İçişleri Bakanlığı görevleri ve hizmet birimleri

İçişleri Bakanlığı görevleri ve hizmet birimleri 1 nolu cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre İçişleri Bakanlığı görevleri ve hizmet birimleri

İçişleri Bakanlığı görevleri ve hizmet birimleri

1 nolu cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre İçişleri Bakanlığı görevleri ve hizmet birimleri 

İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı Görevleri 

MADDE 254 – (1) İçişleri Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu düzenini ve genel ahlakı, Anayasada yazılı hak ve hürriyetleri korumak,

b) Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak,

c) Karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek,

ç) Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak,

d) Her türlü kaçakçılığı men ve takip etmek,

e) Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve Cumhurbaşkanına tekliflerde bulunmak,

f) Ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini düzenlemek,

g) Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek,

ğ) Pasaport hizmetlerini yürütmek,

h) Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Teşkilat

MADDE 255 – (1) İçişleri Bakanlığı; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur.

İçişleri Bakanlığı Hizmet birimleri

MADDE 256 – (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır: [59] [60] [61]

a) İller İdaresi Genel Müdürlüğü,

b) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü,

c) Personel Genel Müdürlüğü,

ç) (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/48 md.) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

d) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

e) Strateji Geliştirme Başkanlığı,

f) Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı,

g) (Değişik: RG-13/9/2018-30534 - CK-17/1 md.) Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü,

ğ) (Ek:RG-18/4/2019-30749-C.K.-32/1 md.) Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi,

h) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,

ı) Eğitim Dairesi Başkanlığı,

i) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

j) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,

k) (Ek: RG-13/9/2018-30534 - CK-17/1 md.) İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı,

l) (Mülga:RG-10/1/2019-30651-CK-27/48 md.)

m) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

n) Özel Kalem Müdürlüğü.

YORUM EKLE