Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerde birim fiyat cetvelinde engelli personel için ayrı satır açılmalı mı?

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerde birim fiyat cetvelinde engelli personel için ayrı satır açılmalı mı?

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerde birim fiyat cetvelinde engelli personel için ayrı satır açılmalı mı?

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerde birim fiyat cetvelinde engelli personel için ayrı satır açılmalı mı?

KİK, personel çalıştırmasına dayalı olmayan hizmet alım ihalelerinde engelli personel için ayrı bir satır açılmasının zorunlu olmadığı yönünde karar verdi.

Toplantı No 2020/044
Gündem No 36
Karar Tarihi 30.09.2020
Karar No 2020/UH.I-1615

BAŞVURU SAHİBİ:

Halil ÇALIK,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/372854 İhale Kayıt Numaralı “Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okullarında Okuyan 1520 Öğrenci/Velinin 119 Araç ve 119 Rehber Personel 186 İş Günü Taşınması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 20.08.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okullarında Okuyan 1520 Öğrenci/Velinin 119 Araç ve 119 Rehber Personel 186 İş Günü Taşınması” ihalesine ilişkin olarak Halil Çalık’ın 14.08.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.08.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.09.2020 tarih ve 38923 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.09.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1341 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,...

2) Elli veya üzeri personel çalıştırılan işyerlerinde % 3 oranında engelli personel çalıştırmasının zorunlu olduğu ancak ihale konusu iş için aynı il sınırları dâhilinde elli üzeri personel çalıştırılacak olmasına rağmen ihale dokümanında engelli işçi sayısına ve bu işçilerin tabi olacağı ücret grubuna ilişkin düzenleme yapılmadığı, engelli işçiler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmamasının mevzuata aykırı olduğu, ayrıca bahse konu işte çalıştırılacak rehber ve araç sürücüsü sayılarının dikkate alınması halinde ihale konusu işin tüm kısımlarında elli üzeri personel çalıştırılacağı görüleceğinden her kısım için ayrı ayrı engelli personel çalıştırılacağına dair düzenleme yapılmasının zorunlu olduğu,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30’uncu maddesinde “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır…” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık” başlıklı 101’inci maddesinde “Bu Kanun’un 30’uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için binyediyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Kamu kuruluşları da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “…78.28. İsteklilerin aynı il sınırları içerisinde birden fazla iş yerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, ihale dokümanında aynı il bazında elli veya daha fazla işçi çalıştırılmasının öngörüldüğü ihalelerde 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen asgari orana uyulmak kaydıyla idarece tespit edilen engelli işçi sayısı ile bu işçilerin tabi olacağı ücret grubu idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecek ve bu işçiler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılacaktır. İdareler tarafından İş Kanununda belirtilen asgari oranının üzerinde engelli işçi çalıştırılmasını öngören düzenleme yapılması da mümkündür. İstekliler tarafından ihale dokümanında öngörülen engelli işçi sayısı ve bu işçiler için Hazinece karşılanacak prim teşvik tutarları dikkate alınarak teklif bedelleri oluşturulacaktır. İlgili mevzuatında engelli işçi çalıştırılmasını kısıtlayan hükümler saklıdır…” açıklaması yer almaktadır.

 

İhale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetveline ise aşağıda yer verilmiştir.

Birim Fiyat Teklif Cetveli

İhale kayıt  numarası: 2020/372854

 

 

 

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

1 KISIM 373 öğrenci/velinin 31 rehber personel ile 31 araçla 186 iş günü taşınması

gün

186

 

 

2

2 KISIM 372 öğrenci/velinin 26 rehber personel ile 26 araçla 186 iş günü taşınması

gün

186

 

 

3

3 KISIM 334 öğrenci/velinin 27 rehber personel ile 27 araçla 186 iş günü taşınması

gün

186

 

 

4

4 KISIM 441 öğrenci/velinin 35 rehber personel ile 35 araçla 186 iş günü taşınması

gün

186

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

Başvuruya konu ihaleye ait doküman incelendiğinde, ihale konusu işin “Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okullarında Okuyan 1520 Öğrenci/Velinin 119 Araç ve 119 Rehber Personel 186 İş Günü Taşınması” olduğu ve işin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı niteliğinde olduğu, ihale konusu işin 1’inci kısmında 31 rehber personel ile 31 araçla, 2’nci kısmında 26 rehber personel ile 26 araçla, 3’üncü kısmında 27 rehber personel ile 27 araçla, 4’üncü kısmında ise 35 rehber personel ile 35 araçla taşıma yapılmasının öngörüldüğü ve ihale dokümanında engelli işçi çalıştırılıp çalıştırılmayacağına, engelli işçilerin ücretine ve sayısına yönelik herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile doküman düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde, başvuruya konu ihalenin aynı il bazında elli veya daha fazla işçi çalıştırılması öngörülen ihale kapsamında yer aldığı, dolayısıyla söz konusu iş kapsamında asgari %3 oranında engelli işçinin çalıştırılmasının kanuni bir yükümlülük olduğu, ancak ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığı, birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen iş kalemlerinin hazırlanmasında personel ve araç maliyetlerinin birlikte esas alındığı, dolayısıyla anılan düzenlemenin 4857 sayılı Kanun’da %3 olarak belirlenen asgari orana uyulmak kaydıyla çalıştırılacak engelli işçi sayısının istekliler tarafından dikkate alınarak işçilik maliyetinin hesaplanması hususunda bir engelin bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

YORUM EKLE