Mülakat sınavında adayların cevapları kayda alınmalı mı? Mülakat sınavında adayların cevapları kayda alınmalı mı?

Özelleştirilen kurum personelinin korunacak mali haklarına performans ücreti dahil mi?

3056 sayılı Kanun'un Geçici 10. maddesinde, Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimine diğer kurumlardan ataması yapılan kamu çalışanlarının sadece mali haklarının korunacağı ifade edilmiş olup, diğer sosyal hak ve yardımları hakkında herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği gibi, davacının eski kurumunda personele ödenecek sosyal hak ve yardımların, 2813 sayılı ''Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun''un 5. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan ödemeler ile sınırlı tutulduğu, bununla birlikte, fazla mesai ve performans ücretinin kadroya bağlı, belirli, önceden bilinebilen ve düzenli bir ödeme niteliği taşımadığından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Esaslar çerçevesinde, belirli koşullarda, kurumdaki görevin fiilen yapılması sonucu edinilen izlenim ve değerlendirmelere bağlı olarak yeterli performans sergilediği düşünülen personele ödenen performans ücreti ve normal mesai sonrası yapılan fiili çalışmadan dolayı ödenen fazla mesai ücretinin 3056 sayılı Kanun'un Geçici 10. maddesinin son fıkrası kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, bu durumda, davacıya eski kurumunda sahip olduğu mali hakların ödenmeye devam edildiği, sosyal hak ve yardımlar ile fazla mesai ve performans ücretinin ise mali haklar kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı dikkate alındığında, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı g

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/6557 E. , 2021/6674 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/6557
Karar No : 2021/6674

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …

KARŞI TARAF (DAVALI) : …
VEKİLLERİ : Hukuk Hizmetleri Başkan V. …
Hukuk Müşaviri …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: ... Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığında iletişim uzmanı olarak görev yapmakta iken Başbakanlığa bağlı Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi raportör kadrosuna ataması yapılan davacı tarafından, maaşının 3056 sayılı ''Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun''un Geçici 10. maddesinin son fıkrası gereğince mali haklarının korunarak ödendiği, önceki kurumu ile yeni kurumu arasındaki maaş farkının, sosyal hak ve yardım niteliğindeki ödeme tutarları hakkında ilgili mevzuatlarında yer alan farktan kaynaklandığı yönünde tesis edilen … tarih ve … sayılı işlemin iptali ile yoksun kaldığı parasal haklarının bu tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince; 3056 sayılı Kanun'un Geçici 10. maddesinde, Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimine diğer kurumlardan ataması yapılan kamu çalışanlarının sadece mali haklarının korunacağı ifade edilmiş olup, diğer sosyal hak ve yardımları hakkında herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği gibi, davacının eski kurumunda personele ödenecek sosyal hak ve yardımların, 2813 sayılı ''Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun''un 5. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan ödemeler ile sınırlı tutulduğu, bununla birlikte, fazla mesai ve performans ücretinin kadroya bağlı, belirli, önceden bilinebilen ve düzenli bir ödeme niteliği taşımadığından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Esaslar çerçevesinde, belirli koşullarda, kurumdaki görevin fiilen yapılması sonucu edinilen izlenim ve değerlendirmelere bağlı olarak yeterli performans sergilediği düşünülen personele ödenen performans ücreti ve normal mesai sonrası yapılan fiili çalışmadan dolayı ödenen fazla mesai ücretinin 3056 sayılı Kanun'un Geçici 10. maddesinin son fıkrası kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, bu durumda, davacıya eski kurumunda sahip olduğu mali hakların ödenmeye devam edildiği, sosyal hak ve yardımlar ile fazla mesai ve performans ücretinin ise mali haklar kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı dikkate alındığında, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Atama işlemi nedeniyle kazanılmış haklarının ihlal edildiği, maddi yönden kaybının oluştuğu, bu durumun 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 10. maddesine aykırılık oluşturduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacının ... Kurumunda görev yaptığı dönemde, sözleşme ücreti ve mali hakları ile yemek, çocuk, kira, eş ve giyim yardımı gibi sosyal hak ve yardım niteliğindeki ödemelerinin de anılan Kurul tarafından belirlenen tutarda kendisine ödendiği, Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimine atandıktan sonra ise 3056 sayılı Kanun'da yer alan özel düzenlemelerle önceki kurumunda almakta olduğu mali haklarının korunduğu, sosyal hak ve yardım niteliğindeki ödemelerin, tabi olduğu 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'u çerçevesinde ödendiği, davacının raportör kadrosuna atandıktan sonra da kazanılmış hak aylık derecesi ve kadro derecesi değişmediğinden özlük hakları bakımından herhangi bir hak kaybına uğramadığı, maaşının 3056 sayılı Kanun'un Geçici 10. maddesine uygun olarak önceki kurumundaki kadrosu ve unvanına bağlanan mali hakları korunmak suretiyle ödenmesinin hukuka uygun olduğu, mali haklarının 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 10. maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca (mülga) Başbakanlık yerine Cumhurbaşkanlığı hasım mevkine alınarak, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.