Memur akademik personel olarak atanırsa harcırah alır mı?

a) İdari Personelin Akademik Personel Olarak veya Bir Üniversitedeki Akademik Personelin Başka Bir Üniversiteye Akademik Personel Olarak Gitmesi Durumu:4

657  sayılı  Kanunun  74  üncü  maddesinde,  memurların  ve  8/6/1984  tarihli  ve  217  sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi  olmayan  personelin  657  sayılı  Kanuna  tabi  memur  kadrolarına  naklen  atanabilecekleri düzenlenmektedir. 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde doktor öğretim üyeliğine, 24 üncü maddesinde doçentliğe  ve  26  ncı  maddesinde  ise  profesörlüğe  atanmayla  ilgili  hükümler  bulunmakta  olup 09/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile de düzenlenmiş bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri incelendiğinde, memurların ve öğretim elemanlarının ancak  657  sayılı  Kanuna  tabi  memur  kadrolarına  naklen  atanabilecekleri,  bunun  dışında  2914 sayılı  Kanun  ve  2547  sayılı  Kanun  kapsamında  yükseköğretim  kurumlarının  öğretim  elemanı kadrolarına naklen atanabilmelerine yönelik bir düzenlemenin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu  çerçevede, 657  sayılı Kanun ile 2914  sayılı Kanun  ve 2547  sayılı Kanun  kapsamında görev yapanların yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarına naklen atanabilmelerinin mümkün  olmaması  nedeniyle  bunlara  sürekli  görev  yolluğunun  ödenmesine  imkan  bulunmadığı mütalaa edilmektedir. 

4d kamu işçisi geçici görev yolluğu alabilir mi? 4d kamu işçisi geçici görev yolluğu alabilir mi?

Konuyu örneklemek gerekirse; -Üniversitenizde 657 sayılı Kanuna tabi bir kadroda görev yapan personelin Üniversitenizde veya başka bir üniversitede doçentlik kadrosuna, -Bir üniversitedeki doçent kadrosunda bulunan akademik personelin başka bir üniversitenin doçent kadrosuna, naklen atanması mümkün olmayıp bunlara sürekli görev yolluğu da ödenemeyecektir. İlgi  yazınızda  bahsedilen  Genel  Müdürlüğümüzün  29.04.2021  tarihli  ve  274517  sayılı görüşü de tam da böyle bir konuyu açıklamaktadır. Bu konuyla alakalı aşağıda gösterilen Sayıştay 8 inci Dairesinin 13.04.2021 tutanak tarihli, 92 ilam no'lu ve 211 sayılı Kararında ise; "… Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapmakta iken … Üniversitesi . Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak görevlendirilen .'e, mevzuata aykırı olarak sürekli görev yolluğu ödenmesi neticesinde . TL kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasına ilişkin olarak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri" başlıklı 74'üncü maddesinde; "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür..." hükmüne yer verilmiştir. "… Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca; 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca, sürekli görev yolluğuna hak kazanabilmek için kişinin, yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içindeki veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanması, naklen atamadan söz edilebilmesi için de her iki kurumda da yapılan görevin 657 sayılı Kanuna tabi bir görev olması gerektiği açıktır. Diğer taraftan, gerçekleştirilecek olan atama, kişinin personel durumunda bir değişiklik meydana getirecek ise; yapılacak olan işlemin naklen atama kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Örnek vermek gerekirse; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında görev yapmakta olan akademik personelin, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu kapsamında bir kadroya atanması halinde yapılan işlemin naklen atama kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Nitekim, sorgu konusu olayda, . Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapmakta iken, . Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görevlendirilen .'ün, bahse konu geçiş işlemi de bir naklen atama yoluyla değil, ilk atama şeklinde gerçekleştirilmiştir. Zira, somut olayda ., 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi bir görevi ifa ederken, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na tabi bir göreve geçiş yapmıştır. Konu hakkında sorumlular tarafından gönderilen savunmalarda, kişinin geldiği kurumun muvafakat verdiği belirtilmişse de, muvafakat verme işlemi, her iki kurumun da aynı personel rejimine tabi olması durumunda hüküm ifade etmektedir. Bu nedenle, sorgu konusu olayda, kurumca verilen muvafakat yazılarının hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır. Bu itibarla, . Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapmakta iken, .Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görevlendirilen .'e mevzuata aykırı olarak sürekli görev yolluğu ödenmesinden kaynaklanan . TL'nin, Harcama Yetkilisi (.) . ile Gerçekleştirme Görevlisi (.) .'e müşteren ve müteselsilen, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 53'üncü maddesi gereğince işleyecek faizleri ile ödettirilmesine, oy birliğiyle karar verildi." denilmektedir. Ayrıca ilgi yazınızda bahsedilen Mülga Devlet Personel Başkanlığının 28/03/2019 tarihli ve 2278 sayılı yazısı da aynı mahiyettedir. Dolayısıyla,  ilgi  yazınızda  bahsedilen  Genel  Müdürlüğümüz  görüşü  yukarıda  yer  alan hükümler  ve  açıklamalar  çerçevesinde  oluşturulmuş  olup  bu  konuda  görüşümüzde  bir  değişiklik bulunmamaktadır