4735 Sayılı Kanunun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Yayımlandı

4735 Sayılı Kanunun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Yayımlandı

4735 Sayılı Kanunun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Yayımlandı

4735 Sayılı Kanunun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Yayımlandı

4735 Sayılı Kanunun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Yayımlandı

4735 Sayılı Kanunun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Yayımlandı

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların yürürlüğe konulmasına dair 15/1/2024 tarihli ve 8089 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 16/1/2024 tarihli ve 32431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar uyarınca;

1) 1/3/2023 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve 28/12/2023 tarihi itibarıyla devam eden sözleşmelerde, sözleşmenin 1/1/2024 tarihinden 31/12/2024 tarihine kadar (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımları için;

- İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunan sözleşmelerde, sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı B=0,90 katsayısı B=1,00 olarak uygulanmak suretiyle artırımlı olarak verilecektir. Ancak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamındaki konut ve konut ile birlikte ihaleye çıkılan yapım işlerinde B=0,90 yerine B=1,15 olarak uygulanacaktır.

- İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayan sözleşmelerde TÜİK Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki değişimin %15’i oranında fiyat farkı verilecektir.  

Artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin idareye yazılı olarak başvuruda bulunma şartı aranmayacaktır.

2) 1/3/2023 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve 28/12/2023 tarihi itibarıyla devam eden sözleşmelerde, yüklenicinin 15/2/2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) idareye yazılı olarak başvurması halinde Esasların 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen usule göre altı ayı geçmemek üzere süre uzatımı verilebilecektir.

3) Esasların uygulanmasında tereddüt duyulan hususların giderilmesi konusunda Kamu İhale Kurumu yetkili kılınmıştır. Ancak, idarelerce bu kapsamdaki başvuruların bağlı, ilgili veya ilişkili olunan bakanlık aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Yükleniciler tarafından tereddüt duyulan hususlara ilişkin başvurular ise öncelikle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacaktır.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 8089

Ekli “4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar”m yürürlüğe konulmasına, 4735 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

15 Ocak 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNUN GEÇİCİ 7 NCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, artırımlı fiyat farkı hesaplanması ile süre uzatımı verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1) 1/3/2023 tarihinden önce 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan ve 4735 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin yürürlüğe girdiği 28/12/2023 tarihi itibarıyla devam eden (geçici kabulü onaylanmamış olan) sözleşmelerde, sözleşmenin 1/1/2024 tarihinden 31/12/2024 tarihine kadar (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımları için;

a) İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunan sözleşmelerde, sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı tutarı bu Esaslara göre artırılır.

b) İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayan sözleşmelerde bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanır.

2) Birinci fıkra kapsamındaki sözleşmelerde altı ayı geçmemek üzere bu Esaslara göre süre uzatımı verilir.

3) 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre yapılan alımlara ilişkin sözleşmelerde bu Esaslar uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Esaslar, 4735 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Esasların uygulanmasında;

a) Anahtar teslimi götürü bedel: Uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ve idarece uygun görülerek sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde ödemeye esas toplam bedeli,

b) Birim fiyat: Yapım işlerinde, ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kalemi için istekli tarafından teklif edilerek idarece uygun görülen ve sözleşmede gösterilen ödemeye esas fiyatı,

c) Artırımlı fiyat farkı: 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirlenen sözleşmeler için bu Esaslara göre hesaplanacak fiyat farkını,

ç) Fiyat Farkına İlişkin Esaslar: 27/6/2013 tarihli ve 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasları,

d) Gün: Takvim gününü,

e) Güncel endeks: Uygulama ayma ait Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan ilgili endeksi,

f) İdare: 4734 sayılı Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşları,

g) Sözleşme: Anahtar teslimi götürü bedel, birim fiyat veya karma teklif almak suretiyle Türk Lirası üzerinden idare ile yüklenici arasında imzalanan yazılı anlaşmayı ya da çerçeve anlaşmaya dayalı olarak idare ile yüklenici arasında imzalanan münferit sözleşmeyi,

ğ) Temel endeks: İhale tarihinin (son teklif verme tarihinin) içinde bulunduğu aya ait TÜÎK tarafından yayımlanan ilgili endeksi,

h) Uygulama ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayı,

ı) Yıl: Takvim yılını,

ifade eder.

(2) Bu Esaslarda tanım bulunmayan hallerde Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda yer alan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Artırımlı Fiyat Farkı Hesabına İlişkin Hükümler

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunan sözleşmeler

MADDE 5- (1) İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunan sözleşmelerde, 1/1/2024-31/12/2024 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için fiyat farkı hesaplanmasında Fiyat Farkına İlişkin Esasların 5 inci maddesindeki formülde yer alan B katsayısı 0,90 yerine 1,00 olarak uygulanır. Ancak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamındaki konut ve konut ile birlikte ihaleye çıkılan yapım işlerinde B katsayısı 0,90 yerine 1,15 olarak uygulanır.

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayan sözleşmeler

MADDE 6- (1) İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayan sözleşmelerde, 1/1/2024-31/12/2024 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için fiyat farkı hesaplanmasında;

Pn=Gn/Goolmak üzere,

Fd = An x D x (Pn -1) formülü kullanılır.

(2) Bu madde kapsamında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin formülde yer alan değişkenlerden;

a) Fd: Artırımlı fiyat farkı tutarını,

b) D: 0,15 sabit katsayısını,

c) An: 1/1/2024 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) gerçekleştirilen sözleşme kısmı için yapılan ilk geçici hakedişte (n=l) olmak üzere (n) inci hakedişte; birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlarının sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı, anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı,

ç) Pn: 1/1/2024 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) gerçekleştirilen sözleşme kısmı için yapılan ilk geçici hakedişte (n=l) olmak üzere (n) inci hakedişte, G0, Gn sayılarının formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını,

d) Go, Gn: 4 üncü maddede tanımlanan temel endeks (o) ve güncel endekse (n) ilişkin olarak TÜÎK tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunun “Yİ-ÜFE Genel” sütunundaki sayıyı,

ifade eder.

Artırımlı fiyat farkı hesabına ilişkin uygulama esasları

MADDE 7- (1) Bu Esaslarda yer verilen koşulları sağlayan sözleşmelerde artırımlı fiyat farkı verilmesi zorunlu olup, artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin idareye yazılı olarak başvuruda bulunma şartı aranmaz.

(2) Artırımlı fiyat farkı hesabına ilişkin olarak bu bölümde hüküm bulunmayan hallerde Fiyat Farkına İlişkin Esaslar uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Süre Uzatımı ve Diğer Hükümler

Süre uzatımına ilişkin uygulama esasları

MADDE 8- (1) Süre uzatımı verilebilmesi için yüklenicinin bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde idareye yazılı olarak başvurması zorunludur. İdare tarafından yüklenicinin yazılı başvurusu hakkında 15 gün içinde karar verilir. Yüklenicinin başvuruda bulunması, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

2) Uzatılacak süreye ilişkin kararın yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde revize iş programı yüklenici tarafından düzenlenerek idarenin onayına sunulur. Onaylanan revize iş programına göre işe devam edilir ve bu sözleşmelerde 1/1/2024 tarihinden sonra gerçekleştirilen iş miktarına ilişkin fiyat farkı hesabı revize iş programı dikkate alınarak, ikinci bölümdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, ilgili sözleşmeye esas ihalenin ilanı veya duyurusunun yapıldığı tarihte geçerli olan Fiyat Farkına İlişkin Esaslara göre yapılır.

3) Uzatılacak sürenin belirlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) 1/1/2024 tarihi itibarıyla yüklenici tarafından iş programına göre kullanılmış olması gereken kümülatif ödenek tutarından daha fazla veya bu tutara eşit imalat yapılmış olması halinde uzatılacak süre idarece belirlenir.

b) 1/1/2024 tarihi itibarıyla iş programına göre kullanılmış olması gereken kümülatif ödenek tutarından daha az imalat yapılmış olması halinde uzatılacak süre, anılan tarih itibarıyla gerçekleştirilemeyen iş tutarının günlük iş tutarına bölünmesi suretiyle belirlenir. Günlük iş tutarı, ilk sözleşme bedeli sözleşmede yer alan işin süresine bölünerek hesaplanır.

c) Gecikme cezası uygulanarak devam eden sözleşmelerde, uzatılacak süre cezalı çalışılan süre ile (b) bendine göre belirlenen sürenin toplamı dikkate alınarak belirlenir. Uzatılacak süreye karşılık gelen gecikme cezalan yükleniciye iade edilir.

4)Bu Esaslara göre verilecek süre uzatımı altı ayı geçemez.

5) Bu Esaslara göre süre uzatımı verilmesi halinde, uzatılan sürede gerçekleştirilen imalatlar için de artırımlı fiyat farkı hükümleri uygulanır.

İstisna ve kapsam dışı alımlara ilişkin hükümler

MADDE 9- (1) 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin bu Kanundan istisna edilen (3 üncü maddesindeki istisnalar dâhil) yapım işlerine ilişkin imzalanan ve 2 nci maddede belirtilen şartları sağlayan sözleşmeler için, bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün içinde bu Esaslara uygun olarak ilgili mevzuatında düzenleme yapılması kaydıyla;

a) 1/1/2024-31/12/2024 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için artırımlı fiyat farkı hesaplanabilir.

b) Altı ayı geçmemek üzere süre uzatımı verilebilir.

2) Birinci fıkra kapsamındaki sözleşmeler için hesaplanacak artırımlı fiyat farkı tutarı, bu Esaslara göre verilebilecek artırımlı fiyat farkı tutarım aşamaz.

3) 4734 sayılı Kanun kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu yapım işlerine ilişkin 2 nci maddede belirtilen şartları sağlayan sözleşmeler için, bu Esaslara uygun olarak ilgili mevzuatında düzenleme yapılabilir.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 10- (1) Bu Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kamu İhale Kurumu yetkili olup, tereddüt duyulan hususlara ilişkin olarak idareler tarafından bağlı, ilgili veya ilişkili olunan bakanlık; il özel idareleri ve bunlara bağlı birlik, müessese, işletme ve şirketler tarafından İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese, işletme ve şirketler tarafından ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aracılığıyla, bakanlığın varsa konu hakkındaki görüşü ile birlikte Kuruma başvuruda bulunulması gerekir. Yükleniciler tarafından tereddüt duyulan hususlara ilişkin başvurular ise öncelikle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılır; idarece yapılan değerlendirme sonucunda gerekli görülmesi halinde, başvuru yukarıdaki usule göre Kuruma gönderilir.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

YORUM EKLE