Bağış veya yardım yoluyla edinilen taşınırların giriş kaydı

Bağış veya yardım yoluyla edinilen taşınırların giriş kaydı

Bağış veya yardım yoluyla edinilen taşınırların giriş kaydı

Bağış veya yardım yoluyla edinilen taşınırların giriş kaydı

Kamu kurum ve kuruluşlarının  bağış ve yardım suretiyle elde ettikleri taşınırlara ilişkin yapılacak olan işlemleri başlıklar halinde gösterdik.

1-Bağış veya yardım yoluyla edinilen tüketim malzemeleri tutanakla teslim alınır.

2- Değeri belli olmayan taşınırların kayda esas teşkil edecek değerinin tespiti için Değer Tespit Komisyonu oluşturulur. Değer tespit komisyonu, harcama yetkilisinin onayı ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin ve işin uzmanının da katıldığı en az üç kişiden oluşturulur.

Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırların kayıtlara alınmasında; bağış ve yardımda bulunan tarafından ispat edici bir belge ile değeri belirtilmiş ise bu değer, belli bir değeri yoksa değer tespit komisyonunca belirlenen değer esas alınır.

3-Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi tarafından 3 nüsha Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. Giriş kaydına esas dayanak belgenin tarihi ve sayısı (teslim tutanağı) ile bağış yapan taşınır işlem fişine yazılır.

4-Taşınır İşlem Fişinin birinci nüshası bağış veya yardım edene verilir veya bir üst yazı ekinde gönderilir. Bir nüshası muhasebe birimine gönderilir. Bir nüshası da tutanakla birlikte birimde dosyalanır.

YORUM EKLE