Geçici görev yolluğunda ayrıca yemek parası ödenir mi?

mevzuat hükümleri uyarınca geçici bir görevle görev mahallinin dışında görevlendirilen ve Harcırah Kanunu'na göre harcırah alacak olanlara yol masrafı, yevmiye, bagaj, ikametgâh veya vazife mahalli nakil vasıtası masrafları ödenebilecek olup; yemek bedeli adı altında yapılan bu ödemenin bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, harcırah unsurları arasında yer almayan bu ödemenin belediye bütçesinden ödenmesi sonucunda kamu zararı meydana gelmiştir.

Sayıştay Kararı - 1. Daire, 39/10861, T. 5.4.2022

Belediye Başkanı ... ve Şoför ...'e mevzuata aykırı olarak, geçici görev yolluğu bildirimi aracılığıyla "yemek bedeli" adı altında ödeme yapılması sonucu kamu zararına neden olunduğu anlaşılmıştır.

6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun "Tarifler" başlıklı 3'üncü maddesinde; harcırahın, bu Kanun'a göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masraflarından birini, birkaçını veya tamamını ifade edeceği hüküm altına alınmıştır.

Geçici görevde geceyi geçirmek kavramı neyi ifade eder? Geçici görevde geceyi geçirmek kavramı neyi ifade eder?

Aynı Kanun'un "Harcırahın Unsurları" başlıklı 5'inci maddesinde; harcırahın, yol masrafı, aile masrafı, yevmiye ve yer değiştirme masrafını içereceği, ilgili kişinin ise bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstehak olabileceği belirtilmiştir.

Anılan Kanun'un "Muvakkat vazife harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye)" başlıklı 14'üncü maddesinde ise; belirlenen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ve yevmiye verileceği, hamal ve bagaj ile ikametgah ile vazife yerleri arasında ki nakil vasıta masraflarının da ayrıca ödeneceği ifade edilmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca geçici bir görevle görev mahallinin dışında görevlendirilen ve Harcırah Kanunu'na göre harcırah alacak olanlara yol masrafı, yevmiye, bagaj, ikametgâh veya vazife mahalli nakil vasıtası masrafları ödenebilecek olup; yemek bedeli adı altında yapılan bu ödemenin bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, harcırah unsurları arasında yer almayan bu ödemenin belediye bütçesinden ödenmesi sonucunda kamu zararı meydana gelmiştir.

Bu itibarla, ... TL kamu zararının sorumlularına ödettirilmesine karar verilmesi gerekmekte ise de; kamu zararının tahsil edildiği anlaşıldığından ... TL için ilişilecek husus kalmadığına,

6085 sayılı Kanunun 55'inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

Editör: TE Bilisim