Temsil Tazminatı Nasıl Hesaplanır Hangi Memurlara Ödenir?

memurlara ödenen temsil tazminatı kimlere ödenir, temsil tazminatından mahsup edilecek ödemeler hangileri, memur temsil tazmatı nasıl hesaplanır

Temsil Tazminatı Nasıl Hesaplanır Hangi Memurlara Ödenir?

memurlara ödenen temsil tazminatı kimlere ödenir, temsil tazminatından mahsup edilecek ödemeler hangileri, memur temsil tazmatı nasıl hesaplanır

Temsil Tazminatı Nasıl Hesaplanır Hangi Memurlara Ödenir?

Temsil Tazminatı Nasıl Hesaplanır Hangi Memurlara Ödenir?

Devlet memurlarına ödenen görev ve makam tazminatı hakkında daha önceki çalışmamızda bilgi vermiştik. Bu çalışmamızda da temsil tazminatı hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Temsil tazminatı hakkında bilgi vermeye geçmeden önce bir kez daha makam ve görev tazminatının tanımlarını hatırlayalım.

Makam Tazminatı, kanunla belirlenen kadro unvanında görev yapan Devlet memurlarına makam tazminatı gösterge rakamı ile aylık katsayının çarpılması sonucu hesaplanan tutar üzerinden yapılan ödemedir.

Görev Tazminatı ise makam tazminatı göstergesi 7.000'in altında olan kadrolarda görev yapan personellere görev tazminatı katsayısı üzerinden ödenen tutardır.

Temsil Tazminatı Nedir?

Temsil tazminatı, 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. Yasa 2000 yılında yürürlüğe girmiş olup bu tarihten önce temsil tazminatı adı altında bir ödeme yapılmamaktaydı. Temsil tazminatı 4505 sayı yasanın 5 inci maddesinde düzenlenmiştir.

Temsil Tazminatı, Makam tazminatı göstergesi 7000'in üzerinde olan kadrolarda görev  yapan personellere, belirlenmiş olan temsil tazminatı gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpılması sonucu bulunan tutar üzerinden yapılan ödemedir. Bu ödemeden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa göre makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlardan Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek olanlar yararlanır.  Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ise 26.04.2004 tarih ve 24031 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup kanunda ifade edilen düzenlemeler yapılarak yürürlüğe konmuştur.

Temsil Tazminatı Ödemesinden Yararlanamayacaklar

Kimlere temsil tazminatı ödemesi yapılmayacağı 4505 sayılı yasa ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. Buna göre; teşkilat veya özel kanunlarında yer alan hükümlere göre kadro karşılığı sözleşmeli, sözleşmeli veya kapsam dışı statüde çalışanlara ve temsil tazminatı öngörülen kadroları tedvir, vekalet ve benzeri geçici görevlendirme suretiyle yürütenlere bu tazminat ödenmez.

Temsil Tazminatı Ödemesinde Mahsup

a-Temsil Tazminatı Ödemesinde Mahsup Edilmeyecek Ödemeler

Bu tazminatın ödenmesinde;

-Aylık (ek gösterge dahil), Taban Aylığı, Kıdem Aylığı, Makam ve Yüksek Hakimlik Tazminatları, Aile Yardımı Ödeneği, Lojman ve Yabancı Dil Tazminatları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü Maddesinden Sonra Gelen “Zam ve Tazminatlar” başlıklı Ek Maddesi Kapsamındaki Zam ve Tazminatlar ile aynı Kanunun Ek 33 üncü Maddesindeki Nöbet Ücreti,

-926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 3 ve Ek 17 nci Maddeleri Kapsamındaki Zam ve Tazminatlar,

-2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu kapsamındaki üniversite ödeneği, idari görev ödeneği, eğitim öğretim ödeneği ve geliştirme ödeneği,

-2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 106 ncı maddesi kapsamındaki ödenek ve tazminatlar, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve diğer yargı kuruluşlarında ödenen ek ödenek ve ek tazminatlar,

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi kapsamındaki tazminatlar,

28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun kapsamında yapılan ödemeler,

13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (a) bendi uyarınca yapılan ek ücret ödemeleri,

doğal afetler nedeniyle yapılan ödemeler,

Personel ve Teşkilat Kanunları gereği verilen ve aylık veya ücret mahiyeti taşımayan mükafat ve ödüller,

1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun kapsamında yapılan ödemeler, 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Kanun kapsamında yapılan ödemeler, huzur hakkı, toplantı ödeneği ile yönetim ve denetim görevi karşılığında yapılan ödemeler,

mahsup işlemine tabi tutulmaz.

Bu ödemeler temsil tazminatının hesaplanması sırasında mahsup işlemi yapılırken dikkate alınmaz.

b-Mahsup İşlemine Tabi Tutulacak Ödemeler

Yukarıdaki fıkra kapsamı dışında kalan personel veya teşkilat kanunları veya diğer düzenlemeler ile kaynağı ne olursa olsun ödenmekte olan;

-İlgili mevzuatları uyarınca kurulmuş fon ve hesaplardan yapılan her türlü ödemeler, 24/6/1994 tarihli ve 4009 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca yapılan ödemeler,

-İl Özel İdaresi Kanununun 100 ve 140 ıncı maddeleri uyarınca yapılan ödemeler,

-Fiilen yapılmayan ders karşılığı ödenen ek ders ücretleri, maktu ve nisbi olarak ödenen her türlü fazla çalışma ücretleri (asayiş tazminatı dahil, doğal afetler nedeniyle yapılan ödemeler hariç),

-Ek tazminat ve kurumsal bazda yapılan tazminat ödemeleri,

-8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddesi uyarınca yol tazminatının 1/2 si olarak kamu bankasına yatırılan paralardan her ay itibarıyla yapılan ödemeler,

-Döner sermaye kaynaklarından yapılan her türlü ödemeler,

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yapılan ek tazminat ödemeleri, muhtelif mevzuat çerçevesinde yapılan; ödeme, ücret ödemesi, ek ücret ödemesi, teşvik ödemesi ve ikramiye ile benzeri adlar altında yapılan bütün ödemelerin aylık net tutarları,

temsil tazminatının net tutarından mahsup edilir.

Mahsup işlemi maaş ödemeleri esnasında aylık olarak yapılır. Ancak, mahsup edilecek ödemelerden aybaşlarında peşin olarak yapılmayan veya aylık süreyi geçen aralıklarla yapılanlar, ödenmelerini izleyen aylardaki temsil tazminatı ödemelerinden mahsup edilir.

Temsil Tazminatı Oranları 

Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan cetvelde makam ve yüksek hakimlik tazminatı göstergelerine göre kişilerin temsil tazminatı göstergeleri belirlenmiştir. Söz konusu tablo aşağıda yer almaktadır.

Makam ve Yüksek Hakimlik Tazminatı Göstergeleri Temsil Tazminatı Göstergeleri
30.000 olanlar 30.000
20.000 " 20.000
15.000 " 20.000
10.000 " 19.000
8.000 " 18.000
7.000 " 17.000

Yukarıdaki tabloda yer alan Makam ve Yüksek Hakimlik Tazminatından yararlananlara ödenecek olan temsil tazminatı gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpılması sonucu bulunan tutarda temsil tazminatı ödemesi yapılır. Temsil tazminatı ödemesinden  Damga vergisi kesintisi yapılır. Bunun dışında herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Bu tazminata hak kazanma ve ödemelerde makam tazminatı ile yüksek hakimlik tazminatına ilişkin hükümler uygulanır.

 

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022, 23:21
YORUM EKLE