Aynı fiilden dolayı 3 ayrı disiplin cezası verilir mi?

Aynı fiilden dolayı 3 ayrı disiplin cezası verilir mi?

Aynı fiilden dolayı 3 ayrı disiplin cezası verilir mi?

Aynı fiilden dolayı 3 ayrı disiplin cezası verilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, memura aynı fiilden dolayı 3 ayrı disiplin cezası verilemeyeceğine hükmetti.

T.C.

DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2014/1380

Karar No: 2016/5171

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava; ......... müdür yardımcısı olarak görev yapan davacının, 1702 sayılı Kanun'un 22/6 maddesi ve alt ceza uygulanması suretiyle bir günlük ders ücretinin kesilmesi cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 27.06.2012 tarihli ve 220 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, davacının sözlü ve fiili saldırı içerisinde bulunduğu okulun yardımcı hizmetlisi ile olaya şahit olan kişilerin ifadeleriyle, üzerine atılı "maiyetindeki kişiyi tahkir etme, küçük düşürme" fiilini işlediği sabit olduğundan dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

Dosyanın incelenmesinden; lisede müdür yardımcısı olan davacı ile aynı okulda görev yapan yardımcı hizmetlinin tartıştığı, tartışma sırasında hizmetlinin yumrukla vurmaya çalıştığı ve davacının da küfür ettiği iddiaları üzerine ...............Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 06.12.2011 tarihli ve 663.05/37060 sayılı soruşturma oluru verildiği, bu soruşturma sonunda düzenlenen 20.02.2012 tarihli ve 663-07/11-13 sayılı soruşturma raporunda; davacının söz konusu eyleminin sübut bulduğu ve bu eyleminin 1702 sayılı Kanun'un 22/6 maddesinde yer alan "maiyetini başkası yanında tahkir etmek" kapsamına girdiği kanaatiyle davacının bir günlük maaş kesim cezası ile cezalandırılmasının teklif edildiği, disiplin amirince, sicilinin iyi olması sebebiyle alt ceza olan bir günlük ders ücretinin kesilmesi cezası ile cezalandırıldığı davanın bu işlemin iptali istemiyle açıldığı anlaşılmıştır.

Dava konusu olayda, 27.06.2012 tarihli ders ücreti kesimi cezasından önce, disiplin amirince aynı soruşturmaya atıf yapılarak davacının yardımcı hizmetliye küfür etmesi eylemine karşılık 16.05.2012 tarihli ve 903.08.02/220 sayılı işlem ile davacıya ders ücretinin kesilmesi cezası verildiği, akabinde yine aynı soruşturmaya konu olay ile ilgili olarak davacıya 16.05.2012 tarihli ve 648.02/220 sayılı işlem ile ihtar cezası verildiği görülmektedir.

Bu durumda, davacıya isnat olunan küfür etme eylemi nedeniyle disiplin amiri tarafından sırasıyla 16.05.2012 tarihli ders ücretinin kesilmesi cezası, yine 16.05.2012 tarihli ihtar cezası, son olarak dava konusu 27.06.2012 tarihli ders ücretinin kesilmesi cezasının verilmesi, disiplin hukukunun temel ilkelerinden olan "kişiye aynı fiilden dolayı birden fazla disiplin cezası verilemez" kuralıyla bağdaşmamaktadır.

İdare mahkemesince, öncelikle davacıya aynı eyleminden dolayı üç ayrı disiplin cezası verilmesi hususunun irdelenmesi ve davacının iptal istemine konu 27.06.2012 tarihli ve 220 sayılı işlem dışındaki diğer iki disiplin cezası işlemlerinin de araştırılması gerekirken, dava konusu olmayan 16.05.2012 tarihli ve 220 sayılı ders ücreti kesilmesi cezasına ilişkin inceleme yapılarak verilen kararda hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 21.11.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2021, 10:48
YORUM EKLE