İhalede En Avantajlı İkinci Teklif Sahibi Belirlenmesi Zorunlu mu?

İhalede En Avantajlı İkinci Teklif Sahibi Belirlenmesi Zorunlu mu? idare ihalede en avantajlı ikinci teklif belirlemez ise mevzuata aykırılık teşkil edermi

İhalede En Avantajlı İkinci Teklif Sahibi Belirlenmesi Zorunlu mu?

İhalede En Avantajlı İkinci Teklif Sahibi Belirlenmesi Zorunlu mu?

İdarelerce yapılan ihalelerde ihaleyi kazanan firmanın haricinde en avantajlı ikinci teklif sahibi belirlenmekte ve ihale kazanan firma ile ilgili herhangi bir sıkıntı çıktığında idareler ikinci en avantajlı teklif sahibi ile de sözleşme imzalayabilmektedirler. Yapılan bir ihale de ihale komisyonunca en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmemesi üzerine ilgili firmaca kamu ihale kurumuna yapılan itirazın görüşülmesi neticesinde kamu ihale kurumu

"En avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin belirlenmemesinin mevzuata aykırı olduğunu iddiasına ilişkin Kamu İhale Kurulu kararında "Kamu ihale mevzuatında ihale komisyonunun ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirlemem zorunluluğunu gerektirecek emredici bir hükmün bulunmadığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikini teklif sahibinin belirlenmesinin idarenin takdirinde olduğu, ihale komisyonu kararının ihale yetkilisinin onaylanması ile geçerlilik kazanacağı, ayrıca ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmiş olması halinde dahi bu teklifinin ihale yetkilisince uygun görülmesi halinde sözleşme imzalanacak teklif olabileceği, dolayısıyla ihale yetkilisince onaylanan ihale komisyon kararında ekonomik açıdan en avantajlı tekli sahibinin belirlenmemiş olmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır."

şeklinde karar vererek idarelerin en avantajlı ikinci teklif sahibini belirleme zorunluluğu olmadığına karar vermiştir.İlgili karar yazımız ekinde yer almaktadır.

Toplantı No: 2017/061
Gündem No: 73

Karar Tarihi: 30.11.2017
Karar No: 2017/UH.I-3234

KARAR:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1- Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin belirlenmemesinin mevzuata aykırı olduğunu iddia etmiştir.

Karar Metni 

Başvuru sahibinin iddiası temelde, uyuşmazlığa konu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmemesinin mevzuata uygun olmadığına ilişkindir

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir…” hükmü,

Aynı Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir…” hükmü,

Aynı Kanun’un “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 44’üncü maddesinde “İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir…” hükmü yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 40’ncı maddesinden, ihale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde bırakıla istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit ettirileceği, aynı Kanun’un 44’üncü maddesinden ise, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile sözleşme imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin uygun görülmesi kaydıyla sözleşmeye davet edebileceği anlaşılmaktadır.

Yapılan inceleme neticesinde 06.10.2017 tarihli ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin belirlendiği ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmediği anlaşılmıştır.

Kamu ihale mevzuatında ihale komisyonunun ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirlemem zorunluluğunu gerektirecek emredici bir hükmün bulunmadığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikini teklif sahibinin belirlenmesinin idarenin takdirinde olduğu, ihale komisyonu kararının ihale yetkilisinin onaylanması ile geçerlilik kazanacağı, ayrıca ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmiş olması halinde dahi bu teklifinin ihale yetkilisince uygun görülmesi halinde sözleşme imzalanacak teklif olabileceği, dolayısıyla ihale yetkilisince onaylanan ihale komisyon kararında ekonomik açıdan en avantajlı tekli sahibinin belirlenmemiş olmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 10:04
YORUM EKLE