Kadroya geçen 4 b li personel bekleme süresine tabi mi? Kadroya geçen 4 b li personel bekleme süresine tabi mi?

Memurken avukatlık stajı yapana kademe ilerlemesi yapılır mı 

Kamuda memur olarak görev yaparken avukartlık stajı yapanların kademe ilerlemesinden faydalanıp faydalanmayacağı hususu memurlar arasında merak konusu olmaktadır.Konuya ilişkin mevzuat hükümlerine göre gerekli açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının birinci bendinde, "Avukatlık stajını açıkta iken yapanlara iki, memuriyette iken yapanlara bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun; 11 inci maddesinde, "Aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık veya meslekin onuru ile bağdaşması mümkün olmıyan her türlü iş avukatlıkla birleşemez." hükmü, 15 inci maddesinde, "Avukatlık stajı bir yıldır. Stajın bu kısmında yer alan hükümler uyarınca ilk altı ayı mahkemelerde ve kalan altı ayı da en az beş yıl kıdemi olan (bu beş yıllık kıdem hesabına Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı hizmette geçen süreler de dahildir.) ve staj yaptığı baroya kayıtlı bir avukat yanında yapılır. Stajın hangi mahkeme ve adalet dairelerinde, ne surette yapılacağı yönetmelikte gösterilir." hükmü, 16 ncı maddesinde, "... Avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel değildir. Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar da görevleri sırasında avukatlık stajı yapabilir. İlgili birimlerce stajın yapılması konusunda gereken kolaylık sağlanır.

Bu fıkraya ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte düzenlenir." hükmü yer almaktadır. Bu maddenin uygulanması için 22/6/2022 tarihli ve 31874 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar ile Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde, "(1) Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar ile sigortalı olarak çalışanlar, Kanunda yazılı staja kabul şartlarını haiz olmak şartıyla staj yapabilirler. (2) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlara avukatlık stajının yapılması hususunda ilgili birimlerce gereken kolaylık sağlanır. (3) Kamu kurum ve kuruluşları, stajyerlerin yarı zamanlı, dönüşümlü, vardiyalı, nöbet usulü, uzaktan veya esnek çalışma gibi imkânlardan yararlanmalarını sağlar." hükmü yer almaktadır

Yine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 30/1/2014 tarihli ve E:2010/3468,K:2014/124 sayılı kararında, aylıksız izinde olan memurun yaptığı avukatlık stajının, "avukatlık mesleği ile birleşemeyen bir işle uğraşmak" kapsamına girmediğine hükmedilmiştir. Bu itibarla, Devlet memurlarının gerek aylıksız izin alarak gerekse çalışırken avukatlık stajını yapabilmesi mümkün olup  memur olarak görev yapan ve avukatlık stajı yapan  personelin, avukatlık stajını 1136 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak yapmış 2  olması kaydıyla 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının birinci bendi kapsamında; açıkta iken yapması halinde 2 kademe ilerlemesi, çalışırken yapmış olması halinde 1 kademe ilerlemesi uygulamasından yararlandırılması gerektiği mütalaa edilmektedir.