Belediye Başkanına Sosyal Denge Tazminatı Ödenir mi?

Soru: "Belediyede mali hizmetler biriminde görev yapıyorum. Belediye başkanımız, bizlere ödenen sosyal de

Belediye Başkanına Sosyal Denge Tazminatı Ödenir mi?

Soru: "Belediyede mali hizmetler biriminde görev yapıyorum. Belediye başkanımız, bizlere ödenen sosyal denge tazminatından faydalanmak istiyor. Birkaç kez çağırıp talimat verdi. Ödemem mümkün mü?..."


Cevap: Sosyal denge tazminatının kimlere ödeneceğine ilişkin düzenleme 375 sayılı KHK'nın ek 15 inci maddesinde yer almaktadır.


Anılan KHK'nın ek 15 inci maddesinde; “Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilir. Sosyal denge tazminatının ödenebilecek aylık tutarı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere ilgili belediye ve il özel idaresi ile ilgili belediye ve il özel idaresinde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında anılan Kanunda öngörülen hükümler çerçevesinde yapılabilecek sözleşmeyle belirlenir.” Hükmü er almaktadır. Bu madde metninde geçen “kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlileri” terimi memur ve sözleşmeli personeli ifade etmektedir.


Öte yandan, 5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediye başkanının özlük hakları” başlıklı 39uncu maddesinde belediye başkanına ödenecek ödenek tutarı hakkında düzenleme yapılmıştır. Söz konusu maddede belediye başkanlarının görev yaptıkları yerlerin nüfuslarına göre belirlenen gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Belediye başkanlığı yapmış olanların, personel kanunlarına tâbi bir kadroya atanmaları hâlinde belediye başkanlığında geçen süreleri memuriyette geçmiş sayılır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulundukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve usullere göre belediye başkanları ile bakmakla yükümlü bulundukları için de uygulanır." denildiğinden, belediye başkanları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında olmayıp aldıkları maaş da ödenek olarak tarif edilmiştir. Bu nedenlerle, belediye başkanlarına sosyal denge tazminatı ödenmesi mümkün değildir.


375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesinde “kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilir” hükmü yer almaktadır. Belediye Başkanı,  Anayasa, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 4483 sayılı sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince “kamu görevlisi” olarak sayılmaktadır. Bu sebepten dolayı belediye başkanlarına sosyal denge tazminatı ödenmesi gerektiği düşünülebilir.  Ancak, mezkur KHK'nın ek 15 inci maddesine göre, sosyal denge tazminatının Belediyelerin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine ödeneceği düzenlenmiş olup, her ne kadar belediye başkanı kamu görevi yürütüyor olsa da, Belediyenin kadro ve pozisyonlarında istihdamı söz konusu olmadığından sosyal denge tazminatından faydalanmasına imkan bulunmamaktadır.


Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2019, 08:35
YORUM EKLE