İl belediyesinde görevli müfettişin ek göstergesinin 3600'den 2200'e düşürülmesi hakkında karar

İl belediyesinde görevli müfettişin ek göstergesinin 3600'den 2200'e düşürülmesi hakkında karar

İl belediyesinde görevli müfettişin ek göstergesinin 3600'den 2200'e düşürülmesi hakkında karar

İl belediyesinde görevli müfettişin ek göstergesinin 3600'den 2200'e düşürülmesi hakkında karar

Belediye müfettişi olarak görev yapan ve 3600 ek gösterge, 1000 makam tazminatı ve buna bağlı görev tazminatı ile %100 üzerinden özel hizmet tazminatı, %20 üzerinden denetim tazminatı, %155 ek ödeme oranı üzerinden parasal hakları ödenen ilgili tarafından, davalı idarenin 08/04/2015 tarih ve 668 sayılı işlemi ile müfettişlerin özel hizmet tazminatı, denetim tazminatı ve ek ödeme oranlarında değişiklik olmaksızın ek göstergesinin 2200 düşürülmesi ile makam ve görev tazminatından yararlandırılmamasına ilişkin işleminin iptali istemiyle açılan dava reddedildi.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/5118
Karar No : 2020/3851

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...

KARŞI TARAF (DAVALI) : ... Belediye Başkanlığı
VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: ... Belediyesinde müfettiş olarak görev yapan ve 3600 ek gösterge, 1000 makam tazminatı ve buna bağlı görev tazminatı ile %100 üzerinden özel hizmet tazminatı, %20 üzerinden denetim tazminatı, %155 ek ödeme oranı üzerinden parasal hakları ödenen davacı tarafından, davalı idarenin 08/04/2015 tarih ve 668 sayılı işlemi ile müfettişlerin özel hizmet tazminatı, denetim tazminatı ve ek ödeme oranlarında değişiklik olmaksızın ek göstergesinin 2200 düşürülmesi ile makam ve görev tazminatından yararlandırılmamasına ilişkin işleminin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince, büyükşehir statüsünde olmayan ... Belediyesinde müfettiş olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek I sayılı Cetvelin (g) bendinde yer alan bir kadroda bulunmadığı, diğer bir ifadeyle il belediye müfettişlerine bu Cetvelde yer verilmediğinin açık olduğu, bu sebeple müfettişlerin 3600 ek göstergeden yararlanamayacağına ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı, aynı Kanun'un Ek IV sayılı Cetvelde il belediye müfettişlerine yer verilmediğinden, başka bir ifade ile büyükşehir statüsünde olmayan ... Belediyesinde müfettiş olarak görev yapan davacının makam tazminatı ödenmesini gerektiren bir kadroda bulunmadığından, davacının 657 sayılı Kanun'un Ek 26. maddesinde ve bu Kanuna Ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinde düzenlenen bir parasal hak olan makam tazminatı ve makam tazminatına bağlı olarak ödenen görev tazminatından yararlandırılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, Yargısal içtihatlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan kariyer ve liyakat ilkeleri gözetilmeksizin karar verildiği, yasa koyucunun düzenleme esnasında büyükşehir ve büyükşehir olmayan illerde bulunan müfettişleri ayrıştırmaya yönelik bir iradesinin bulunmadığı bu sebeple mahalli idarelerde çalışan müfettişlerin büyükşehir ayrımı yapılmaksızın 3600 ek göstergeden yararlandırılmaları gerektiği, öte yandan Kanun'da yer alan "büyükşehir belediyesi, büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçe belediye müfettişleri" ibaresinin mahalli idarelere atanan belediye müfettişlerinin tamamını karşıladığı bu sebeple makam ve görev tazminatından da yararlandırılması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, temyiz isteminin reddi ile temyize konu İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmuştur.


DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : ...
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 19/11/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE