İdare tarafından alınan tarihsiz istifa dilekçesi geçerli sayılır mı?

Danıştay İDDK, "Yürütmekte olduğum görevimden kendi isteğimle ayrılmak istiyorum. Makamlarınızca uygun görülmesi durumunda müktesebime uygun bir kadroya atanmam hususunda gereğini arz ederim" şeklinde dilekçe veren ve görevden alınınca da dava açan memuru haklı bulan Danıştay 2. Dairesinin kararını bozdu.

İdare tarafından alınan tarihsiz istifa dilekçesi geçerli sayılır mı?

İdare tarafından alınan tarihsiz istifa dilekçesi geçerli sayılır mı?

Danıştay İDDK, "Yürütmekte olduğum görevimden kendi isteğimle ayrılmak istiyorum. Makamlarınızca uygun görülmesi durumunda müktesebime uygun bir kadroya atanmam hususunda gereğini arz ederim" şeklinde dilekçe veren ve görevden alınınca da dava açan memuru haklı bulan Danıştay 2. Dairesinin kararını bozdu.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2020/1089

Karar No: 2020/1887

Karar tarihi: 19.10.2020

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

KARŞI TARAF (DAVALI) : . Bakanlığı

VEKİLİ: Hukuk Müşaviri.

İSTEMİN KONUSU : . İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

DAVA KONUSU İSTEM:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı kadrosuna atanan davacının, Personel Daire Başkanlığı'na hitaplı "Yürütmekte olduğum görevimden kendi isteğimle ayrılmak istiyorum. Makamlarınızca uygun görülmesi durumunda müktesebime uygun bir kadroya atanmam hususunda gereğini arz ederim" talepli tarihsiz dilekçe ile İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü emrinde daire başkanlığı görevinden istifa etmek istediği gerekçesi ile bu görevinden alınarak Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü emrine uzman olarak atanmasına ilişkin . tarih ve . sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

. İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; istifanın tek taraflı bir irade beyanı olduğu, çekilme isteğinin kabulü halinde yürürlüğe gireceğinin açık bulunduğu, her ne kadar davacı tarafından görevden ayrılma dilekçesinin, göreve başlamadan önce verildiği iddia edilmekte ise de; bu hususun hukuken kabul edilebilir kanıtlarla ortaya konulamadığı, davacının söz konusu göreve atanmasından sonra geçen 25 aydan fazla süre içerisinde bu dilekçesindeki isteğinden vazgeçtiği yolunda davalı idareye herhangi bir başvurusunun olmadığı anlaşıldığından, davacı tarafından hazırlanan ve imzalanan görevden ayrılma isteğine ilişkin dilekçenin işleme konulmak suretiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, öte yandan, dava konusu işlemin hukuka aykırı olmadığının saptanması karşısında, davacının bu işlem nedeniyle tazmini gereken bir maddi kaybı da bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

DAİRE KARARININ ÖZETİ:

Danıştay İkinci Dairesinin 10/04/2018 tarih ve E:2016/5712, K:2018/2461 sayılı kararıyla; uyuşmazlık konusu olayda, davalı idarece davacının görevden ayrılma istemli dilekçesi ile 657 sayılı Kanun'un 76. maddesinin verdiği takdir yetkisi kapsamında atama işleminin tesis edildiği dava konusu işlemin, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olduğu ileri sürülmekte ise de; davacının, işleme dayanak oluşturan istifa dilekçesini daire başkanı olarak atanmadan önce isteği dışında, idarenin isteği üzerine verdiğini ve isteği dışında idarenin işleme koyduğunu belirttiği, dilekçede davacı tarafından atılmış bir tarihin bulunmadığı, ayrıca istifa iradesine dayandığı belirtilen dava konusu atama işlemine karşı dava açtığı hususları birlikte değerlendirildiğinde; söz konusu dilekçenin davacının gerçek iradesini yansıtmadığı ve bu haliyle dava konusu atama işlemine dayanak oluşturmayacağı,

Bu durumda, söz konusu istifa dilekçesi dışında davacının görevinden alınmasını gerektirecek, görevinde yetersiz ve verimsiz olduğuna ilişkin hukuken geçerli somut bilgi ve belgenin davalı idarece sunulmaması karşısında, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak davacının daire başkanlığı görevinden alınarak uzman olarak atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığı gerekçeleriyle. İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti:

. İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; benzer bir uyuşmazlık hakkında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun verdiği 07/03/2019 tarih ve E:2017/1511, K:2019/984 sayılı kararının da aynı yönde olduğu gerekçesi eklenmek suretiyle davanın reddi yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, daire başkanı olarak atandığı tarihte idarenin üstün gücü kullanılmak suretiyle müzayaka halinde kendisinden tarihsiz istifa dilekçesi alındığı, söz konusu istifa dilekçesinin gerçek iradesini yansıtmadığı, benzer konularda açılan davalarda davacılar lehine verilen emsal kararlar bulunduğu, görev yaptığı döneme ilişkin olarak hakkında herhangi bir inceleme ve soruşturma yapılmadığı, disiplin cezası almadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idare tarafından, İdare Mahkemesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile. İdare Mahkemesi ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin . İdare Mahkemesinin temyize konu . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının ONANMASINA,

3. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19/10/2020 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- . İdare Mahkemesinin temyize konu . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının, Danıştay İkinci Dairesinin 10/04/2018 tarih ve E:2016/5712, K:2018/2461 sayılı kararında yer alan gerekçe doğrultusunda bozulması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

YORUM EKLE