Mal bildirimini zamanında vermeyen memura verilen ceza iptal edildi

Adına tescil edilen otomobile ilişkin olarak edinme tarihinden bir ay içinde mal bildiriminde bulunmadığı sabit ise de, 657 sayılı kanun’un 125/D- maddesinde düzenlenen cezanın ihdas ediliş amacı da göz önünde bulundurulduğunda, davacının malvarlığı incelendiğinde geliri ile orantılı olmayan herhangi bir emarenin tespit edilmemiş olması hususları birlikte değerlendirildiğinde, davacının suç işleme kastıvla hareket etmediği sonucuna ulaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmediği hakkında.

T.C.

DANIŞTAY

Onikinci Daire

Esas No: 2016/9928

Karar No : 2019/9335

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, 10/07/2018 tarih ve 30474 savılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yerine Ticaret Bakanlığı hasım mevkiine alınmak suretiyle işin gereği görüşüldü:

Yağma suçundan ceza alan memurun cezası adli sicil belgesi isteme yetkisinden dolayı iptal edildi Yağma suçundan ceza alan memurun cezası adli sicil belgesi isteme yetkisinden dolayı iptal edildi

İnceleme ve Gerekçe:

Maddi Olay :

Dosyanın incelenmesinden, ..................Müdürlüğündeki iş ve işlemler ile görevli personeller hakkında davalı idareye yapılan şikayetler üzerine .............................'nca bu şikayetlerin incelenip soruşturulmasına karar verilmesi sonrasında düzenlenen 01/10/2014 tarihli ve 131-B/07 ve 131- B/08 sayılı soruşturma raporlarında, davacı ile ilgili olarak adına 27/03/2013 tarihimi-- tescil edilen ... marka araca ilişkin belirlenen sürede mal bildiriminde bulunmadığı belirtilerek 657 savılı Kanun'un 125/D-(j) maddesi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasının teklif edildiği, getirilen bu teklifin İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bölge Disiplin Kurulunca görüşülerek 16/12/2014 tarihli ve 2014/27 sayılı karar ile davacının belirlenen durum ve sürede mal bildiriminde bulunmadığı ileri sürülerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/D-(j) maddesi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına, öğrenim durumu itibariyle yükselebileceği derecenin son kademesinde bulunması nedeniyle 657 sayılı Kanun'un 125. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca cezanın brüt aylığından 1/2 oranında kesinti yapılmak suretiyle uygulanmasına karar verildiği, bu karara yapılan itirazın da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 23/02/2015 tarihli ve 2015/5 savılı kararı ile reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

İlgili Mevzuat:

657 sayılı Kanun’un “Mal bildirimi” başlıklı 14. maddesinde “Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda vazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler.” düzenlemesi ver almaktadır. Bu düzenleme ile mal bildiriminde bulunmak memurun ödev ve sorumlulukları arasında sayılmıştır.

I9.04.1W0 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nun 5. maddesinde, bu kanun kapsamına giren görevlilerin, eşlerine ve velayeti altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile her biri avrı olmak üzere para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır mallan, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil edeceği hükme bağlanmış, 6. ve ". maddelerinde mal 

bildirim zamanı ile bildirimin yenilenmesine ilişkin esaslar düzenlenmiş ve bu Kanun kapsamındaki görevlere devam edenlerin sonıı (0) ve (5) ile bireıı yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenileyecekleri ve yeni bildirimlerin yetkili merciler tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılacağı kuralına yer verilmiş, 10. ve devamı maddelerde ceza hükümlerine ilişkin esaslar düzenlendikten sonra 22. maddesinde de, mal bildiriminin şekli, düzenleniş biçimi, sayısı, neleri kapsayacağı ve mercilere nasıl ulaştırılacağı hususları ile Kanunun uygulanması bakımından gerekli görülecek diğer konuların Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak bir Yönetmelik ile düzenleneceği kurallarına yer verilmiştir.

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunıı'nun amacı, mal bildiriminde bulunmayı sağlayarak rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele etmek olup, Kanun’da mal bildirimine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 3628 sayılı Kanun da, mal bildiriminde bulunacaklar, bildirimlerin konusu, zamanı, birden fazla mal bildiriminde bulunulması, bildiriminin yenilenmesi, bildiriminin verileceği merciler ve bildirimlerin gizliliğine ilişkin hususlar belirtilmekte ve ayrıca mal beyanında bulunmamak eylemi hapis cezasını gerektiren bir suç olarak kabul edilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunıı’nun 124. maddesinin ikinci fıkrasında; " Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin vc yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında verine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125’inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir." hükmüne yer verilmiş olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunıı'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (j) alt bendinde; “Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak’ eylemi, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.

Hukuki Değerlendirme:

Dava konusu olayda, davacının 27/03/2013 tarihinde adına tescil edilen ... marka araca ilişkin olarak edinme tarihinden itibaren bir ay içinde mal bildiriminde bulunmadığı sabit ise de; yukarıda izah edilen mevzuat hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunıı'nun 125/D-(j) maddesinde düzenlenen cezanın ihdas ediliş amacı da göz önünde bulundurulduğunda, davacının malvarlığı incelendiğinde geliri ile orantılı olmayan herhangi bir emarenin tespit edilememiş olması hususu birlikte değerlendirildiğinde, davacının suç işleme kastıyla hareket etmediği  sonucuna ulaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Bu itibarla, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Karar Sonucu :

Açıklanan nedenlerle;

2577 savılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan temyiz isteminin kabulüne,

Editör: TE Bilisim