Memura köşe yazarlığından dolayı disiplin cezası verilmesi 

Kamu da çalışan memurların gerek yazılı medya da gerekse internet medyasında herhangi bir ücret almaksızın köşe yazarlığı yapmasında mevzuat açısısından bir sıkıntı olmamaktadır. Ancak memur yapacağı köşe yazarlığında 657 sayılı devlet memurları kanunu ile ilgili mevzuatlarda yer alan düzenlemelere uymakla mükelleftir. Yazımız ekinde yer alan danıştay kararında memurun köşe yazısında gerek kurumuna gerekse kurum çalışanlarına tahkir, tezyif ve hakaret içeren cümleler kullanması nedeniyle verilen disiplin cezası onanmıştır.

Danıştay

12. Daire

Esas No                                : 2016 / 10034

Karar No                             : 2020 / 319

Karar Tarihi                        : 20.01.2020

İSTEMİN KONUSU :  Kahramanmaraş İdare Mahkemesi'nin 08/04/2016 tarih ve E:2015/76, K:2016/466 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Şifresini başkasına veren memura disiplin cezası Şifresini başkasına veren memura disiplin cezası

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Kahramanmaraş İli, Göksun İlçesi, Anadolu İmam Hatip Lisesinde görev yapan davacı tarafından, Kahramanmaraş Merkez Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi öğretmeni olarak görev yaptığı dönemde işlediği fiilleri nedeniyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun  125 /D- ( l ) maddesi uyarınca bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına, ancak kadro derecesinin 1/4 olduğundan bahisle cezanın 1/4 oranında aylıktan kesme cezası olarak uygulanmasına ilişkin işlem ile anılan işleme yapılan itiraz üzerine itirazın reddine ilişkin 26.11.2014 tarih ve 5743720 Sayılı işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: İdare Mahkemesince, davacının, Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu ( HAK-SEN ) il temsilcisi olarak görev yaptığı, Kahramanmaraş ilinde yayın yapan yerel bir gazetedeki köşe yazısında, Anayasa ile güvence altına alınan düşünce kanaat özgürlüğü çerçevesinde düşünce ve gözlemlerini dile getirmek ve başkalarına iletmek amacıyla zorunlu eğitimin beraberinde getirdiği sorunları keskin bir üslupla kaleme aldığı, söz konusu köşe yazısının meslek mensubu olarak dahil olduğu meslek teşkilatında yer alan kuruma yönelik olarak kişiyi hedef almayan soyut ve genel değerlendirmeler olduğu, somut olarak herhangi bir kişiyi hedef almış ve yöneltilmiş bir hakaretin söz konusu olmadığı, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri uyarınca herkesin görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahip olduğu, bu minvalde davacının kaleme aldığı köşe yazısının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idareler tarafından, davacının fiilinin sübut bulduğu, söz konusu yazının davacının üyesi olduğu sendikayla ilgili olduğuna dair herhangi bir bilginin bulunmadığı, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek kararın bozulması istenilmiştir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan idare mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR :  İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Kahramanmaraş İli, Göksun İlçesi, Anadolu İmam Hatip Lisesinde görev yapan davacının, Kahramanmaraş Merkez Teknik Lise ve Endüsrti Meslek Lisesi öğretmeni olarak görev yaptığı dönemde Kahramanmaraş İlinde yayın yapan Bugün isimli yerel gazetenin 06.01.2014 tarihli baskısında yayımlanan ''Zoraki Eğitim" başlıklı yazısında, yeni eğitim sistemini olumsuz cümlelerle eleştirdiği, öğretmen ve öğrencilere tahkir, tezyif ve hakaret içeren cümleler kullandığı iddiasıyla ilgili olarak yürütülen disiplin soruşturması sonucunda fiilin sübut bulduğu tespit edildiğinden 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun  125 /D- ( l ) maddesi uyarınca bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına, ancak kadro derecesi 1/4 olduğundan bahisle cezanın 1/4 oranında aylıktan kesme cezası olarak uygulanmasına karar verildiği, anılan işleme yapılan itiraz üzerine itirazın reddine karar verildiği ve söz konusu işlemlerin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun  125 /D- ( l ) maddesinde; "Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek" fiili, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bakılan olayda, davacının dava konusu disiplin cezasıyla cezalandırılmasının dayanağını teşkil eden, yerel bir gazetenin 06.01.2014 tarihli baskısında yayımlanan ''Zoraki Eğitim" başlıklı yazısının içeriği incelendiğinde, öğretmenlerle ilgili olarak; "başçavuşun beygiri, at bakıcısı ( seyis ), Marakeşli yılan terbiyecisi", öğrencilerle ilgili olarak; "Avrupa Birliğine gireceğiz diye diplomalı eşeklerin sayısını artırmak için dört dombalak dönüyor öğretmenler, öğretmen sınıfa arkasını döner dönmez öğrenci her maymunluğu, her hayvanlığı, her şerefsizliği yapmaya başlıyor, sekiz yılın sonunda lise bire başlamış delikanlı hala sümüğünü, donunu çekmekten aciz, oğlak çobanlığı yaptırılabilir, zıpır." şeklinde ifadeler kullandığı, öğrenciler ve öğretmenler için kullandığı bu ifadelerin düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığı, öğrencileri ve öğretmenleri aşağılayan, hakarete varan nitelikte olduğu görülmüştür.

Bu durumda, öğretmen olarak görev yapan davacının kullandığı ifadelerin, eleştiri ve tahammül sınırları ile ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı ve öğrenciler ve öğretmenlere yönelik hakaret içeren, aşağılayıcı bir uslüpta olduğu dikkate alındığında, bu eyleminin karşılığı olarak öngörülen disiplin cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, bu işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukuka uyarlık görülmemiştir.

SONUÇ :  Açıklanan nedenlerle;

1.Davalı idarelerin 2577 Sayılı Kanun'un  49 . maddesine uygun bulunan temyiz istemlerinin kabulüne,

2.Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin temyize konu Kahramanmaraş İdare Mahkemesi'nin 08/04/2016 tarih ve E:2015/76, K:2016/466 Sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 Sayılı Kanun'un ( Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen ) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 20.01.2020 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

( X ) KARŞI OY :

İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe usul ve hukuka uygun olduğundan, davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği görüşüyle Daire kararına katılmıyorum.

Editör: TE Bilisim