2023 yılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi Belli Oldu

2023 yılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi Belli Oldu

2023 yılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi Belli Oldu

2023 yılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi Belli Oldu

2023 yılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi Belli Oldu

2023 yılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi Belli Oldu

Adalet Bakanlığından:

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

TANIK ÜCRET TARİFESİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 265 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ücret

MADDE 3- (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 40,00 ilâ 80,00 TL arasında ücret ödenir.

Giderler

MADDE 4- (1) Tanık, hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanır.

Muafiyet

MADDE 5- (1) Tanığa bu Tarifeye göre ödenmesi gereken ücret ve giderler hiçbir vergi, resim ve harca tabi değildir.

Yürürlükten kaldırılan tarife

MADDE 6- (1) 2/10/2021 tarihli ve 31616 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Tarife 1/10/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

YORUM EKLE