Memur Mühendislik bölümü bitirirse 1 derece alır mı?

NOT: Mühendis unvanını ihraz edenlerin hangi sınıfta olursa olsun ilave bir dereceden yararlanacağı

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü  Sayı: E-53773008-622.02-7684505                         17/10/2023

Konu: Görüş ( Mühendis Unvanını İhraz Edenlerin  Hangi Sınıfta Olursa Olsun İlave Bir Dereceden Yararlanacağı)  

Sosyologların bir derece alma hakkı var mı? Sosyologların bir derece alma hakkı var mı?

………… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA  İlgi: ………… tarihli ve ……….  sayılı yazınız.  

Başkanlığınızda 657 sayılı Kanuna tabi Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev yapmakta olan personelin bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olduğundan bahisle ilave derece verilip verilemeyeceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde, "... 2 – Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, ..." hükmü yer almakta olup madde metninde sayılan unvanları alanları ile belirtilen okullardan mezun olanların hangi sınıfa atanırlarsa atansınlar öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece ilave edilmesi gerekmektedir. Yine 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde yer verilen düzenlemeler birbirlerinden bağımsız olup örneğin mühendis diplomasını ihraz ederek ilave bir derece hakkından yararlanan personel, yüksek lisans yapması halinde ayrıca ilave bir kademe ilerlemesinden yararlandırılacaktır. Bu itibarla, Başkanlığınızda 657 sayılı Kanuna tabi Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev yapmakta olan personelin bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olması nedeniyle giriş derece ve kademesine bir derece ilave edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.                     …………..              

Bakan a.                      

Yerel Yönetimler Genel Müdürü