Kadrolu işçilere geçici görevli oldukları dönemde fazla çalışma, tatillerde çalışma ve yemek ücreti ödenir mi?

Sayıştay, bir belediyede görev yapan kadrolu işçilere yurt içinde geçici görevli oldukları tarihler arasında fazla çalışma, tatillerde çalışma ücretlerinin ve yemek yardımlarının ödenmesinin kamu zararı olduğu yönünde karar verdi.  İlgili daire kararı aşağıda yer almaktadır. Haklarında tazmin kararı verilen kişilerin kamu zararı olarak tespit edilen tutarı ödedikleri 16.09.2019 tarih ve 46490 tutanak nolu Temyiz Kurulu Kararında yer almaktadır.

Kamu İdaresi TürüBelediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı2016
Dairesi5
Karar No296
İlam No88
Tutanak Tarihi8.2.2018
Kararın KonusuHarcırah Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Memur kardeşi için harcırah alabilirmi Memur kardeşi için harcırah alabilirmi

Yurtiçi geçici görevle görevlendirilen kadrolu işçilere, görevli oldukları tarihler arasında fazla çalışma, tatillerde çalışma ücretlerinin ve yemek yardımlarının ödenmesi

Yurtiçi geçici görevle görevlendirilen kadrolu işçilere, görevli oldukları tarihler arasında fazla çalışma, tatillerde çalışma ücretlerinin ve yemek yardımlarının fazla ödenmesi neticesinde ........ TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak,

Belediye ile .........Sendikası arasında 13.04.2015 tarihinde imzalanan ve 01.03.2015 – 28.02.2017 tarihlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesinin “Geçici Görev Zammı” başlıklı 54 üncü maddesinde; “Geçici görevle başka yere gönderilen işçilere 6245 sayılı Harcırah ve Bütçe Kanunu hükümleri uygulanır” ifadesine yer verilmiştir.

Aynı sözleşmenin “Tatillerde Çalışma ve Ücreti” başlıklı 52 nci maddesinde ise;

“a) Vardiyasız işçilerin hafta tatili Pazar günüdür.

Vardiyalı işçilerin çalıştıkları 6 günü takip eden 7. gün hafta tatilidir. İşin icabı bu günlerde çalıştırılan işçilere, sonraki hafta içinde iki gün izin verilmezse, çalıştığı tatil günleri için toplam üç yevmiye ödenir.

b) Yasada belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar önceden işçiye duyurulur.

Duyuru yapılmayan işçi çalışmaması nedeniyle sorumlu tutulamaz. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilere her bir gün için 1+2=3 yevmiye ödenir” hükümlerine yer verilmiştir.

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun “Tarifler” başlıklı 3’üncü maddesinin (a) bendinde “harcırah”ın tanımı; “Bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını ifade eder” şeklinde yapılmıştır.

Kanunun “Muvakkat Vazife Harcırahı” başlıklı 14’üncü maddesinde ise, memur ve hizmetlilere verilecek geçici görev harcırahının; yol masrafı, yevmiye, cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle hamal veya bagaj masrafı ile ikametgâh veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masraflarından ibaret olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu Kanun hükümleri ve Toplu sözleşme hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, Belediye tarafından geçici görevle memuriyet mahalli dışına görevlendirilen işçilere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca müstehak oldukları harcırah unsurlarının ödenmesi mümkündür; ayrıca Toplu Sözleşmenin 52 nci maddesinde belirtilen fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar karşılığında ödenecek ücretlerin, görev mahalli veya farklı bir mahalde çalışılmasından bağımsız olarak, ödenmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır; bununla birlikte, 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca görev mahalli dışında görevlendirilen kişiye ödenecek yevmiye, tatil günleri veya mesai günleri ile ilişkili olmaksızın o mahalde bulunulan gün sayısınca tam olarak ve işçinin geçici görev mahallinde katlanacağı iaşe ve ibate masraflarının karşılığı olarak ödenmektedir. Dolayısıyla, geçici görev mahallinde işçilere Harcırah Kanunu uyarınca yapılan yevmiye ödemesinin yanında ödenen yemek ücreti mükerrer ücret niteliği taşımakta olup kamu zararını oluşturmaktadır.

Bu itibarla, Yurtiçi geçici görevle görevlendirilen kadrolu işçilere, görevli oldukları tarihler arasında fazla çalışma, tatillerde çalışma ücretlerinin ve yemek yardımlarının fazla ödenmesi neticesinde ........ TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususunda;

Geçici görev mahallinde yapılan fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılan çalışmalar karşılığında ödenen ve mevzuatına uygun olduğu anlaşılan ...... TL ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına,

Geçici görev mahallinde Harcırah Kanunu uyarınca ödenen yevmiyenin yanında ayrıca yemek ücreti ödenmesiyle mükerrer ödemeye neden olunması sonucunda oluşan ....... TL kamu zararının,

...... TL’sinin Harcama Yetkilisi ......ile Gerçekleştirme Görevlisi ............’a,

....... TL’sinin Harcama Yetkilisi ........ ile Gerçekleştirme Görevlisi ......'a,

......'a,

.......Müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleriyle ödettirilmesine, anılan Kanunun 55 inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.

Editör: TE Bilisim