Maliye Bakanlığı'nın Kadroya Geçen Taşeronlara Harcırah Ödenmesine İlişkin Görüş

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesine vermiş olduğu görüşte taşeron firma işçisi olarak çalışırken kadroya geçen kişilere memuriyet mahalli dışına görevlendirmeleri halinde harcırah ödenebileceğini bildirdi.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı:77071042-125 03-[523-2223]-4860                               13/06/2018

Konu:       Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

İlgi: 28/5/2018 tarihli 29296 sayılı yazınız

İlgi yazınızda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında firmada çalışmakta iken 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde uyarınca sürekli işçi kadrolarına atanan personelin. 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre yurtiçinde başka bir yere geçici olarak görevlendirilip görevlendirilemeyeceği hususunda Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun “Harcırah verilecek kimseler'’ başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (I) numaralı bendinde, Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertleri ve aynı kurumlunla fahri olarak çalışanlar- harcırah verilecek kişiler arasında sayılmış "Tarifler" başlıklı 3 üncü maddecinin (d) bendinde de hizmetli; “Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçileri ve 19 kanunlarına göre iki sayılan kimseler” olarak tanımlanmıştır.

Öte yandan, anılan kanunun 14 üncü maddesinde, kurumlara ait bir vazifenin yapılması amacıyla geçici olarak yurtiçinde veya dışında başka bir vere gönderilenlere görev yolluğu olarak yol gideri ve gündelik verileceği hükme bağlanmıştır.

Bu hükme göre, geçici görev yolluğu memur veya hizmetlinin bu görevin yapılması amacıyla “geçici" olarak başka bir yere gönderilmesi nedeniyle, asli görev yerinde yapmak zorunda olmadığı yeme ve yatma ücretleri ile taşıt giderleri gibi bazı zorunlu giderlere karşılık verilmektedir

Diğer taraftan, söz  konusu hükümde yer alan  "başka bir yere gönderilenlere " ifadesinden de anlaşılacağı üzere, geçici görev yollusunun ödenebilmesi için memur veya hizmetlinin geçici görevle memuriyet mahalli dışında başka bir yere kurumlarca gönderilmesi gerekmektedir

İlk atamada memura harcırah ödenir mi? İlk atamada memura harcırah ödenir mi?

Bu itibarla, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında firmada çalınmakta iken 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde uyarınca sürekli işçi kadrolarına atanan personelin memuriyet mahalli dışında başka bir yere geçici görevle gönderilmeleri halinde, kendilerine geçici görev yolluğu ödenmesine imkan bulunduğu mütalaa edilmektedir.

Editör: TE Bilisim