Tanık ifadesi alınmadan disiplin cezası verilir mi?

Tanık ifadesi alınmadan disiplin cezası verilir mi?

Tanık ifadesi alınmadan disiplin cezası verilir mi?

Tanık ifadesi alınmadan disiplin cezası verilir mi?

Disiplin soruşturması esnasında tanık ifadesine başvurulmayıp adli soruşturma aşamasında alınan tanık ifadelerinin soruşturma dosyasına eklenmesi sebebiyle davacı lehine ve aleyhine olan tüm deliller araştırılmadan, eksik inceleme sonucu düzenlenen soruşturma raporuna dayalı tesis edilen işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/728 E. , 2021/3820 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/728
Karar No : 2021/3820

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Kütahya İli, … İlçe İcra Dairesi'nde … olarak görev yapmakta iken emekli olan davacının, Mardin İli, Kızıltepe İlçe İcra Müdürü iken gerçekleştirdiği iddia olunan eylemlerden dolayı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) maddesi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarılma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin … tarih ve … sayılı Adalet Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince, Danıştay Beşinci Dairesinin 22/05/2017 tarih ve E:2016/20011, K:2017/13488 sayılı bozma kararına uyulmak suretiyle verilen … tarih ve E:..., K:… sayılı kararla; olayda, disiplin ilkeleri doğrultusunda, kusurlu halin tespitinden sonra belli yasal süreler içerisinde ilgili memur hakkında disiplin soruşturması açıldığı, bağımsız bir muhakkik tayin edilerek yürütülen soruşturma sonucunda düzenlenen soruşturma raporu değerlendirilerek yetkili disiplin amiri tarafından bir disiplin cezası tesis edildiği görülmüş ise de; davacıya isnat edilen eylemle ilgili tanık ifadelerine başvurulmadığı, yalnızca davacının savunmasının alındığı, ceza soruşturması aşamasında davacı hakkında ifadelerine başvurulan tanıkların beyanlarının, yine ceza soruşturması aşamasında banka kayıtları üzerinde yaptırılan inceleme sonucunda düzenlenen bilirkişi raporu, bazı icra dosyalarının incelenmesi ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede geçen ifadelerin değerlendirilmesiyle yetinildiğinin tespit edildiği, öte yandan; her ne kadar adli soruşturma aşamasında alınan tanık ifadelerinin soruşturma dosyasına eklendiği görülmüş ise de; disiplin hukuku ile ceza hukuku soruşturma ve yargılama usulleri, verilen cezanın niteliği, bu cezanın doğurduğu sonuçlar ve etkileri ile ceza ve suçların tanımı ve konuluş amaçları birbirinden farklı özellikler gösterdiği de aşikar olduğu, bu durumda, davacı lehine ve aleyhine olan tüm deliller araştırılmadan, eksik inceleme sonucu düzenlenen soruşturma raporuna dayalı tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Dava konusu işlemin mevzuat hükümlerine uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince,Danıştay Başkanlık Kurulu'nun 18/12/2020 tarih ve 2020/62 sayılı "Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İş Bölümü Kararı" üzerine Danıştay Beşinci Dairesince gönderilen dosyada Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında , Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10/06/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE