Eşi Çalışan Memura Ödenen Aile Yardımında Sorumluluk

Eşi Çalışan Memura Ödenen Aile Yardımında Sorumluluk, eşinin çalıştığını bildirmeyen memura ödenen fazla aile yardımı ile ilgili harcama yetkilisine kamu zararı çıkarılmıştır.

Eşi Çalışan Memura Ödenen Aile Yardımında Sorumluluk

Eşi Çalışan Memura Ödenen Aile Yardımında Fazla ödenen tutarın geri alınması tahsili 

Bilindiği üzere devlet memurlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan hükümlere göre çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşlerinden dolayı Aile Yardımı Ödeneği ödenmektedir.Memurlar eşlerinin herhangi bir gelir getirici faaliyette bulunması halinde ilgili durumu aile yardım bildirimi ile bildirmeleri gerekmektedir. Sayıştay Başkanlığınca geçmiş yıllarda verilmiş olan bir daire kararında eşleri çalıştığı için yersiz olarak aile yardımı ödemesi yapılan memurlarla alakalı olarak fazla ödenen tutarlar için gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine borç çıkarılmıştır. Memurun zamanında yapmamış olduğu bildirimden dolayı haklarında borç çıkarılan gerçekleştirme görevlisi ile harcama yetkililerinin ödemiş oldukları tutarlarla alakalı olarak ilgililere rücu etme hakları bulunmaktadır.

Yılı: 2017 Dairesi :6 Daire Karar No:666 İlam No: 205

Aile Yardımı

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

Eşleri menfaat karşılığı çalışan memur personele aile yardımı ödeneği verildiği görülmüştür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Aile yardımı ödeneği” başlıklı 202’nci maddesinde, “Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” denilerek her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eş için aile yardımı ödeneğinin ödeneceği hükme bağlanmıştır.

…. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünden alınan verilere istinaden yapılan incelemelerde, memur personelin bazılarının eşlerinin sigortalı olarak çalıştığı, buna rağmen kendilerine aile yardımı ödeneği verildiği görülmüştür.

Anılan mevzuat hükümlerine aykırı olarak personele aile yardımı ödenmesi suretiyle toplam … TL tutarında kamu zararına neden olunmuştur. Bununla birlikte, sorumlular tarafından anılan kamu zararı tutarının …. TL’sinin tahsil edildiği belirtilmiş ve tahsilata dair kanıtlayıcı evraklar sunulmuştur.

Bu itibarla, kamu zararı tutarı …. TL’nin;

… TL’sinin ahizlerinden tahsil edildiği anlaşıldığından, bu tutar ile ilgili olarak ilişilecek husus kalmadığına,

Kalan kamu zararı tutarı … TL’nin ise;

…. TL'sinin Harcama Yetkilisi …. ile Gerçekleştirme Görevlisi ….’ye,

…. TL'sinin Harcama Yetkilisi …. ile Gerçekleştirme Görevlisi ….’ye,

müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince hüküm tarihinden itibaren işleyecek faiziyle ödettirilmesine anılan Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2020, 15:27
YORUM EKLE