Sayıştay ilamlarının infazı

sayıştay tarafından kamu idarelerine çıkarılan kamu zararlarının infazı tahsili işlemleri, 6085 sayılı kanunun 53 maddesine göre sayıştay infazı , sayıştay ilamlarında sorumluluk

Sayıştay ilamlarının infazı

Sayıştay ilamlarının infazı 

sayıştay tarafından kamu idarelerine çıkarılan kamu zararlarının infazı tahsili işlemleri, 6085 sayılı kanunun 53 maddesine göre sayıştay infazı , sayıştay ilamlarında sorumluluk

6085 sayılı Sayıştay Kanununun “İlamların infazı” başlıklı 53 üncü maddesinde; “(1) Sayıştay ilamları kesinleştikten sonra doksan gün içerisinde yerine getirilir. İlam hükümlerinin yerine getirilmesinden, ilamların gönderildiği kamu idarelerinin üst yöneticileri sorumludur.

(2) İlamlarda gösterilen tazmin miktarı hüküm tarihinden itibaren kanuni faize tabi tutularak, 09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre tahsil olunur.”

Aynı Kanunun “Temyiz” başlıklı 55 inci maddesinde; “(1) Sayıştay dairelerince verilen ilamlar Sayıştay Temyiz Kurulunda temyiz olunur. Bu Kurulca verilen kararlar kesindir.

(…)

(3) Temyiz süresi ilamın ilgiliye tebliğinden itibaren altmış gündür.

(…)”

Denilmektedir.

Bu hükümlere göre; Sayıştay dairelerince verilen kararlar (ilamlar), ilgililerce temyize başvurulması durumunda Sayıştay Temyiz Kurulu kararıyla; temyize başvurulmaması veya süresi içinde başvuru yapılmaması halinde temyiz süresinin geçmesiyle kesinleşmiş olmaktadır.

Temyiz sürecinin sona ermesiyle kesinleşen daire kararlarının ise, doksan gün içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu yükümlülük, ilamın gönderildiği kamu idaresinin üst yöneticisine ait olup, yükümlülüğün yerine getirilmesi sırasında tazmin tutarlarına daire kararı (hüküm) tarihinden itibaren kanuni faiz işletilmesini de içermektedir.

YORUM EKLE