İlçeden Köye veya Köyden İlçeye Yapılan Atamalarda Sürekli Görev Yolluğu Ödenir mi?

Özellikle Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan öğretmenler ile  ve Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan imam ve müezzinler köylerde de görev yapabilmektedirler.Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle köylere atanan veya köyde görev yapmakta iken ilçe merkezine veya bir köyden diğer köye atananların sürekli görev yolluğu ödemelerinde sıkıntılar yaşanmaktadır.Kurumların bu gibi durumlarda dikkat etmeleri gereken durum yapılan atamanın memuriyet mahalli içinde mi yoksa memuriyet mahalli dışında mı olduğu hususunda olmalıdır.Memuriyet mahalli dışına yapılan atamalarda sürekli görev yolluğu ödenmesinde kanunen bir sakınca bulunmamaktadır.Ancak burada kurumlarca dikkat edilmesi gereken en önemli husus köyde çalışan memurların köyde fiilen ikamet edip etmediği hususudur.Eğer köyde veya ilçede görev yapan personel fiilen görev yaptığı yerde ikamet etmiyor ve ilgili yere geliş gidiş yapıyorsa bu gibi durumda olanları sürekli görev yolluğunu olarak görev yerlerinden yeni atanmış oldukları yere kadar sadece 1 günlük yolda geçen süreler içi gündelik ve yol parası almaları mümkündür.

Daha önceki yıllarda köyden köye,ilçeden köye veya köyden köye yapılacak olan atamalarda sürekli görev yolluğu ödenip ödenmeyeceği hususunda Sayıştay Genel Kurul Kararında da yapılacak olan atamalar nedeniyle sürekli görev yolluğu ödenip ödenmeyeceği hususunda memuriyet kavramına göre karar verilmesi gerektiği yönünde karar verilmiştir.İlgili genel kurul kararı yazımız ekindedir.

Kararın Çeşidi : Genel Kurul Kararı
Kararın Konusu: Harcırah Mevzuatı ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 4585/1
Kararın Tarihi : 13.11.1986

KONU
Yetkili makamın onayına göre aynı ilçe hudutları içinde ilçe merkezinden köye, köyden ilçe merkezine veya köyden köye yapılan atamalarda sürekli görev yolluğu ödenip ödenmeyeceği hususunda Sayıştay görüşü tespitine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanlığı istemi.

KONU İLE İLGİLİ MEVZUAT

6245 Sayılı Harcırah Kanununun;

2562 sayılı Kanunla değişik 3'üncü maddesinin (g) bendi,

Geçici görevde geceyi geçirmek kavramı neyi ifade eder? Geçici görevde geceyi geçirmek kavramı neyi ifade eder?

5'inci maddesi,

9'uncu maddesi,

10'uncu maddesinin 1'inci bendi.

İNCELEME

Konu ile ilgili mevzuat ve bu husustaki Daire Kararı incelenerek gereği görüşüldü.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 5'inci maddesinde, harcırahın, yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva edeceği, ilgilinin, bu Kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabileceği; 10'uncu maddesinin 1'inci bendinde, yurtiçinde veya dışındaki sürekli bir göreve yeniden veya naklen atanan memurlara, yeni görev yerlerine kadar yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı verileceği; 9'uncu maddesinde, ilk defa bir memuriyete atananlara ikametgâhlarının bulunduğu yerden yeni memuriyet mahalline kadar sürekli görev yolluğu ödeneceği; naklen veya tahvilen başka bir mahalle gönderilen memurlara ödenecek sürekli görev yolluğunun ise eski memuriyet mahallinden itibaren hesaplanacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun "Tarifler" başlıklı değişik 3'üncü maddesinin (g) bendinde, memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerlerin "memuriyet mahalli" sayılacağı belirtilmiştir.

Harcırah Kanununun bu hükümlerine göre, naklen bir başka göreve atanan memura sürekli görev yolluğu ödenebilmesi için, atandığı yeni görev yerinin, yukarıda tanımı yapılan "memuriyet mahalli" dışında olması yeterlidir.

Hal böyle olunca, yeni görev yeri "memuriyet mahalli" dışında olmak kaydıyla, atama işleminin ilçe merkezinden köye, köyden ilçe merkezine veya köyden köye yapılmış olmasının sürekli görev yolluğuna hak kazanma açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, atamaya yetkili makamın onayına göre memuriyet mahalli dışındaki bir yere atanmış olmaları koşuluyla, yeni görev yerleri aynı ilçe hudutları içinde olsa bile, ilçe merkezinden köye, köyden ilçe merkezine veya köyden köye atanan memurlara her defasında sürekli görev yolluğu ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

SONUÇ

Yetkili makamın onayına göre aynı ilçe hudutları içinde ilçe merkezinden köye, köyden ilçe merkezine veya köyden köye atanan memurlara, yeni görev yerleri "memuriyet mahalli" dışında olmak koşuluyla sürekli görev yolluğu ödenmesi gerektiğine oybirliğiyle karar verildi.

Editör: TE Bilisim