Görevde yükselme sınavlarında geçici görev yolluğu ödemesi 

Kamu kurumlarınca çeştli zamanlarda kurumlarında görev yapan personellere yönelik olarak görevde yükselme sınavı ve unvan değişikliği sınavları açılmaktadır.Görevde yükselme sınavlarına katılan personellere ödenecek olan geçici görev yolluğuna ilişkin mevzuat hükümlerini bu yazımızda açıklamaya çalışacağız.

Görevde Yükselme Sınavlarına Harcırah Ödemesi İle İlgili 6245 Sayılı Harcırah Kanununda Yer Alan Hüküm 

Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun "Ehliyet tespiti, imtihan ve hava değişimi için başka yere gönderilenler" başlıklı 18 inci maddesinde; "Memurlar, yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel ve kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlardan, memuriyet mahalli dışına;

a. Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödenir.

b. Hava değişimi maksadıyla gönderilenlere gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ile yalnız yolda geçen süre için gündelik ödenir." hükmü yer almaktadır.

İlgili hükme göreve görevde yükselme sınavlarına katılan personellere geçici görev yolluğu ödenebilmektedir.

Görevde Yükselme Sınavları İçin Kaç Güne Kadar Harcırah Ödenebilir ?

Yukarıya aktarılan mevzuat hükmünden, görevleri ile ilgili mesleki yeterliliğin tespiti ya da kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan (sınav) için gönderilenlere gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödenmesi gerektiği ancak; bu ödemelerin sınav günü veya günleri ile yolda geçen sürelerle sınırlı tutulması ve fiilen sınava girilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarında Yolluk Ödenmesi İle İlgili Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Yer Alan Hüküm 

Görevde Yükselme sınavına katılan personellere harcırah ödenebilmesi için memurun ilgili sınava katılmış olması gerekmektedir.Normal geçici görev yolluğu ödemelerinde istenen onay belgesi, harcırah beyannamesi, varsa konaklama faturası  ve uçak bileti geçici görev yolluk ödemesinde talep edilmelidir. Bu belgelerin  haricinde görevde yükselme sınavlarına katılan personellere harcırah ödenebilmesi için Merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliğinin Yolluklara ilişkin diğer hükümler  başlıklı 27. maddesinin e bendinde sayılan belgeleride harcama belgelerine eklemesi gerekmektedir.

İstenen belgeye ilişkin mevzuat hükmü 

e) Görevine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine sınav için gönderilenler ile yurtiçinde mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlerin söz konusu sınav veya kursa katıldığını gösteren belgenin,

Görevde Yükselme Sınavlarında Ödenecek Geçici Görev Yolluğu İle Alakalı Maliye Bakanlığı Görüşü 

Görevde yükselme sınavlarına katılan personellere geçici görev yolluğu ödenmesi ile alakalı Maliye Bakanlığınca verilmiş olan görüş yazısı

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Gene! Müdürlüğü (Mülga)

Sayı : 77078042-125.03-[523-2240]-7270

Konu :   Geçici Görev Yolluğu

4d kamu işçisi geçici görev yolluğu alabilir mi? 4d kamu işçisi geçici görev yolluğu alabilir mi?

ENERJİ, SANAYİ VE MADENCİLİK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ
SENDİKASI GENEL BAŞKANLIĞINA

ENERJİ BİR-SEN

İlgi:        25.10.2018 tarihli ve MSK 10 EBS 35/1974 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda, Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına memuriyet mahalli dışından katılan kurum personeline harcırah ödenip ödenmeyeceği hususunda tereddüde düşüldüğü belirtilerek konu hakkında Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun “Muvakkat vazife harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye)” başlıklı 14 üncü maddesinde; bu Kanun kapsamındaki kurumlaraait bir görevin yapılması amacıyla geçici olarak yurt içinde veya yurt dışında başka bir yere gönderilenlere, geçici görev harcırahı olarak yol gideri ile yevmiye verileceği ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgâh veya görev yeri ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası giderlerinin de ayrıca Ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Bu hükme göre, geçici görev*yolluğu memur veya hizmetlinin bir görevin yapılması amacıyla “geçici” olarak başka bir yere gönderilmesi nedeniyle, asli görev yerinde yapmak zorunda olmadığı taşıt giderleri, yeme ve yatma ücretleri gibi bazı zorunlu giderlere karşılık olarak verilmektedir.

Anılan Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ise, görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kuramlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için memuriyet mahalli dışına gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, kamu kurumlannın yapmış olduğu görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına memuriyet mahalli dışından katılan kurum personeline yol masrafı ve yolda geçen günler için gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödenmesi gerektiği mütalaa edilmekledir.

Bilgilerini rica ederim

Editör: TE Bilisim