Sosyal Denge Tazminatı

Sosyal Denge Tazminatı Nedir? Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idaresinde memurlara ödenecek sosyal denge tazminat hesaplama

Sosyal Denge Tazminatı

Sosyal Denge Tazminatı Nedir?

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebileceği 375 sayılı KHK ile hükme bağlanmıştır. Ödemeden yararlanacak kamu görevlisi tanımının kapsamı ise 4688 sayılı yasada yer almaktadır. Kanunda yer alan kamu görevlisi tanımına; 4688 sayılı yasa kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan personel girmektedir. Kapsama giren personellerle ilgili bir husus ise daha önceki makalemizde de ifade ettiğimiz gibi belediye ve özel idarelerde görevli geçici personellere sosyal denge tazminatı ödenemeyeceğidir.

Sosyal Denge Tazminatında Yetkili Sendika

Sosyal denge tazminatının ödenebilecek aylık tutarı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere ilgili belediye ve il özel idaresi ile ilgili belediye ve il özel idaresinde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında yapılacak sözleşmeyle belirlenecektir. Sosyal denge tazminatı tutarı, kurumla sendika arasında yapılacak sözleşme ile belirleneceğine göre, sendika üyesi olmayan personeller bu ödemeden faydalanmayacak mıdır? Bu sorunun cevabı ise 4688 sayılı yasanın 28. maddesinde yer almaktadır. Söz konusu maddede, toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan kamu görevlileri arasında ayrım yapılamayacağı düzenlenmesine yer verilmiştir. Dolayısıyla, kurumla yapılan sözleşmede yer alan sosyal denge tazminatından anlaşmanın yapıldığı kurumda görev yapan, sendika üyesi olsun veya olmasın çalışanların tamamı faydalanır.

Sendika Üyesi Olmayanların Sosyal Denge Sözleşmesinden Faydalanması 

Sendika üyesi olmayan kamu görevlilerinin sosyal denge tazminatından faydalanması hususunda yerel yönetim hizmet koluna ilişkin toplu sözleşmede daha önceki toplu sözleşmelerden farklı bir düzenlemeye gidilmiştir. Sosyal denge sözleşmesi imzalayan sendikanın üyesi olmayan kamu görevlilerinden aynı unvanlı personelden alınacak aidatın iki katma kadar taraf sendika sosyal denge sözleşmesi aidatı alınabileceğine dair düzenleme yapılmıştır. Söz konusu düzenleme, 2017 yılı sonuna kadar geçerli olup yeni toplu sözleşmede aynı hüküm olmaması halinde önümüzdeki dönemde uygulanmayacaktır. Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı yetkili sendika ile yapılacak toplu sözleşme ile belirlenecektir. Bu tutar, 2016 ve 2017 yılları için en yüksek devlet memuru aylığının %100’ü olarak belirlenmiştir. 2017 yılı için belirlenen tavan tutarı 912,55-TL’dir.

Sosyal denge tazminatı olarak belirlenen aylık tavan tutarı brüt tutar olup memura ödenecek miktar bu rakam değildir. Sosyal denge tazminatından vergi kesintisi yapılmayacağına dair bir düzenleme yer almadığına göre toplu sözleşme sonucunda belirlenecek tutardan gelir vergisi ile damga vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.

Sosyal Denge Tazminatından Sosyal Güvenlik Kesintisi Yapılabilirmi?

Sosyal denge tazminatından sgk kesintisi yapılıp yapılmayacağı konusu da idareleri tereddüde düşüren hususlardan birisidir. Sayıştay Temyiz Kurulu ve Sayıştay 6. Dairesinin 27.03.2014 tarihli ve D6/2014-14/B nolu kararlarında sosyal denge tazminatından sgk kesintisi yapılması yönünde karar verilmiştir. Bu kararlara katılmamakla birlikte idarelerin sorumluluk altına girmemeleri için bu kesintiyi yapmalarının daha doğru olacağını düşünüyoruz.

Ayrıca, sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak kaydıyla ödenebilecek tazminatın aylık tutarı, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebilmesine imkan tanınmıştır.

Sosyal denge tazminatı için imzalanan sözleşmenin süresi toplu sözleşme dönemiyle sınırlı olup bu süre hiçbir şekilde izleyen mahalli idareler genel seçimi tarihini geçemez. Mahalli idareler genel seçim tarihini izleyen üç ay içerisinde de toplu sözleşme dönemiyle sınırlı olmak üzere sözleşme yapılabilir. Ancak, Bu sözleşmeye dayanılarak yapılan ödemeler kazanılmış hak sayılmaz.

Sosyal denge tazminatı ödemelerinde süreyle ilgili bir diğer husus ise, 4688 sayılı yasanın geçici madde 14 maddesindeki sürenin 31.12.2017 tarihine kadar uzatılmış olmasıdır.

Sosyal Denge Tazminatı Ödeyebilecek Belediyelerde Aranan Şartlar

Sosyal Tazminatı ödeyen mahalli idarenin;

a- vadesi geçmiş vergi, sosyal güvenlik primi ile Hazine Müsteşarlığına olan borç toplamının gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde onunu aşması

b-ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş aylık ve ücret borcu bulunması

c- gerçekleşen en son yıla ilişkin toplam personel giderinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin belediyelerde yüzde otuzunu, il özel idaresinde yüzde yirmibeşini aşması (23.08.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yerel yönetimler hizmet koluna ilişkin toplu sözleşme gereği 2017 yılı sonuna kadar bu oran %30 uygulanacak)

hallerinde kurumlar yetkili sendikalarla sosyal denge tazminatı ödemesi için sözleşme yapamazlar.

Sözleşmenin yapılmasından sonra bu koşulların oluşması durumunda mevcut sözleşme kendiliğinden hükümsüz kalır. Bu koşullar oluştuktan sonraki aylarda sosyal denge tazminatı ödenemez.

Konuya nihayet vermeden önce, sosyal denge tazminatı ile ilgili olarak gerek mevzuat hükümlerinin uygulanmasında, sgk kesintisi, vergi kesintisi örneğinde olduğu gibi, kurumların uygulamalarındaki farklılıklara son verilmesi için yeni bir yasal düzenleme yapılmasının yerinde olacağını düşündüğümüzü ifade etmek istiyoruz.

Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com’a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Aktif link verilmek suretiyle paylaşılabilir.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 22:23
YORUM EKLE