Hakediş ödemelerinde vergi borcu sorgusu yapılmayacak olan ödemeler 

Kamu ödemelerinde vergi borcu sorgulama işlemlerinde borç sorgusu yapılmayacak ödemeler hangileridir?

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin yapacağı her türlü ödemelerde vergi borcu olup olmadığı sorgulanarak vergi borcunun olması durumunda ilgili vergi borcunun hak edişlerden kesilmesi gerekmektedir. Ancak yapılan düzenlemede kamu kurum ve kuruluşlarınca aşağıda gösterilen ödemelerde vergi borcu sorgusu yapılmayacak ve vergi kesintisi yapılmayacaktır.

-Eğitim ve öğretime yönelik burs ve diğer adlarla yapılan ödemelerde,

-6183 sayılı Kanunun 70 inci maddesi gereğince haczedilemeyen ödemelerde,

-6183 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde sayılan tabii afetlere maruz kalanlara yapılan Devlet yardımı, teşvik ve destek ödemelerinde,

2024 tevkifat oranları güncel 2024 tevkifat oranları güncel

-Bütçelerine mahalli idarelerin katkıda bulunduğu kuruluşların proje ve faaliyetleri karşılığında mahalli idarelere sağladığı destek ödemelerinde,

-Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından, her çeşit gençlik ve spor tesisi ile eğitim ve öğretim kurumlarının yapılması, yaptırılması, kiralanması, onarım ve bakımlarının yapılması, yarım kalan tesislerin tamamlanması ve tefrişatı için mahalli idarelere (il özel idareleri, belediyeler ve köyler) verilen mali katkı kapsamında nakdi olarak yapılacak ödemelerde,

-Su alımı ödemelerinde,

-Abonelik ücretleri, posta ve telgraf giderleri, ihale usulü dışında yapılan haberleşme alımı ödemelerinde,-İhale usulü dışında yapılan enerji (yakacak ve elektrik) alımı ödemelerinde, bu zorunluluk aranılmayacaktır.

Editör: Haber Merkezi