İhalede İsteklilerin Yaklaşık Maliyete İtiraz Süresi

İhalede İsteklilerin Yaklaşık Maliyete İtiraz Süresi Yapılan ihalede ihaleye katılan isteklilerin ihalede açıklanan yaklaşık maliyete itiraz hakkı varmı

İhalede İsteklilerin Yaklaşık Maliyete İtiraz Süresi

İhalede İsteklilerin Yaklaşık Maliyete İtiraz Süresi ne kadardır?

Yapılan ihalede ihaleye katılan isteklilerin ihalede açıklanan yaklaşık maliyet bedeline ilişkin itirazlarını ihalede ihale komisyonunun ilk toplantısında yaklaşık maliyet açıklanmasından itibaren kanunun 21 maddesinin a ve b bendlerine göre yapılan ihalelerde 5 gün diğer ihalelere ise anılan tarihi takip eden 10 gün içinde yapması gerektiği yönünde kamu ihale kurul kararı yazımız ekinde yer almaktadır.

Toplantı No: 2017/061  Gündem No: 73  Karar Tarihi: 30.11.2017  Karar No: 2017/UH.I-3234

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Başvuru sahibinin iddiası temelde, yaklaşık maliyetin hatalı ve eksik hesaplandığına yönelik olup bu iddianın, 16.10.2017 tarihinde idare kayıtlarına alınan şikâyet başvuru dilekçesine konu edildiği görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinin ikinci fıkrasında, isteklilerin teklif fiyatlarının ve yaklaşık maliyet tutarının, ihale tarihindeki ilk oturumda açıklanacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.” hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, başvuruya konu ihalenin ilk oturumunda yaklaşık maliyetin açıklanmasının zorunlu olduğu hususu göz önüne alındığında, başvuru sahibi tarafından şikâyete konu hususun farkına varılma tarihinin, ihalenin yapıldığı tarih olan 26.09.2017 olarak esas alınması gerektiği anlaşılmıştır. Bu doğrultuda, söz konusu hususa ilişkin yapılacak şikâyet başvurusunun anılan tarihi izleyen 10 gün içerisinde ihaleyi gerçekleştiren idareye yapılması gerekmektedir. Ancak başvuru sahibi tarafından bu süre geçtikten sonra 16.10.2017 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla söz konusu iddiasının süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 00:52
YORUM EKLE