Hukuk servisinde görev yapan V.H.K.İ'ye vekalet ücreti ödenecek mi?

659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 14. maddesinde, kamu idarelerinin hukuk biriminde görev yapan hukuk birim amiri, hukuk müşaviri ve avukat dışındaki diğer personele %5 oranında vekâlet ücreti dağıtılmasını öngören düzenlemenin 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yürürlükten kaldırıldığı, bununla birlikte yürürlükten kaldırılmasını öngören ilgili düzenlemenin de Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edildiği; Anayasanın 153. maddesine göre Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının geriye yürümeyeceği, Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararının usule ilişkin olduğu, bu karardan sonra 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili kısımlarının kendiliğinden yürürlüğe girmeyeceği ve davacıya vekâlet ücreti ödenmesini öngören yasal bir düzenlemenin de mevcudiyetinden söz edilemeyeceği dikkate alındığında; davacıya vekâlet ücreti ödenmemesine yönelik dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/6638 E. , 2021/7222 K.
"İçtihat Metni"

Mülakat sınavında adayların cevapları kayda alınmalı mı? Mülakat sınavında adayların cevapları kayda alınmalı mı?


T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/6638
Karar No : 2021/7222

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Başkanlığı
VEKİLLERİ : Av. …, Av. ….

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…,
K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: … İl Müdürlüğü Hukuk Servisinde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan davacı tarafından; hukuk birimlerinde görev yapan hukuk birim amiri, hukuk müşaviri ve avukat dışındaki diğer personele vekâlet ücreti ödenmesine yönelik düzenlemeleri yürürlükten kaldıran 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesinin ilgili kısmının Anayasa Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla iptal edildiğinden bahisle, 2012 ve 2013 yıllarına ait vekâlet ücretinden yararlandırılması talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile vekâlet ücretinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince; 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 14. maddesinde, kamu idarelerinin hukuk biriminde görev yapan hukuk birim amiri, hukuk müşaviri ve avukat dışındaki diğer personele %5 oranında vekâlet ücreti dağıtılmasını öngören düzenlemenin 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yürürlükten kaldırıldığı, bununla birlikte yürürlükten kaldırılmasını öngören ilgili düzenlemenin de Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edildiği; Anayasanın 153. maddesine göre Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının geriye yürümeyeceği, Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararının usule ilişkin olduğu, bu karardan sonra 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili kısımlarının kendiliğinden yürürlüğe girmeyeceği ve davacıya vekâlet ücreti ödenmesini öngören yasal bir düzenlemenin de mevcudiyetinden söz edilemeyeceği dikkate alındığında; davacıya vekâlet ücreti ödenmemesine yönelik dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nun 28. maddesinde personele vekâlet ücreti ödenmesine ilişkin düzenlemenin halen yürürlükte olduğu; öte yandan, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 14. maddesindeki diğer personele vekâlet ücreti ödenmesine yönelik düzenleme, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yürürlükten kaldırılmış ise de, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükmünün Anayasa Mahkemesince iptal edildiği; buna göre Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş düzenlemelere göre tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede hukuk birimlerinde görev yapan diğer personele vekâlet ücreti ödenmesini öngören düzenlemelerin 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yürürlükten kaldırıldığı; söz konusu düzenleme Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş ise de, yürürlükten kaldırılan hükümlerin kendiliğinden yürürlüğe girmeyeceği, bu nedenle yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı sürece, davacıya vekâlet ücreti ödenmesinin mümkün bulunmadığı savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.