İhale Komisyon Üyeliği Görevine İtiraz Eden Memura Disiplin Cezası Verildi

İhale Komisyon Üyeliği Görevine İtiraz Edilen Memura Disiplin Cezası Verildi memur ihale komisyon üyeliğine itiraz edebilir mi, memur ihale komisyon üyesi olmak zorundamı

İhale Komisyon Üyeliği Görevine İtiraz Eden Memura Disiplin Cezası Verildi

İhale Komisyon Üyeliği Görevine İtiraz Edilen Memura Disiplin Cezası Verildi

İhale yetkilisi tarafından en az beş kişiden oluşan ve ihale işlemlerini yürütmek üzere görevlendirilen İhale komisyonu ihale sürecinde yer alan en önemli unsurdur.İhale komisyonunun işin uzmanı olan kişiler tarafından teşekkül ettirilmesi ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi açısından önemli bir durumdur.Ancak idarelerin çoğunda ihale komisyonlarına görevlendirilen kişilerin komisyon üyeliğinden kaçındığı veya komisyon üyeliği yapmak istemediği görülmektedir.

Özellikle Kanun maddesinde yer alan işin uzmanı olarak ihale komisyon üyesi olarak görevlendirilecek kişiler hususunda idareler sıkıntılar yaşamaktadırlar.İhale komisyonunda işin uzmanı olarak görevlendirilen memurların bu göreve itiraz etme hakkı varmıdır?İhale komisyon üyeliğini kabul etmeyen memurlara herhangi bir yaptırım uygulanabilir mi?

Daha önceki yıllarda verilmiş olan bir Danıştay kararında ihale komisyon üyeliği verilen ve bu görevi yerine getirmeyen memura verilen cezayı Danıştay Başkanlığı onamıştır.

Kurumda veteriner olarak görev yapan bir kişinin "49 Kalem Veteriner Tıbbi İlaç Alım" işinde ihale komisyon üyesi olarak görevlendirilmesi ve ilgili kişinin bu göreve "verilen bu görevin mesleği ve bilgisi dışında olduğunu, verimli olamayacağını" belirterek itiraz etmesi ve ilgili görevi yerine getirmediği bir olayda ;

İlgili kişiye verilen aylıktan kesme cezası Danıştay Başkanlığınca onanmıştır.

İlgili kararda veteriner ilaç alım ihalesi işinde veterinerin uzman üye olarak görevlendirilmesi olayına ilişkin bir karar vardır.Yapılan her görevlendirilmeye itiraz edilmesi halinde disiplin cezası verileceği yönünde bir sonuç çıkarılmamalıdır.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 

ESAS NO. 2013/11216
KARAR NO. 2016/289

KARAR TARİHİ. 27.01.2016

İstemin Özeti : ... Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde veteriner hekim olarak çalışan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (a) alt bendi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 22.11.2011 tarihli ve 484 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davanın; veteriner hekim olarak görev yapan davacının görevlendirilmesine konu olan ve ihalesi yapılan işin "49 kalem Veteriner Tıbbi İlaç Alımı" işi olduğu, bu görevin veteriner hekimlerin görev ve sorumluk alanları ile ilgisinin bulunduğu, davalı idarece davacının veteriner olması nedeniyle görevlendirilmesinin doğal ve işin icabına uygun olduğu dikkate alındığında, anılan görevlendirme işleminin davacıya tebliğine ilişkin tebellüğ belgesinin altına düştüğü şerhte "verilen bu görevin mesleği ve bilgisi dışında olduğunu, verimli olamayacağını" belirterek görevlendirmeye itiraz eden ve daha önceden de benzer görevlendirmeye itiraz ettiği anlaşılan davacının, bu fiili nedeniyle cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddi yolunda Ankara 8. İdare Mahkemesince verilen 24/05/2013 tarihli ve E:2012/171, K:2013/916 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi : Safiye Uysal
Düşüncesi : Kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 27.01.2016 tarihinde oy çokluğu ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2020, 11:50
YORUM EKLE