Sürekli görev yolluğunda taksi ücreti ödenir mi? Sürekli görev yolluğunda taksi ücreti ödenir mi?

Memur başka yerde oturan aile fertleri için sürekli görev yolluğu alabilir mi?

Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) fıkrasında memuriyet mahalli; “Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler”, “başka yer” ise bunun dışındaki yerler olarak tanımlanmıştır.  

Aynı Kanunun “başka yerde bırakılan aile efradı” başlıklı 25. maddesinde; Memur veya hizmetli tarafından tayin veya naklolunduğu mahalle götürülmeyerek ikamet maksadiyle ve topluca bu mahalden başka bir yere gönderilen aile efradı için yeni memuriyet mahalline kadar hesaplanacak harcırahı tecavüz etmemek ve bilahare bu mahalle celplerinde bir şey verilmemek şartiyle bu yerlere kadar ve mütaakip tayin ve nakillerde de memur veya hizmetlinin bulunduğu yerden yeni vazife mahalline kadar hesaplanacak miktarı tecavüz etmemek kaydiyle aile efradının bulundukları yerden yeni memuriyet mahalline kadar harcırah verilir.” hükmü yer almaktadır.   Buna göre, ilgili personelin fiili olarak aile fertlerini ve ev eşyasını yeni görev yerine götürmesi şartıyla yurt içi sürekli görev yolluğunu almasında sakınca olmadığı, ancak fiilen taşınmayan aile fertleri için harcırah ödenemeyeceği değerlendirilmektedir.