Memurun iş arkadaşına hakaret etmesinin yaptırımı nedir?

İş arkadaşlarına hakaret eden Devlet memurları hakkında, Türk Ceza Kanunu uyarınca adli işlemler başlatılabileceği gibi 657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde de disiplin işlemleri yürütülür.

Kamu kurum veya kuruluşunda görev yapan personel arasında yaşanması istenmeyen bir durum olmakla birlikte, iş arkadaşlarına hakaret eden memurlara da rastlanabilmektedir.

Hakaret suçu

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Hakaret” başlıklı 125 inci maddesinde, hakaret suçu; “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına” saldırı olarak tarif edilmiş ve mağdurun gıyabında yapılan hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişinin bulunduğu ortamda işlenmesi gerektiği belirtilerek, hakaret suçunu işleyenler hakkında verilecek cezanın miktarı düzenlenmiştir.

Memurun, iş arkadaşına hakaret etmesi

İş arkadaşına hakaret eden memur hakkında adli ve/veya idari işlemler söz konusu olabilir.

Zira 657 sayılı Devlet Memurları Kanunda, aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olmasının memur hakkında yapılacak disiplin kovuşturmasını geciktirmeyeceği ile memurun Ceza Kanununa göre mahkûm olup olmama durumunun memur hakkında diplin cezası uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği belirtilmiştir.

Öte yandan, 657 sayılı Kanunun, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve hallerin sayıldığı 125/D maddesinde, “iş arkadaşlarına hakarette bulunmak” fiiline de yer verilmiştir.

Buna göre, yapılabilecek adli işlemler saklı olmak üzere, iş arkadaşlarına hakarette bulunan memur hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi söz konusu olabilecektir.

İş arkadaşına hakaret eden memura verilecek disiplin cezası

İş arkadaşına hakaret ettiği gerekçesiyle memur hakkında, 657 sayılı Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak disiplin soruşturması neticesinde ve ilgili disiplin kurulunun kararı alınmak suretiyle, hakaret fiilinin ağırlık derecesine göre, atamaya yetkili amir tarafından memurun bulunduğu kademedeki ilerlemesinin 1, 2 veya 3 yıl süreyle durdurulması şeklinde disiplin cezası verilmesi gerekir.

Ancak, iş arkadaşına hakaret etmesinden dolayı memura verilen ceza,  memurun geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmalarının olumlu olması veya ödül ya da başarı belgesi almış olması halinde, bir derece hafif olan "aylıktan kesme cezası" şeklinde uygulanabilir.

İş arkadaşına hakaret eden memurun görevine son verilebilir

Tekerrüre esas ilk fiil mahkeme kararıyla iptal edilirse ne olur? Tekerrüre esas ilk fiil mahkeme kararıyla iptal edilirse ne olur?

İş arkadaşına hakaret ettiği için kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memur, 10 yıl içinde; iş arkadaşına hakaret etme fiilini yeniden işlediğinde hakkında verilecek disiplin cezasının uygulaması ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren farklı fiillerden dolayı verilecek üçüncü cezanın uygulaması, bir derece ağır ceza olan “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası şeklinde olur.

Öte yandan, öğrenim durumu itibariyle ilerleyebileceği son kademede bulunan memur hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası uygulanması gerektiğinde, ilk uygulama aylığından kesinti yapma şeklinde olur ve yeniden kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alması durumunda ise görevine son verilir.

Editör: TE Bilisim