlıkça da uygun görülen ceza olan kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmiş ise de; mahkemelerince davacı hakkında yapılan ikinci soruşturmaya ilişkin bilgi ve belgeler istenilmesine rağmen bu belgelerin sunulmadığı, aynı fiil nedeniyle davacıya disiplin yaptırımı uygulanmasına rağmen bir fiilden iki defa cezalandırıldığı, davacının disiplin soruşturması geçirdiği dönem içinde tutulan tutanakların davacının çalışmadığı yönünde olmasına rağmen, ilk cezaya dayanak olarak düzenlenen tutanak tarihi itibarıyla mahkememize gönderilen iş cetvelinin incelenmesinden, davacının çalışan diğer personelden daha fazla veri girişi yaptığı, bu durumda davacının durumunun "verilen görev ve emirleri kasten yapmamak" fiili ile örtüşmediği anlaşıldığından, davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Dava konusu işlemin mevzuata uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Danıştay Başkanlık Kurulu'nun 18/12/2020 tarih ve 2020/62 sayılı "Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İş Bölümü Kararı" üzerine Danıştay Beşinci Dairesince gönderilen dosyada Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında , Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 31/05/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Editör: TE Bilisim