Belediyeler Derneklere Ait Binaların Bakım Onarımını Yapabilir mi?

Belediyeler Derneklere Ait Binaların Bakım Onarımını Yapabilir mi? belediye sınırları içinde bulunana çeşitli derneklere ait binaların belediye tarafından bakım onarımın yapılması nedeniyle belediye görevlilerine kamu zararı çıkarılmıştır.

Belediyeler Derneklere Ait Binaların Bakım Onarımını Yapabilir mi?

Belediyeler Derneklere Ait Binaların Bakım Onarımını Yapabilir mi?

Sayıştay Başkanlığı 5. Dairesine ait 320 karar nolu 08.11.2018 tarihli kararında Belediye tarafından belediye sınırları içinde bulunana çeşitli derneklere ait binaların belediye tarafından bakım onarımın yapılması nedeniyle belediye görevlilerine kamu zararı çıkarılmıştır.İlgili kararda belediyelerin sadece amatör spor kuluplerine yardımda bulanabileceği bunun haricindeki derneklere yardımda bulanamayacağı yönünde karar verilmiştir.

Derneklere ait binaların bakım ve onarım işlerinin yaptırılması

........ İlçesi Dâhilindeki Belediye Hizmet Binaları ve Diğer Kamu Binalarının Bakım, Onarım ve Yenileme İşi kapsamında ilçe sınırları dâhilindeki bazı derneklere ait binaların bakım ve onarım işlerinin yaptırılması sonucu ........TL kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak yapılan incelemede,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Bütçelerden yardım yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde aynen “Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” Düzenlemesi yer almaktadır.

Görüldüğü gibi genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ancak bütçelerinde öngörülmüş olması kaydıyla; kamu yararı gözeterek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapabilmektedir. Söz konusu madde önceleri belediyeleri de kapsamakta iken, 12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesine eklenen fıkra ile belediyelerin dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapabilmesinin önü tamamen kapanmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler” başlıklı 75 inci maddesine 6360 sayılı Kanunla eklenen fıkrada aynen “5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler için uygulanmaz.” Denilmektedir.

Mezkur Kanunun 14 üncü maddesinde belediyenin görev ve sorumlulukları sayılmış, amatör spor kulüplerine yapılacak yardım dışında diğer derneklere, sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere veya kişilere ücretsiz hizmet ve yardım yapılabileceğine dair bir hükme yer verilmemiştir.

Yukarıda özetlenen mevzuat düzenlemelerinden anlaşılacağı üzere, belediyelerin derneklerin yapım işlerini üstlenmek suretiyle ayni yardımda bulunulması mümkün görülmemektedir.

Bu itibarla, ........ İlçesi Dâhilindeki Belediye Hizmet Binaları ve Diğer Kamu Binalarının Bakım, Onarım ve Yenileme İşi kapsamında ilçe sınırları dâhilindeki bazı derneklere ait binaların bakım ve onarım işlerinin yaptırılması sonucu ........TL kamu zararına sebebiyet verilmişse de, bu tutar .......tarih ....... yevmiyeli muhasebe işlem fişi ile ........’den tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına,

İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 12:31
YORUM EKLE