Bekçiler belediyelere naklen atanabilir mi?

İçişleri bakanlığında mahalle ve gece bekçisi olarak çalışanlar belediyelerdeki kadrolara naklen atanabillir mi

Bekçiler belediyelere naklen atanabilir mi?

İçişleri bakanlığında mahalle ve gece bekçisi olarak çalışanlar belediyelerdeki kadrolara naklen atanabillir mi

Bekçiler belediyelere naklen atanabilir mi?

Bekçiler belediyelere naklen atanabilir mi?

NOT: Çarşı ve mahalle bekçilerinin belediyelerdeki münhal kadrolara naklen atanıp atanamayacağı ile istifa sonrası bekleme süresine tabi olup olmadığı

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü  Sayı: E-53773008-622.02-7514251                   29/09/2023

Konu: Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Naklen Atanıp Atanamayacağı ile İstifa Sonrası Bekleme Süresine Tabi Olup Olmadığı

 …………… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

 İlgi: 25.09.2023 tarihli ve 82115644-045.99-27557 sayılı yazınız.

 Emniyet hizmetleri sınıfında çarşı ve mahalle bekçisi kadrosunda görev yapmakta iken istifa eden personelin Başkanlığınızda münhal bulunan hangi kadrolara atanabileceği ile bekleme süresine tabi olup olmayacağı hususunda görüş talep edilen ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; "Tesis edilen sınıflar" başlıklı 36 ncı maddesinde, "Bu Kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıfları aşağıda gösterilmiştir. ... VII - EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI: Bu sınıf, özel kanunlarına göre çarşı ve mahalle bekçisi, polis, komiser muavini, komiser, başkomiser emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları kapsar. ..." hükmü, "Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri" başlıklı 74 üncü maddesinde, "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır...." hükmü, "Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları" başlıklı 97 nci maddesinde, "Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere; A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden, B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden, C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden, D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette, Devlet memurluğuna alınamazlar." hükmü yer almaktadır. Ayrıca, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin "Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar" başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, "Görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

... d) İdari hizmetler grubu; 1) Ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru, eğitmen, 2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, koruma ve 2  güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar, şoför...." hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili personelin mezkûr Yönetmelikte yer verilen idari hizmetler grubunda sayılan unvanlara 657 sayılı Kanunun bekleme süresine ilişkin gerekli hükümlerinin sağlanması halinde atanmasının İdarenizin takdirinde olduğu değerlendirilmektedir. Bilgilerini rica ederim.                     …………..              Bakan a.    

YORUM EKLE