Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazetenin bugünkü sasyısında yayımlandı. Yönetmeliğin sınavda başarılı sayılma başlıklı 45. maddesinde yapılan değişiklikle;

- Sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılacak. Ancak Bakanlıkça, ihtiyaç durumuna göre başarılı sayılacak aday sayısı belirlenebilenebilecek. Bu durumda, arabulucu ihtiyaç sayısı sınav ilanında duyurulacak. İhtiyaç sayısının Bakanlıkça belirlenmesi halinde, sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması koşuluyla en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sınav ilanında belirtilen arabulucu ihtiyaç sayısı kadar aday, sınavda başarılı sayılacak. Başarılı sayılan en düşük puanlı adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılacak.

-Yönetmeliğin sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz başlıklı 46. maddesinde yer alan; ilgililerin, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi gün içinde Daire Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebileceği, Daire Başkanlığı tarafından sınav ile ilgili itirazlar sınavı yapan kuruma yedigün içinde bildireceği, itiraz sonuçlarının da ilgililere aynı süre zarfında Daire Başkanlığınca yazılı olarak bildirileceği ve sınavda hatalı sorulara tekabül eden puanların eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacağı ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun ikinci fıkrada belirtilen süre içinde tespit edilmesi hâlinde, sınavın iptal edileceği ve en kısa sürede yenisınav yapılıcağı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Adalet Bakanlığından:

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/6/2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 45 – (1) Sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılır. Ancak Bakanlıkça, ihtiyaç durumuna göre başarılı sayılacak aday sayısı belirlenebilir. Bu durumda, arabulucu ihtiyaç sayısı sınav ilanında duyurulur.

(2) İhtiyaç sayısının Bakanlıkça belirlenmesi halinde, sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması koşuluyla en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sınav ilanında belirtilen arabulucu ihtiyaç sayısı kadar aday, sınavda başarılı sayılır. Başarılı sayılan en düşük puanlı adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

YORUM EKLE