Sözleşmeli avukat dışarıda davalara bakabilir mi?

belediyelerde sözleşmeli olarak çalışan avukatların kazanç getirici faaliyet ve ticaret yasağı hakkında emsal karar

Sözleşmeli avukat dışarıda davalara bakabilir mi?

belediyelerde sözleşmeli olarak çalışan avukatların kazanç getirici faaliyet ve ticaret yasağı hakkında emsal karar

Sözleşmeli avukat dışarıda davalara bakabilir mi?

Sözleşmeli avukat dışarıda davalara bakabilir mi?

Davacının hizmet sözleşmesinin feshine ilişkin. tarih ve . sayılı dava konusu işlemde, davacının Devlet memurları için belirlenmiş çalışma saatlerinde iş yerinde bulunmadığı, belediyenin alacaklarının tahsili için yapması gereken görevleri yapmadığının belirtildiği, ancak yargılamanın devamı sırasında dosyaya, bu hususları doğrulayan bilgi ve belge sunulmadığı, dolayısıyla anılan hususun soyut iddiadan ibaret olduğu görülmektedir.

Öte yandan, . Cumhuriyet Başsavcılığının. sayılı soruşturma dosyasına, belediye dışında başka kişiler tarafından verilen. Noterliği tarafından düzenlenmiş. yevmiye numaralı vekaletname örneği sunularak davacının mevzuata aykırı şekilde kazanç getirici faaliyette bulunduğu belirtilmiş ve Mahkemece bu gerekçeye dayanılarak davanın reddine karar verilmiş ise de, "İlgili Mevzuat" bölümünde metnine yer verilen Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 8. maddesinin dava konusu işlemin tesis edildiği 13/10/2016 tarihinde yürürlükte bulunan halinde, "avukat" kadrosunda sözleşmeli olarak çalışan personelin, maddede belirtilen "Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz" hükmünün istisnasını oluşturduğu, dolayısıyla davacının belirtilen tarihte kazanç getirici başka bir faaliyette bulunmasını engelleyen bir hükmün bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; davacının sözleşmesinin feshine ilişkin . tarih ve . sayılı dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki . İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No: 2018/9458
Karar No: 2022/2730

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .
VEKİLİ: Av..
KARŞI TARAF (DAVALI) : . Belediye Başkanlığı - . / .
VEKİLİ : Av. ..

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge İdare Mahkemesi . İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:.. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Silvan Belediye Başkanlığında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine istinaden sözleşmeli personel statüsünde . olarak görev yapan davacının hizmet sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin . tarih ve . sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

. İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; Silvan Belediye Başkanlığı ile 11/01/2016 tarihinde, 2016 yılına ilişkin olarak tam zamanlı hizmet sözleşmesi imzalamış olan davacının, . Cumhuriyet Başsavcılığının . sayılı soruşturma dosyasına, bir gerçek kişiden almış olduğu, . Noterliği tarafından düzenlenmiş . yevmiye numaralı vekaletnameyi sunduğunun tespit edildiği, hizmet sözleşmesi gereği kazanç getirici herhangi bir iş yapması mümkün olmayan davacının sözleşme hükümlerine aykırı hareket ettiği sabit olduğundan, hizmet sözleşmesinin feshedilmesine yönelik olarak idarece tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi . İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu . İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından, dava konusu işlemde sebep unsuru olarak, Devlet memurları için belirlenmiş çalışma saatlerinde işyerinde bulunmadığı ve belediye alacaklarının tahsili için yapması gereken görevleri yapmadığı hususlarının gösterildiği, savunma dilekçesinde ise, sebep unsurunu değiştirerek kazanç getirici iş yaptığı gerekçesiyle sözleşmenin feshedildiğini belirttiği, idarenin işlemin hukuka aykırılığı iddiasıyla iptal davası açıldıktan sonra işlemin sebep unsurunu değiştiremeyeceği, genişletemeyeceği ve bu sonuçları doğuracak savunma veremeyeceği; öte yandan, bu sebebin de yanlış olduğu, zira Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 8. maddesinde, sözleşmeli personelin dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamayacağı belirtilmekle birlikte, maddenin devamında avukatların bu hükmün istisnası olarak sayıldığı, bu nedenle işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin kabulü ile Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Davacı, Silvan Belediyesinde tam zamanlı . olarak görev yapmaktadır.

Davalı idarece; duruşması olmadığı günlerde çalışma saatlerinde iş yerinde bulunması gerekirken kendi özel dosyalarından ötürü iş yerine gelmediği, belediye alacaklarının tahsili için yapması gereken görevleri yapmadığı, sözleşme gereği başka kazanç getirici hiç bir iş yapamayacağı açık olmasına rağmen kazanç getirici işler aldığı, bu işlerin özel iş olduğu, özel işleri nedeniyle sözleşme gereklerini yerine getirmediğinden bahisle, . tarih ve . sayılı tebliğ işlemi ile bildirilen . tarih ve . sayılı işlemle davacının sözleşmesi feshedilmiştir.
Bunun üzerine temyizen bakılan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

Bakanlar Kurulunun 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı kararı ile düzenlenip 28/06/1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 8. maddesinde; "Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz (Dava vekili, haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatlerinde çalıştırılacak avukat, hekim ve uzman hekim, ilçe ve bucak belediyelerinde çalıştırılacak teknik personel ve 657 sayılı Kanunun Ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerinde sayılan personel ile yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde görevlendirilecek editörler hariç)" hükmüne yer verilmiştir.

Aynı düzenlemenin dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan halinde; ''Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz (Avukat, dava vekili, günün veya haftanın belirli saatlerinde çalıştırılacak hekim ve uzman hekim, ilçe ve bucak belediyelerinde çalıştırılacak teknik personel ve 657 sayılı Kanunun Ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerinde sayılan personel ile yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde görevlendirilecek editörler hariç)" hükmü yer almıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Davacının hizmet sözleşmesinin feshine ilişkin. tarih ve . sayılı dava konusu işlemde, davacının Devlet memurları için belirlenmiş çalışma saatlerinde iş yerinde bulunmadığı, belediyenin alacaklarının tahsili için yapması gereken görevleri yapmadığının belirtildiği, ancak yargılamanın devamı sırasında dosyaya, bu hususları doğrulayan bilgi ve belge sunulmadığı, dolayısıyla anılan hususun soyut iddiadan ibaret olduğu görülmektedir.

Öte yandan, . Cumhuriyet Başsavcılığının. sayılı soruşturma dosyasına, belediye dışında başka kişiler tarafından verilen. Noterliği tarafından düzenlenmiş. yevmiye numaralı vekaletname örneği sunularak davacının mevzuata aykırı şekilde kazanç getirici faaliyette bulunduğu belirtilmiş ve Mahkemece bu gerekçeye dayanılarak davanın reddine karar verilmiş ise de, "İlgili Mevzuat" bölümünde metnine yer verilen Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 8. maddesinin dava konusu işlemin tesis edildiği 13/10/2016 tarihinde yürürlükte bulunan halinde, "avukat" kadrosunda sözleşmeli olarak çalışan personelin, maddede belirtilen "Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz" hükmünün istisnasını oluşturduğu, dolayısıyla davacının belirtilen tarihte kazanç getirici başka bir faaliyette bulunmasını engelleyen bir hükmün bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; davacının sözleşmesinin feshine ilişkin . tarih ve . sayılı dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki . İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesine, 18/05/2022 tarihinde, kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE