Vekil Mühendislikte Geçen Süreler Kazanılmış Hak Aylığında Değerlendirilebilir mi?

vekil mühendis olarak görev yapılan süreler memurun kazanılmış hak aylığında dikkate alınır mı, vekil mühendislik maaş ve izin sürelerine etki eder

Vekil Mühendislikte Geçen Süreler Kazanılmış Hak Aylığında Değerlendirilebilir mi?

vekil mühendis olarak görev yapılan süreler memurun kazanılmış hak aylığında dikkate alınır mı, vekil mühendislik maaş ve izin sürelerine etki eder mi?

Vekil Mühendislikte Geçen Süreler Kazanılmış Hak Aylığında Değerlendirilebilir mi?

Vekil Mühendislikte Geçen Süreler Kazanılmış Hak Aylığında Değerlendirilebilir mi?

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün (C) bendinin 1 inci fıkrasında, “Teknik Hizmetler Sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu Kanun ve bu Kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4’ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 87 .maddesinde ise "

a) Bu Kanuna tabi kurumlarda,

b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi kurumlar ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalarda,

c) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarda,

ç) Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fazlasına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurumlarda," hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm çerçevesinde, bir kamu kurumuna atanan  mühendis adayının , daha önce vekil mühendis olarak geçirdiği sürelerin 657 sayılı Kanunun 87 inci maddesinde sözü edilen kurumlarda ve teknik hizmetlerde geçirilmesi Şartıyla , kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2022, 22:23
YORUM EKLE