İş güvenliği biriminde görevli personele ek ödeme yapılır mı?

kurumların belirtilen durumdaki personelini bizatihi iş güvenliği veya işyeri hekimliği hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirmesi her zaman mümkün bulunmaktadır. Dolayısıyla böyle bir durumda asli görevin yanında ilave bir işin yürütülmesi söz konusu olamayacağından herhangi bir şekilde ek ödeme yapılmasına imkan bulunmamaktadır.
 

T.C.

MALIYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı: 45516914-110.11.04-[115642-1080)-2075                                                     01/03/2017

Konu: İş Güvenliği Uzmanlarına Yapılan Ek Ödemeler

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIGINA

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

İlgi: a) 03/01/2017 tarihli ve 107968 sayılı yazınız.

b) 08/01/2016 tarihli ve 251760 sayılı genelgeniz.

c) 10/01/2017 tarihli ve 352697 sayılı genelgeniz.

İlgi yazınız ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecek personele ek ödeme yapılıp yapılmayacağı konusunda yaşanan tereddüt nedeniyle Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 6331 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde, mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işverenin çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendireceği, çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebileceği, belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisinin de üstlenebileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrasında da; "Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı alma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yamanda, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde. günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz.” denilmek suretiyle, kamu kurum veya kuruluşlarında ilgili mevzuatına göre çalıştırılan iş güvenliği uzman veya işyeri hekimi olma niteliğini haiz personelin asli görevlerinin yanında çalışmakta oldukları kurumda ya da diğer kumu kurum veya kuruluşlarında günlük mesai saatlerine bağlı kalınmak kaydıyla görevlendirilebilmesine ve aylık toplam seksen saate kadar ilave ödeme verilmesine imkan sağlanmıştır. Bir başka ifadeyle, söz konusu maddede: kamu kurum veya kuruluşlarında ilgili mevzuatına göre çalıştırılan personelin, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olma niteliğini haiz olması halinde günlük mesai saatleri içerisinde kendi göreviyle birlikte gerek çalışmakta oldukları kurum ve kuruluşların, gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarının iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimliği görevlerini yürütebilecekleri ve asli görevlerine ilave olarak fiilen yürüttükleri bu görevleri nedeniyle, bir ayda seksen saati geçmemek üzere, görev yaptıkları süre kadar ilave ödeme alabilecekleri belirtilmiştir.

Söz konusu düzenleme, ilgililere gerekli niteliklere sahip olmaları halinde kendilerine verilebilecek ilave görev karşılığında ayda seksen saati geçmemek üzere ek ödeme yapılmasına ilişkindir. Nitekim kurumların belirtilen durumdaki personelini bizatihi iş güvenliği veya işyeri hekimliği hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirmesi her zaman mümkün bulunmaktadır. Dolayısıyla böyle bir durumda asli görevin yanında ilave bir işin yürütülmesi söz konusu olamayacağından herhangi bir şekilde ek ödeme yapılmasına imkan bulunmamaktadır.

Zam tazminat kararnamesinde değişiklik yapıldı Zam tazminat kararnamesinde değişiklik yapıldı

Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından teşkilatınıza gönderilen ilgi (b) ve (c) de kayıtlı yazıların incelenmesinden, öğretmenlerden koordinatör veya iş sağlığı güvenliği büro yöneticisi olarak görevlendirilenlerin bu görevleri yanında iş güvenliği uzmanı olarak da görevlendirilmeleri halinde 6331 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde ek ödemeden ayrı ayrı yararlanabileceklerinin değerlendirildiği görülmektedir. Yukarıda yer verilen mevzuatın incelenmesinden de görüleceği üzere, ilgililerin 6331 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen ilave ödemeden, asli görevlerinin yanında ilave olarak belirtilen işleri yürütmek üzere görevlendirilmeleri halinde yararlandırılmaları gerektiğinden bahse konu olayda ilgililerin asli görevleri koordinatör veya iş sağlığı güvenliği büro yöneticisi olmayıp öğretmenlik görevidir. Dolayısıyla öğretmenlik görevinin yanı sıra verilen görevler ilave görev kapsamında olup, söz konusu 8 inci maddede belirtilen ilave ödeme de bu duruma ilişkin bulunmaktadır.

Öte yandan, 7/9/2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren 6745 sayılı Kanunun 71 inci maddesi ile 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "1/7/2016" ibaresi, 1/7/2017 olarak değiştirilmek suretiyle daha önce 6331 sayılı Kanunun 6 ncı ve 7 nci maddeleri ile getirilen yükümlülükleri 1/7/2016 tarihinde başlaması öngörülen kamu kurum ve kuruluşları açısından bu yükümlülüğe ilişkin yürürlük tarihi 1/7/2017 tarihine ertelenmiş bulunmaktadır.

Bu itibarla, bazı kamu kurum ve kuruluşları açısından 6331 sayılı Kanunla getirilen yükümlülükler 1/7/2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olmasına rağmen, 6745 sayılı Kanunun 71 inci maddesi ile yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihi itibanyla anılan Kanunun 6 ncr ve 7 nci maddeleri bakımında uygulama tarihi 1/7/2017 olarak yeniden belirlendiğinden, bu kapsamdaki kurumlarda çalıştırılan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarına 1/7/2016-7/9/2016 tarihleri arasında söz konusu ek ödemenin yapılması, 7/9/2016 tarihinden itibaren 1/7/2017 tarihine kadar ise ek ödeme yapılmaması ve görevlendirmeler karşılığında ek ödeme yapılırken asli görev-ilave görev ayrımına dikkat edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bilgilerini arz ederim.

     Kemal ÇELİK

Bakan a.

     Genel Müdür Yardımcısı Vekili

Editör: Haber Merkezi