4/b'li personel hakkında 4483 sayılı yasaya göre ön inceleme yapılabileceği

4/b'li personel hakkında 4483 sayılı yasaya göre ön inceleme yapılabileceği

4/b'li personel hakkında 4483 sayılı yasaya göre ön inceleme yapılabileceği

4/b'li personel hakkında 4483 sayılı yasaya göre ön inceleme yapılabileceği

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca görev yapan sözleşmeli personel hakkında 4483 sayılı Kanun uyarınca ön inceleme yapılabileceği hakkında

T.C.

DANIŞTAY

Birinci Daire

Esas No: 2018/1440

Karar No: 2018/1476

KARAR

..........Bakanlığının 1.8.2018 tarih ve h.5366 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, ........................................ görevli Ataşeler ..., Ataşe Vekili ..., Müşavirler ..., ... ile Müşavir Vekili ... haklarında soruşturma izni verilmesine, Ataşe ... hakkında karar verilmesine ver olmadığına, Mahalli Katip ... hakkında da ön inceleme yapılmasının mümkün olmadığına ilişkin Çalışma ve Sosval Güvenlik Bakanının 19.4.2018 tarih ve İTK-01 sayılı kararı ve bu karara haklarında soruşturma izni verilen ...tarafından yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi .......................ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi.

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde, vetkili merciin soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararının Cumhurivet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur veva diğer kamu görevlisine ve varsa Şİkayetçive bildirileceği, soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme vapılan memur veva diğer kamu görevlisinin, soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı ve şikayetçinin, izin vermeye vetkili merciler tarafından verilen işle koymama kararına karşı da şikayetçinin itiraz yoluna gidebileceği, itirazi süresinin ise, yetkili merci kararının tebliğinden itibaren on gün olduğu hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının 19.4.2018 tarih ve ITK-01 sayılı soruşturma izni verilmesine ilişkin kararı hakkında soruşturma izni verilen ...'e tebliğine dair alındı belgesi dosyada bulunmadığı, yetkili merci kararının ...'e tebliğ edilip edilmediği bilinemediği anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, ilgililer hakkında yapılan ön inceleme sonucur düzenlenen ön inceleme raporunda, Mahalli Katip ...'nın 657 savılı De\ Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca bir kadroya bağlı olmac sözleşmeli olarak muvakkat bir görev yaptığı ve 4483 sayılı Memurlar Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında olmadığı belirtilerek adı geçen hakkında ön inceleme yapılmasının mümkün olmadığının belirtildiği, bu nedenle ön inceleme kapsamında ifadesiı alınmadığı, ön inceleme raporunda, isnat edilen eylem nedeniyle adı geç hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yolunda ön getirilmediği, yetkili merci tarafından da bu kişi hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yolunda bir karar verilmediği görülmüştür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesine sözleşmeli personelin, kalkınma planı, yıllık program ve iş programların yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere öv bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, (Değiş ibare: 25/06/2009-5917 S.K./47.mad) Bakanlar Kurulunca belirlenen es ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığın görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yıl sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmaya kamu hizmeti görevlileri olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu bağlamda, sözleşmeli personel statüsünde görev yapan ...'nın 65 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi gereğince kam görevlisi, kamu görevlisi olması sebebiyle de 4483 sayılı Kanuna tal olduğu, 4483 sayılı Kanun uyarınca da hakkında ön inceleme yapılmasına v soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yönünde yetkili merci karaı verilmesine engel bir durum bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu nedenlerle, .............. 19.4.2018 tarih ve  İTK-01 sayılı soruşturma izni verilmesine ilişkin kararı, hakkında soruşturma izni verilen ...'e tebliğ edilmiş ise tebliğ alımlısının dosyaya eklenmesi, edilmemişse yetkili merci kararının 7201 sayılı Tebligat Kanununda ve ilgili Yönetmelikte gösterilen usule uygun olarak ...'e tebliğ edilmesi, tebligat alındısı ile birlikte ...'iin bu karara itiraz etmesi halinde itiraz dilekçesi eklenerek, ayrıca Mahalli Katip ... hakkında isnat edilen evlem nedeniyle ifadesi alınmak suretiyle, soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yolunda teklif getiren ek ön inceleme raporu düzenlenmesi ve yetkili merci tarafından ek karar verilmesi, verilecek ek kararın türüne göre gerekli yazılı bildirimler yapılarak tarihli ve imzalı bildirim alındısı ile birlikte itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçesi eklenerek bu dosya ile birlikte Dairemize gönderilmesi için dosyanın karar ekli olarak Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına iadesine, kararın birer örneğinin itiraz edenlere gönderilmesine 25.9.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE